نویسنده = علی اصغر میرک زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های اثربخشی دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته ترویج وآموزش کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-51

پریوش غلامی رضا؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده