رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده ‏های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. کرج، ایران.


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Critical Thinking Skills and Self-efficacy of Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the State and Azad Universities in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Movahed Mohammadi 1
  • Behriuz Fatehi-Khouzani 2
  • Abdolmotaleb Rezaei 3
1 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Tehran, Iran.
2 Former M.Sc. Student of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Tehran, Iran.