اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر داریوش حیاتی

ترویج و توسعه کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

hayatiatshirazu.ac.ir
07132286300

مدیر مسئول

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

hoseinimatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

hoseinimatut.ac.ir

دکتر داریوش حیاتی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

hayatiatshirazu.ac.ir

دکترعزت اله کرمی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

ekaramiatshirazu.ac.ir

دکتر غلامحسین زمانی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

ghh_zamaniatyahoo.com

دکتر حشمت اله سعدی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

hsaadi48atyahoo.com

دکتر علی اسدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

aasadiatut.ac.ir

دکتر محمد شریف شریف زاده

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه گرگان

sharifsharifzadehatgmail.com

دکتر جعفر یعقوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

yaghobiatznu.ac.ir

دکتر مسعود برادران

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

masoudbaradaratyahoo.com

دکتر عنایت عباسی

ترویج و آموزش کشاورزی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

enayat.abbasiatmodares.ac.ir

دکتر اسماعیل شهبازی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی

dr.ismaeil_shahbaziatyahoo.com

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی، نیازهای آموزشی کارکنان، کارآفرینی، اشتغال فارغ التحصیلان، بازار کار و توانمندسازی منابع انسانی دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

davood_hajimirrahimiatyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس محمد باقر لاری

عضو هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

lariatshirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سید داود حاجی میر رحیمی

ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

davood_hajimirrahimiatyahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس شیوا زارع

ترویج و آموزش کشاورزی کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

shz_64atyahoo.com