طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق این است که مدل مداخله ­ای بانک کشاورزی در ترویج کارآفرینی در توسعه کشاورزی با استفاده از الگوهای مشارکتی را طراحی کند. در این راستا، مبتنی بر ادبیات مشارکت عمومی-خصوصی در آموزش و ترویج نوآوری و کارآفرینی در بخش کشاورزی، از مدل‌های تصمیم­گیری چند متغیره تحلیل سلسله مراتبی برای طراحی مدل بهره گرفته شد. مطابق با مبانی تحلیل سلسله مراتبی، از پرسشنامه ای که میان 30 نفر خبره و با نرخ سازگاری 0/2 تکمیل شده بود، استفاده شد. برای این منظور، پرسشنامه ‎ای مبتنی بر مقایسه‌های زوجی طراحی شد. به‌منظور تأیید روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه‌ از مرور ادبیات و اخذ نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی آن‎ از طریق نرخ سازگاری کمتر از 0/1 مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکار تأمین مالی با ضریب اهمیت 0/389 (به‌عنوان طرف دولتی مشارکت)، ترویج فناوری بخش غیردولتی با ضریب اهمیت 0/393، استفاده از نهادهای بین‌المللی با ضریب اهمیت 0/289، صندوق‌های خطرپذیر با اولویت دریافت تسهیلات با ضریب 0/321 و استفاده از ابزار ترویجی شرکت‌های نوپا با ضریب اهمیت 0/344 بالاترین اولویت را دارند و می‎توانند بر توانایی بانک کشاورزی ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Agriculture Bank's Partnership in Education and Extension of Innovation and Entrepreneurship in the Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • M Nosrati 1
  • I Malekmohammadi 2
  • S. J Farajollahhoseini 3
1 Ph. D. Student, Education and Extension of Agriculture, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Education and Extension of Agriculture Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Education and Extension of Agriculture Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design an intervention model of the Agricultural Bank in promoting the entrepreneurship in agricultural development using participatory models. In this regard, multivariate hierarchical analysis decision-making models were used to design the model with respect to the literature of public-private partnership in extension and education of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector. According to the basics of hierarchical analysis, the questionnaire filled up among 30 experts with a compatibility rate of 0.2. For this purpose, a questionnaire including pairwise comparisons was developed. In order to confirm the face and content validities of the questionnaires, literature review and expert opinions were used. Hence, the reliability was approved through a consistency rate of less than 0.1. Findings showed that financing mechanism (as a governmental partner), non-governmental technology promotion, international institutions, risky credits to receiving facilities, and the usage of extensional tools of start-up companies with the weights of 0.393, 0.289, 0.321, 0.389, and 0.344 can respectively have significant effects on Agriculture Bank's partnership in education and extension of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Entrepreneurship
  • AHP
  • Agriculture bank
  • public-private partnership