نویسنده = علی شمس
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تبیین نقش طیور محلی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان مراغه

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-81

حلیمه رزمی؛ علی شمس


2. عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه‌داران استان زنجان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-131

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس