تحلیل عوامل موثر بر رفتار کشاورزان در بکارگیری سامانه آبیاری کم‌فشار در استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 هیات علمی

3 ، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/iaeej.2020.228394.1520

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Farmers’ Behavior in Using Low-pressure Irrigation System in the East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Aewzo Mokhtari Hesari 1
  • roholah rezaei 2
  • Hossein Shabanali fami 3
1 PAYAME NOOR
2 zanjan univercity
3 Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics & Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran