نیت و کاربست برچسب‌ها و پیکتوگرام‌های آفت‌کش‌ها در میان کشاورزان شهرستان اردبیل: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ترویج و آموزش کشاروزی دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/iaeej.2020.230548.1525

عنوان مقاله [English]

Farmers’ intention and behavior towards reading and use of pesticide labels and pictograms in Ardabil County: Application of theory of planned behavior

نویسندگان [English]

  • Asghar Bagheri 1
  • Sahar Pirmoazzen 2
1 Professor of Agricultural Technology and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 Faculty of agricultural sciences and natural resources