نویسنده = سمیه توحیدیان فر
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان سپیدان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 115-140

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم