بررسی شرایط تولید سیب‌زمینی در دهستان میان‌دربند شهرستان کرمانشاه بر اساس استاندارد ایران‌گپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

استفاده روزافزون کود و سموم دفع آفات، سازمان­های بین­ المللی را بر آن داشت که استاندارد گپ (عملیات خوب کشاورزی) را به‌منظور افزایش اطمینان از ایمنی مواد غذایی معرفی نمایند. این پژوهش کیفی به دنبال بررسی رفتار کنونی تولید بر اساس استاندارد ایران‌گپ در میان سیب­ زمینی­ کاران منطقه میان­ دربند در شهرستان کرمانشاه است. نتایج این مطالعه از طریق روشن ­سازی وضعیت موجود تولید سیب ­زمینی می ­تواند در اتخاذ سیاست­ های مؤثر به سیاست‌گذاران کمک نماید. داده های کیفی با استفاده از تکنیک­ های مصاحبه عمیق و نیمه ­ساختارمند و همچنین مشاهده جمع ­آوری شد. نتایج نشان داد که از بین 53 فعالیت کشاورزی، نه رفتار تولید شامل حفظ ساختمان خاک، روش آبیاری مناسب، تنظیم ادوات کود و سم‌پاشی، رعایت زمان کود دهی تا کاشت محصول و دوره کارنس سموم تا زمان برداشت، دوری و نزدیکی مزرعه به دامداری، برداشت به‌موقع محصول، جداسازی خاک، علف هرز و غیره از محصول برداشت شده، استفاده از کیسه جدید برای بسته ­بندی و جداسازی غده‌های نارس و سبز، انطباق 100 درصدی با عملیات خوب کشاورزی دارد. به‌طور کلی، نتایج نشان می ­دهد که تولیدکنندگان سیب ­زمینی، درگیر عملیات بد کشاورزی (BAp ) هستند. نتایج این پژوهش می­ تواند دستاوردهایی برای سازمان جهاد کشاورزی به دنبال داشته باشد، به این صورت که به‌عنوان نخستین گام با شناسایی عملیات غیر صحیح تولید، تولیدکنندگان سیب­زمینی را به سمت عملیات خوب کشاورزی سوق دهد که به‌نوبه خود می­تواند ایمنی مواد غذایی را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Potato Production Conditions in Miandarband Region of Kermanshah County Based on IranGAP Standards

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sanjabi 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Hossein Mahmoodi 3
1 Former M.Sc. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Campus of Agricultural and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Campus of Agricultural and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Ecological agriculture, Environmental Research Center, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing use of fertilizers and pesticides motivated international organizations to introduce GAP (Good Agricultural Practices) standards to ensure food safety. This qualitative study sought to investigate the current production behavior among potato growers based on Iran GAP standards in Miandarband region of Kermanshah County. The result of this study will shed light on current state of potato production which in turn aid policy makers to deploy effective policies in the study region. Qualitative data was collected using in-depth and semi structured interviews as well as observation techniques. Results revealed that among 53 agricultural practices, 9 production behavior was in line with GAP standards. For example, potato growers were cautious about preserving soil structure, using improved irrigation methods, calibrating fertilizer and spray equipment, adhering to pre-harvest interval, observing farm-livestock distance, correct timing of harvest, separation of soil and weed from potato harvest, using new bags for packing, and separating immature and green tubers. Overall, results showed that potato growers are engaged in Bad Agricultural Practices (BAP). The result of this study has implications for Agricultural Jihad Organization in that they can identify bad practices in order to launch appropriate interventions in order to engage potato growers in Good Agricultural Practices which in turn insure food safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran GAP standard
  • Food safety
  • Good agricultural practices
ابراهیمی، ا. (1392). ضوابط و استانداردهای عملیات خوب کشاورزی ایران گپ اهرمی کلیدی در امنیت و سلامت تولیدات کشاورزی و توسعه پایدار.  فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال 11، شماره 42، صص 40-37.
اردکانی، م .، و شریعتمداری، ا. (1394). گزارش دوره ویدئو کنفرانس عملیات خوب کشاورزی جهت دسترسی مطلوب به بازارها. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <www.nipo.gov.ir>
استاندارد عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ) سیب‌زمینی. (1392). چاپ اول. شماره16552 . صص 28-17.
بندری، ا.، باقری، ا.، و سوختانلو، م. (1397). تحلیل رفتار ایمنی- بهداشتی کشاورزان دشت مغان در بکارگیری سموم شیمیایی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 2، صص 183-161.
رزاقی بورخانی، ف.، رضوانفر، ا.، و میرترابی، م. (1392). بررسی رویکرد ترویج کشاورزی به توسعه استاندارد عملیات مناسب کشاورزی جهانی، مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، کرج، 1 شهریور، صص 23-1.
رزاقی بورخانی، ف.، رضوانفر، ا.، و آهنگری، ا. (1392). عملیات مناسب کشاورزی (GAP) اهرم کلیدی در دستیابی به پایداری زیست‌محیطی. سومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط ‌زیست، تهران، آذر، صص 9-1.
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، سطح زیر کشت محصول سیب­زمینی. (1396). قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <http://www.kermanshah.maj.ir<.
صیدی، م.، و رضائی، ر. (1398). عوامل مؤثر بر رفتار ایمنی کشاورزان شهرستان زنجان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در کار با آفت­کش ­ها: کاربرد مدل اعتقاد سلامت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 15، شماره 2، صص 63-45.
غیبی، م.ب. (1393). معرفی استاندارد ایران گپ، راهکار کنترل فرآیند تولید تا عرضه بهداشتی محصولات کشاورزی. نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا، تهران، انجمن مدیریت کیفیت ایران، 2 اردیبهشت، صص 4-1.
فولادی، م. (1393). جایگاه و قلمرو پژوهش کیفی؛ نقد و بررسی. مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، سال 4، شماره 2، صص 46-27.
مرادی، پ.، و امیدی نجف‌آبادی، م. (1390). موانع به کارگیری استاندارد عملیات مناسب کشاورزی جهانی (گپ جهانی) در بخش کشاورزی ایران. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی ایران، سال 4، شماره 1، صص 39-27.
مرادی، پ.، و امیدی نجف‌آبادی، م. (1390). معرفی استاندارد گپ جهانی (Global Gap) در نظام عملیات مناسب کشاورزی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال 8، شماره 32، صص 63 - 58.
یزدان ­پناه، م.، توکلی، ک.، و مرزبان، ا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: کاربرد مدل اعتقادات سلامت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 2، صص 29-21.
دانشی، ن.(1397). بررسی وضعیت تولید سیب‌زمینی در ایران. همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط‌زیست،تهران. قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/880144>.
 
Bihn, E., and Gravani, R. (2006). Role of good agricultural practices in fruit and vegetable safety. Microbiology of fresh produce, 37(4), 21-53.‏
Bihn, E. A., Smart, C. D., and Hoepting, C. A. (2013). Use of surface water in the production of fresh fruits and vegetables: A survey of fresh produce growers and their water management practices. Food Protection Trends, 33(5), 307-314.
Cohen, L., and Manion, L. (1986). Research methods in education. London: Routledge.
Cohen, N., Hollingsworth, C. S., Olson, R. B., Laus, M. J., and Coli, W. M. (2005). Farm food safety practices: A survey of New England growers. Food protection trends. 25(5), 363- 370.
FAO. (2003). Development of a framework for good agricultural practices. Available at: <http://www.fao.org/docrep/meeting/006/y8704e.htm>.
FAO., and WHO. (2003). Assuring food safety and quality: Guidelines for strengthening national food control systems (FAO Food and Nutrition Paper No. 76). ISSN 0254-4725. Available at: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/y8705e/y8705e00.pdf>.
Fakkhong, S., and Suwanmaneepong, S. (2017). The implementation of good agricultural practice among rice farmers in eastern region of bangkok, Thailand. Technology, 13(7.3), 2509-2522.‏
Farina, E. M. M. Q., and Reardon, T. (2000). Agrifood grades and standards in the extended Mercosur: Their role in the changing agrifood system. American Journal of Agricultural Economics, 82(5), 1170-1176.
García-Plaza, A. P., Zubiaga, A., Fresno, V., and Martínez, R. (2012). Reorganizing clouds: A study on tag clustering and evaluation. Expert Systems with Applications, 39(10), 9483-9493.‏
Harrison, J. A., Gaskin, J. W., Harrison, M. A., Cannon, J. L., Boyer, R. R., and Zehnder, G. W. (2013). Survey of food safety practices on small to medium-sized farms and in farmers markets. Journal of Food Protection, 76(11), 1989-1993. doi: http://dx.doi.org/10.4315/0362- 028X.JFP-13-158.
Henson, S., and Reardon, T. (2005). Private agri-food standards: Implications for food policy and the agri-food system. Food Policy, 30(3), 241–253.
Henson, S., Masakure, O., and Boselie., D. (2005). Private food safety and quality standards for fresh produce exporters: The case of Hortico Agrisystems, Zimbabwe. Food Policy, 30(4), 371-384.
Hultberg, A., Schermann, M., and Tong, C. (2012). Results from a mail survey to assess Minnesota vegetable growers’ adherence to good agricultural practices. HortTechnology, 22(1), 83-88. Available at: <http://horttech.ashspublications.org/content/22/1/83.full>.
Jouzi, Z., Azadi, H., Taheri, F., Zarafshani, K., Gebrehiwot, K., Van Passel, S., and Lebailly, P. (2017). Organic farming and small-scale farmers: Main opportunities and challenges. Ecological Economics, 132, 144-154.‏
Koohsar, A. (2012). An overview of the safety production program, livestock. Agro-Industry Magazine, 154, 37-38.
Leong, W. H., Teh, S. Y., Hossain, M. M., Nadarajaw, T., Zabidi-Hussin, Z., Chin, S. Y., and Lim, S. H. E. (2020). Application, monitoring and adverse effects in pesticide use: The importance of reinforcement of good agricultural practices (GAPs). Journal of Environmental Management, 260, 109987. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109987.
Lichtenberg, E., and Page, E. T. (2016). Prevalence and cost of on-farm produce safety measures in the Mid-Atlantic. Food Control, 69, 315-323.
Mohamad, A., and Hamzah, H. Z. (2020). Impact of good agricultural practices on Malaysian Cattle industry: A case of foot and mouth disease (FMD). International Journal of Social Science Research, 2(2), 39-46.
Ochieng, J., Schreinemachers, P., Ogada, M., Dinssa, F. F., Barnos, W., and Mndiga, H. (2019). Adoption of improved amaranth varieties and good agricultural practices in East Africa. Land Use Policy, 83, 187-194.
Panahzadeh Parikhani, M., Razzaghi Borkhani, F., Shabanali Fami, H., Motiee, N., and Hosseinpoor, A. (2015). Major barriers to application of good agricultural practices (GAPs) technologies in sustainability of livestock units. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(3), 169-178.‏
Simpson, L. (2003). Review of soil management and farming practices, including the use of agro-chemicals in the caribbean, with particular reference to St Lucia and Jamaica. Caribbean Agriculture and Research Development Institute (CARDI) Project report No 2. Jamaica: CARDI.Available at: <https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/review-of-soil-management-and-farming-practices-including-the-use-of-agro-chemicals-in-the-caribbean-with-particular-reference-to-st-lucia-and-jamaica>.
Zubiaga, A., García-Plaza, A. P., Fresno, V., and Martínez, R. (2009). Content-based clustering for tag cloud visualization. In 2009 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining (pp. 316-319). IEEE. 20-22 July, Athens, Greece. Available at: < https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5231851.>.