بر اساس نویسندگان

آ

 • آجیلی، عبدالعظیم [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • آجیلی، عبدالعظیم [1] دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آجیلی، عبدالعظیم [1] و دانشیار، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعِی رامین خوزستان
 • آذر نژاد، کریم [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.
 • آزادی، حجیر [1] ‌دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • آزادی، حسین [1] پژوهشگر ارشد دانشگاه گنت بلژیک
 • آشتاب، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • آقاجانلو، خلیل [1] کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
 • آهنگری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

ا

 • ابدی، بیژن [2] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • ابدام، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • احمدی، زینب [1] مدرس دانشگاه پیام‏ نور مرکز خمین
 • احمدی کیش، عای اصغر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • احمدی گرجی، حسین [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • احمدوند، مصطفی [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • احمدوند، مصطفی [1] استادیار گروه مدیریت و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • احمدوند، مصطفی [1] دانشیار ترویج و توسعه‌ی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • احمدوند، مصطفی [1] دانشیار ترویج و توسعه‌ی کشاورزی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • احمدوند، مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.
 • احمدوند، مصطفی [1] و دانشیار ترویج و توسعه‎‏ی کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده‏ی‌کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • احمدوند، مصطفی [1] استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • احمدوند، مصطفی [2] دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • ایزدی، بنت الهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • ایزدی، نسیم [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • ایزدی، نسیم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • ایزدی، نسیم [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • اسدی، علی [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • اسدی، علی [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • اسدی، علی [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • اسداله‏ پور، علی [1] معاون دفتر کشاورزی و منابع طبیعی، معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
 • اسلامی، اسماعیل [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • اسماعیلی اول، محمد [1] دانش‏آموخته ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اشراقی سامانی، رؤیا [1] استاد‌یار ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
 • اصلانی سنگده، بیتا [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
 • اعتمادی، مهشید [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • اعظمی، موسی [1] دانشیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا
 • افتخاری، هاجر [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.
 • افشاری، زهرا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • الیاس پوریان، محمد کریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
 • اللهیاری، محمد‌صادق [1] دانشیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • اله ویسی، محمد ادریس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • امامدادی طارمی، مهدی [1] کارشناس اقتصاد بازرگانی، مجتمع شهید رجایی بندر عباس
 • امینی، عباس [1] استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
 • امینی، عباس [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‏ریزی، دانشگاه اصفهان
 • امینی، عباس [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 • امین فنک، داوود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • اینانلو، پریسا [1] کارشناس برنامه ‏ریزی امور پژوهشی / سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی

ب

 • بابایی، رقیه [1] دانش آموخته ترویج و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • بادسار، محمد [1] استادیارگروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • بادسار، محمد [2] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • بادسار، محمد [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان
 • باسامی، احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • باقری، اصغر [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • باقری، اصغر [1] استاد‌یار گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • باقری، اصغر [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاروزی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • باقری، اصغر [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاروزی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • بختیاری، زیبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • بخشی جهرمی، آرمان [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس
 • بخشی جهرمی، آرمان [1] دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • براتی، علی اکبر [1] استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • برادران، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • برادران، مسعود [1] ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
 • برادران، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • برتون، رابرت [1] محقق مرکز تحقیقات روستایی راکورا هامیلتون، نیوزیلند
 • بیژنی، مسعود [1] و استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] دانش‌آموخته دکترای بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نشانی فعلی: استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)
 • بیژنی، مسعود [1] دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،
 • بنب عامریان، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • بندری، ابوالمحمد [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد گروه آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • بهبهانی مطلق، محمود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بهبودی، هدا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • بوعذار، منتهی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

پ

ت

ج

 • جاویدی، مدینه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • جلالی، محمد [1] استادیار دانشگاه سنندج
 • جلیلیان، سارا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • جمشیدی، امید [1] دکتری توسعه کشاورزی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • جوادی، فریبا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

چ

 • چیذری، محمد [1] استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران
 • چیذری، محمد [3] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • چیذری، محمد [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • چرختابیان، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • چرخ تابیان، طاهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

ح

خ

 • خالدی، فخرالدین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • خان پایه، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 • خان محمدی، المیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • خداوردی، احمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [1] ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
 • خسروی پور، بهمن [1] دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، اهواز
 • خسروی پور، بهمن [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • خسروی پور، بهمن [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • خطیر، اشکان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

د

ر

ز

س

ش

 • شانازی، کاروان [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا
 • شاهرخی ساردو، صالح [1] دانشجوی دوره دکتری گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • شاه ولی، منصور [1] استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • شبیری، سید محمد [1] استاد گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور تهران و رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط‏زیست
 • شرفی، زینب [1] دانش آموخته دکتری گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شرفی، لیدا [1] دانشجوی دکتری توسعه روستایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شریفی، امید [1] مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
 • شریف زاده، محمد شریف [2] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شریف زاده، مریم [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شریف زاده، مریم [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • شریف زاده، مریم [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • شریف زاده، مریم [2] و استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • شریف‌زاده، محمد شریف [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیروانیان، عبدالرسول [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز ایران.
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • شمس، علی [1] استادیار ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
 • شمس، علی [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • شمس، علی [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • شهبازی، اسماعیل [1] استاد گروه مهندسی آبادانی روستا‏ها، پارک علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی

ص

 • صافی سیس، یحیی [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.
 • صالحی، حسن [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 • صالحی، سعید [1] دانش‌آموخته دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صبور، لاله [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • صدیقی، حسن [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صفا، لیلا [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • صفا، لیلا [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • صفا، لیلا [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.
 • صلاحی مقدم، نفیسه [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
 • صلاحی مقدم، نفیسه [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

ط

 • طاهری، علی حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‏ریزی، دانشگاه اصفهان

ظ

 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز
 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
 • ظریفیان، شاپور [1] دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ع

غ

 • غزانی، عزت‌اله [1] دانش‏ آموخته‏ کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس مدرس
 • غلامرضایی، سعید [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه لرستان
 • غلامرضایی، سعید [1] استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • غلامی رضا، پریوش [1] کارشناس ارشد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
 • غنیان، منصور [1] ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • غنیان، منصور [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

ف

 • فاتحی خوزانی، بهروز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • فاطمی، مهسا [1] دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • فاطمی، مهسا [1] دانشجوی دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • فتحی، سهیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان
 • فتوح آبادی، لیلا [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • فراشی، مرضیه [1] دانش‏آموخته‏ ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • فروزانی، معصومه [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فروزانی، معصومه [2] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فروزانی، معصومه [1] ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • فروزانی، معصومه [1] واستادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
 • فروزانی، معصومه [2] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

ق

ک

گ

 • گلباز، سیده شیرین [1] ‌دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • گلباز، شیرین [1] دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • گنج خانلو، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

ل

 • لطیفی، سمیه [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز
 • لطیفی، سمیه [1] دانشجوی دکتری ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • لولا آور، نیلوفر [1] دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

م

 • ماقبل، روح اله [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مجیدی، فرشاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مجیدی، فرشاد [1] دانش‌‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مجردی، غلامرضا [1] استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • محبوبی، محمد رضا [1] دانشیار ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محبوبی، محمد رضا [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محتشمی، تکتم [1] استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه
 • محقق زاده، هژبر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • محمدی، مهدی [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • محمدی، نریمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه
 • محمدی تمری، ذکریا [1] دانشجوی دکتری ترویج و توسعه‎‏ی کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده‏ی‌کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • محمدی تمری، ذکریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه میریت و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • محمد رضایی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و دانشجوی کنونی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • محمد زاده، سعید [1] ، استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • محمد زاده، سعید [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • محمد زاده، سعید [1] ، استاد‌یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • محمدی نیا، سید احمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مرادی، حوریه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
 • مرادی کفراج، مصطفی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران
 • مرزبان، افشین [1] استادیار گروه مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • میرک زاده، علی اصغر [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی تپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • میرک زاده، علی اصغر [1] استاد‌یار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
 • میرک زاده، علی اصغر [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
 • معصومی، احسان [1] دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • معمار باشی، پیام [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • مقدس فریمانی، شهرام [1] استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • مقدس فریمانی، شهرام مقدس فریمانی [1] استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • ملایی، فریبا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
 • ملکی، طاهره [1] دانشجوی دکترای ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز
 • ملک سعیدی قصرالدشتی، حمیده [1] دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • ملک محمدی، ایرج [1] استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران
 • ملک محمدی، ایرج [1] استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 • منتی زاده، میثم [1] دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • منتی زاده، میثم [2] دانشجوی دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • منتی زاده، میثم [1] دانش‏ آموخته دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • منصوری، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • منفرد، نوذر [1] استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
 • منفرد، نوذر [1] دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی بوشهر
 • منفرد، نوذر [1] دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بوشهر
 • منفرد، نوذر [1] دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، بوشهر
 • منگلی، نسرین [1] دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • مهدیان بروجنی، محسن [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • مهراب قوچانی، امید [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.
 • مهراب قوچانی، امید [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • موحدی، رضا [1] استادیار بخش ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • موحدی، رضا [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • موحد محمدی، حمید [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • موحد محمدی، سید حمید [1] استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 • مؤیدی، معصومه [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 • موسی پور، سیده کوثر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • موسوی، سید بهمن [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • موسوی، مرضیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • موسویان، آمنه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • مولان نژاد، لقمان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

ن

 • نادری، نادر [1] استادیار گروه مدیریت کار آفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
 • نادری مهدیی، کریم [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • نادری مهدیی، کریم [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • نادری مهدیی، کریم [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • نامجویان شیرازی، زهرا [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 • ناهید، نوشا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • نجفی، نسترن [1] کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)
 • نجفی قرقانی، زیبا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • نجفلو، پریسا [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • نساجهای صرافی، محمد علی [1] دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
 • نصرآبادی، حمید [1] ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشدبخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • نظری، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • نعیمی، امیر [2] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • نعیمی، امیر [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • نعمت پور، لیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • نیکنامی، مهرداد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی
 • نیکویی، علیرضا [1] استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • نوری، سید هدایت اله [1] دانشیار و دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکده علوم و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان
 • نوری، محمود [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • نوری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نوری، مرتضی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری، مرتضی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری‏ پور، مهدی [1] دانشیارگروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] استادیار کروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [1] دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نوری پور، مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • نوری پور، مهدی [2] استادیار ترویج کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،
 • نوروزی، امید [1] و استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نوروزی، عباس [1] استادDHV گروه مدیریت و توسعه روستایی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، شهرک مهندسی زراعی، وزارت جهاد کشاورزی
 • نوروزی، عباس [1] عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی- وزارت جهاد کشاورزی
 • نوروزی، مرضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 • نوشادی، ناصر [1] استادیار مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

و

 • ودادی، الهام [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • وطن خواه، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • ولی زاده، ناصر [1] ، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • ولی زاده، ناصر [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • ولی زاده، ناصر [1] دانشجوی دکتری بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • ولی زاده، ناصر [1] دانشجوی دکتری ترویج، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

ه

 • هدایتی نیا، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 • همتی، بهنام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

ی

 • یادآور، حسین [1] استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • یزدانپناه، مسعود [1] ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یزدانپناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [5] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • یزدان پناه، مسعود [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یعقوبی، جعفر [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان
 • یعقوبی، جعفر [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
 • یعقوبی فرانی، احمد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان