مولفه های توسعه رفتارهای کارآفرینانه تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه :کاربرد تئوری بنیانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.

10.22034/iaeej.2020.211813.1480