اهداف و چشم انداز

مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، مقاله‌های پژوهشی که به زبان فارسی نوشته شده و پیش از این در مجله‏ های داخلی و خارجی انتشار نیافته و همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشند را در حوزه مطالعات و پژوهش‏ های زیر، با رعایت نکات ذکر شده در این راهنما به منظور چاپ در مجله، مورد بررسی قرار می‏ دهد:

ترویج کشاورزی پایدار، آموزش‏ های رسمی و غیر رسمی کشاورزی پایدار، ابعاد انسانی توسعه کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی در بخش کشاورزی، تعاونی‏ ها و تشکل‏ های کشاورزی و روستایی، نوآوری‏ های کشاورزی و روستایی، زنان روستایی، جوانان روستایی، جامعه شناسی کشاورزی، ترویج و آموزش حفاظت از محیط زیست و منابع تولید در بخش کشاورزی.