پیوندهای مفید

انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران


سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)


بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز


گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان


گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس


گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج


گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان