فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسالی به این نشریه فرآیند زیر را طی می نماید:

1) ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق وبگاه نشریه؛

2) اعلام وصول مقاله از سوی نشریه؛

3) ارزیابی اولیه مقاله توسط سردبیر؛

4) ارسال مقاله به نویسنده مسئول به منظور انجام اصلاحات اولیه؛

5) طرح مقاله در شورای دبیران نشریه؛

6) ارسال مقاله اصلاح شده به آدرس حداقل سه داور متخصص به منظور بررسی و داوری؛

7) ارسال نظر داوران به ویراستار علمی و ادبی نشریه به منظور جمع بندی و بررسی نتیجه ارزیابی های انجام شده؛

8) ارسال نظر داوران و ویراستار به نویسنده مسئول؛

9) دریافت پاسخ نویسنده و اصلاحات صورت گرفته در مقاله توسط نویسنده؛

10) طرح مجدد پرونده در شورای دبیران؛

11) ارسال پرونده مقاله به ویراستار و یا داور حکم به منظور تطبیق و اعلام نظر نهایی؛

12) اعلام پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله به نویسنده مسئول.