علوم ترویج و آموزش کشاورزی (IAEEJ) - واژه نامه اختصاصی