نویسنده = امیر حسین علی بیگی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین سناریو، راهبردها و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-165

10.22034/iaeej.2019.95289

معصومه تقی بیگی؛ مسعود برادران؛ امیر حسین علی بیگی


2. بررسی نگرش کشاورزان نسبت به آثار یکپارچه سازی اراضی در استان کرمانشاه: کاربرد روش‌شناسی Q

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-88

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبر علی