نویسنده = حلیمه رزمی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان مراغه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-81

حلیمه رزمی؛ علی شمس