اصول اخلاقی انتشار مقاله

- مقالات ارسالی به این نشریه باید بر اساس اصول اخلاق علمی تهیه گردند و عاری از هرگونه سوگیری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشند، در غیر این صورت به دلیل عدم رعایت این اصول، از فرآیند بررسی خارج خواهند شد.

- نویسندگان مقالات باید اصول امانت داری علمی و پرهیز از سرقت ادبی و حقوق شرکت کنندگان در پژوهش و نویسندگان همکار را به طور کامل مورد رعایت قرار دهند. در هر مرحله از بررسی مقالات در صورتی که مشخص شود این اصول رعایت نگردیده، مقاله از دستور کار مجله، خارج خواهد شد.

- مقالات ارسالی برای این نشریه، بدون نام نویسندگان و به صورت محرمانه برای داوران ارسال می گردد و نویسندگان نیز از نام و هویت داوران، همواره بدون اطلاع خواهند بود. این اصل در تمام فرآیند بررسی و چاپ و یا عدم پذیرش مقاله، به طور جدی رعایت می گردد.

* از آنجا که پیروی از کلیه جوانب اخلاق نشر، سرلوحه فعالیت های مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی می باشد، دست اندرکاران مجله در صدد هستند تا به طور رسمی امتیاز عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) را کسب نمایند.