درباره نشریه

نشریه علمی "علوم ترویج و آموزش کشاورزی" تنها نشریه اختصاصی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران است که قدمت چاپ آن در حدود 15 سال می باشد. دفتر این نشریه در حال حاضر در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز است. بر اساس اعلام رسمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کیفیت نشریه در رده Q1 و ضریب تأثیر آن 0/75 است. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به صورت چاپی- الکترونیکی منتشر می گردد.