داوران

نام داور سمت / سازمان
بیژن ابدی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
حمید رضا ابراهیمی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
محمد صادق ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی احمدوند دانشگاه یاسوج
علی اسدی دانشگاه تهران- کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فرزاد اسکندری گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
زهرا اطهری استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
مرتضی اکبری استادیار دانشگاه تهران
مریم امیدی نجف آبادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
امیرمظفر امینی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس امینی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
محمد بادسار استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
اصغر باقری دانشیار ترویج و آموزش کشاروزی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
آرمان بخشی جهرمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
سید علی بدری دانشگاه تهران
مسعود برادران هیات علمی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مسعود بیژنی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مهتاب پور آتشی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی
علیرضا پورسعید عضو هیات علمی
مهدی چرمچیان لنگرودی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
حامد چهارسوقی دانشگاه ایلام
شهلا چوبچیان دانشگاه تربیت مدرس
سید داود حاجی میررحیمی کرج، شهرک مهندسی زراعی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، عضو هیأت علمی
داریوش حیاتی استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید رضا خداوردیان مسئول حوزه ارزشیابی موسسه اموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
غلامرضا دین پناه دانشگاه ساری
مهدی رحیمیان دانشگاه لرستان
فرحناز رستمی دانشگاه رازی
روح اله رضائی دانشگاه زنجان
کورش رضائی مقدم دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
کورش رضائی مقدم دانشگاه شیراز
عبدالمطلب رضایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد و توسعه
مسعود رضایی عضو هیات علمی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کیومرث زرافشانی رازی کرمانشاه
غلامحسین زمانی
حشمت اله سعدی دانشگاه بوعلی سینا
مسلم سواری استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
طاهره شرقی دانشگاه پیام نور
محمد تقی شریعتی دانشگاه تهران
محمد شریف شریف زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مریم شریف زاده گروه مدیریت توسعه روستایی/ دانشکده کشاورزی/ دانشگاه یاسوج/ ایران
فاطمه شفیعی دانشگاه ساری
علی شمس دانشیار/ ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه زنجان
لیلا صفا دانشگاه زنجان
محمد حسن طرازکار دانشگاه شیراز
شاپور ظریفیان دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
عنایت عباسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس عبدشاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ابوالقاسم عربیون دانشگاه کارآفرینی تهران
طاهر عزیزی دانشگاه ساری
امیر علم بیگی استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران
امیرحسین علی بیگی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسن علیپور معاون دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان تحقیقات کشاورزی
ندا علیزاده عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی
سعید غلامرضایی گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان
حسام الدین غلامی مرکز تحقیقات کشاورزی (تات)
منصور غنیان گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهسا فاطمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسنعلی فرجی سبکبار عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا؛ دانشگاه تهران
همایون فرهادیان استادیار دانشگاه تربیت مدرس
معصومه فروزانی هیات علمی- گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نگین فلاح حقیقی استادیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.
اسماعیل فلاحی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ملیحه فلکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
جواد قاسمی مرکز تحقیقات کشاورزی (تات)
فاطمه کاظمیه استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
آیت اله کرمی هیئت علمی دانشگاه یاسوج
رویا کرمی استادیار عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
اسماعیل کرمی دهکردی دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
آصف کریمی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حمید کریمی استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
سعید کریمی دانشگاه همدان
مرضیه کشاورز دانشگاه پیام نور
حسین کوهستانی هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
شهپر گراوندی دانشگاه کرمانشاه
محمد رضا محبوبی دانشگاه گرگان
مهناز محمدزاده هیات علمی دانشگاه پیام نور
فلوریا محمدی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
محمد محمدی دانشگاه آزاد اسلامشهر
یاسر محمدی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
آرزو مختاری حصاری دانشگاه پیام نور
همایون مرادنژادی عضو هیات علمی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام
شهرام مقدس تهران، خ آزادی، تقاطع نواب- آزادی، روبرو راهنمایی و رانندگی، مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی
حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی دانشگاه سنندج
نوذر منفرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
کریم نادری مهدیی دانشگاه همدان
راضیه نامدار دانشگاه شیراز
مدیر نشریه SSSSS
امیر نعیمی استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
عباس نوروزی عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی- وزارت جهاد کشاورزی
مهدی نوری پور دانشگاه یاسوج
مهدی نوری پور دانشگاه یاسوج
مهرداد نیکنامی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی
هادی ویسی دانشگاه تهران
حسین یادآور ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
مسعود یزدان پناه استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
جعفر یعقوبی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
احمد یعقوبی فرانی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان