تماس با ما

آدرس پستی مجله: شیراز- باجگاه- کیلومتر 12 جاده شیراز- اصفهان- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز- بخش ترویج و آموزش کشاورزی- مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی

کد پستی: 7144165186

ایمیل: iaeej@shirazu.ac.ir

تلفن: 36138499-071

 


CAPTCHA Image