نویسنده = غلامرضا پزشکی راد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-87

امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ پریسا نجفلو