شبیه‌سازی رفتار مصرف انرژی در نظام‎های گلخانه‎ای شهرستان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

نوع تلقی، تعامل، شناخت و ارزش‌گذاری منابع انرژی توسط کشاورزان، چگونگی بهره‌برداری آن‏ها را از این منابع تعیین می‌کند. در این راستا، مطالعه حاضر از نقطه ‌نظر یک پارادایم علمی محیط زیستی به شبیه‌سازی رفتار مصرف انرژی در نظام ‏های گلخانه‌ای پرداخته است. جمعیت مورد مطالعه تحقیق، کشاورزان تولیدکننده خیار داربستی (سال باغی 92-91) در شهرستان یزد بودند (تعداد 2076 بهره‌بر‌دار) که حجم نمونه پژوهش با فرمول کوکران تعیین گردید و با نمونه‌گیری طبقه‌ایِ متناسب، 322 واحد آنان انتخاب و پیمایش شدند. از نظریه‌های بوم‌شناسی انسانی و رفتار هدف‌محور نیز برای تبیین تعاملات گلخانه‌داران با محیط فناوری استفاده شد. همچنین، برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با ابزار پرسشنامه، از نرم‌افزار SPSS12 استفاده شد که نتایج آمار توصیفی این نرم‌افزار ورودی‌ نرم‌افزار نت ‌لوگو Netlogo5.0.1. را برای انجام آزمایش‌های شبیه‌سازی عامل محور و نمایش چگونگی تعامل گلخانه‌داران با محیط فناوری تشکیل دادند. روایی صوری پرسشنامه نیز با نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و جامعه‏ شناسی تعیین و میزان پایایی شاخص‏ های آن با روش آلفای کرونباخ در دامنه 0/76 تا 0/95 تعیین گردید. یافته‌های شبیه‌سازی نشان داد که با دستکاری و تغییر سازههای پیش‌بین نیت رفتار مصرف انرژی نظیر پارادایم محیط زیستی، مشوق‌های تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژیو نگرش پیرامون تأثیرات طرح هدفمندی یارانه انرژی، 15درصد در میزان مصرف برق صرفه‌جویی می‌گردد. همچنین، با تغییر میزان پارامترِ عمرِوسایل و تجهیزات گلخانه‌‌ای، صرفه‌جویی در گلخانه‌ها به میزان 57 تا 77 درصد خواهد رسید. در نهایت، در راستای بهینه شدن مصرف انرژی در نظامهای گلخانهای، راهکارهای بنیادی و کاربردی پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Simulation of Energy Consumption Behavior in Greenhouse Systems of Yazd County

نویسندگان [English]

  • Bijan Abadi 1
  • Mansour Shahvali 2
1 Assistant Professor, College of Agricultural, Maragheh University
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Shiraz University,
چکیده [English]

The energy reality constructed by farmers, whose connections with energy resources, the ways they perceive them and the kind of valuing the energy sources, all determine the modality of energy consumption in agriculture community. As a result, present study aims at simulating the greenhouse farmers’ energy consumption behavior in Yazd county. Research population consisted of all the greenhouse farmers raising cucumber in 2012-2013. from 2076 greenhouse farmers, 322 ones were selected in random stratified sampling. The human ecology and goal-based theories were theoretically base used to explain the interactions of greenhouse farmers with the energy resources. To analyze the data and simulate energy consumption scenarios, the software of SPSS (version 12) and Netlogo were used, respectively. It was found that after changing in the value of the predictor parameters of the behavioral intention, e.g., “environmental paradigm, “incentives of changing the energy use behavior and attitude” and “attitude towards the targeted energy subsidy plan”, the power-saving amounted to about 15% in greenhouse systems. Furthermore, by changing the life-time of appliances, the power-saving amounted between 57% and 77%. In order to optimize the energy consumption, paper recommends some practical solutions and implications

ابدی، ب. (1392). شبیه‏سازی رفتار مصرف انرژی بر اساس پارادایم محیط‏زیستی ترویج کشاورزی، رساله دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
رنجبر، ز.، و کرمی، ع. (1392). برنامه‌های آموزشی- ترویجی و رابطه آن با میزان پایداری نظام‌های زراعی مورد مطالعه: گندم‎کاران شهرستان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره نهم، شماره یکم، صص 14-1.
سازمان جهاد کشاورزی استان یزد. (1390). آمار تولیدات گلخانه‌های سبزی و صیفی استان یزد در سال 1390، گزارش منتشرنشده.
شاه‌ولی، م. (1392). تبیین پارادایم نظام متعالیه نوآوری برای تحقق پایداری. دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، اردیبهشت 1392، کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران ، تهران. صص 21-1.
شاه‌ولی، م.، کشاورز. م.، و شریف‌زاده، م. (1386). پارادایم اخلاقی- فلسفی متعالی در پژوهش‌های بحران‌های محیط‌زیستی،  اخلاق در علوم و فناوری، دوره دوم، شماره سوم و چهارم، صص 44-31.
عابدی سروستانی، ا. (1386). تبیین نظریه اخلاق محیطی دانشجویان و استادان دانشگاه شیراز با نظریه رویه‌ها (Facet Theory). پایان‌نامه دکتری دانشگاه شیراز.
عباسی سریزدی، ا. (1391). بهینه‌سازی مصرف سوخت در گلخانه‌های خیار درختی استان یزد. قابل‌دسترسی در سایت اینترنتی: <http://rooyesh-abbasi.blogfa.com/post/9>
عربیون، ا.، کلانتری، خ.، اسدی، ع.، و شعبانعلی فمی، ح. (1388). سنجش سطح پایداری نظام کشت گندم در استان فارس و تعیین عوامل موثر بر آن، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره پنجم، شماره دوم، صص 28-17.
معاونت برنامه‌ریزی استانداری یزد. (1389). استان یزد در یک نگاه به همراه فرصت‌های پیش‌‌رو. قابل‌دسترسی در سایت اینترنتیhttp://www.ostanyazd.ir/c/document_library/get_file?folderId=351&name=DLFE-1136.pdf>   >
Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., and Rothengatter, T. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. Journal of Environmental Psychology, 25, 273–291.
Beheshti Tabar, I., Keyhani, A.R., and Rafiee, S. (2010). Energy balance in Iran’s agronomy (1990–2006). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 849–855.
Bonino, D., Corno, F., and De Russis, L. (2012). Home energy consumption feedback: A user survey. Energy and Buildings, 47, 383–393.
Carrico, A.R., and Riemer, M. (2011). Motivating energy conservation in the workplace: An evaluation of the use of group-level feedback and peer education. Journal of Environmental Psychology, 31, 1-13.
Doniec, A., Mandiau, R., Piechowiak, S., and Espié, S. (2008). A behavioral multi-agent model for road traffic simulation. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 21, 1443-1454.
Ghasemi Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S., and Akram, A. (2010). Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan Province of Iran agriculture. Ecosystems and Environment, 137, 367–372.
Gilbert, N., and Troitzsch, K.G. (2005). Simulation for social scientists. Glasgow, Open University Press. PP. 295.
Guba, E.G., and, Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. Denzin, and Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, Sage.
Hitchcock, G. (1993). An Integrated framework for energy use and behaviour in the domestic sector. Energy and buildings, 20, 151-157.
Kagaya, S., Uchida, K., Hagiwara, T., and Negishi, A. (2005). An application of multi-agent simulation to traffic behaviour for evacuation in earthquake disaster. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 4224 – 4236.
Karami, E. (2006). Appropriateness of farmers’ adoption of irrigation methods: The application of the AHP model. Agricultural Systems, 87, 101–119.
Linden, A.L., Carlsson-Kanyama, A., and Eriksson, B. (2006). Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour: What are the policy instruments for change? Energy Policy, 34, 1918–1927.
Lingyun, M., Rui, N., Hualong, L., and Xiaohua, L. (2011). Empirical research of social norms affecting urban residents low carbon energy consumption behavior. Energy Procedia, 5, 229–234.
Maya, I. (2002). Farm poverty in Kerala: A case study of alappuzha, trissur, palallad and wayanad. M.A.Thesis. Cochin University of Science and Technology. Available at:
Maybery, D., Crase, L., and Gullifer. C. (2005). Categorising farming values as economic, conservation and Llifestyle. Journal of Economic Psychology, 26, 59–72.
Mohammadi, A., and Omid. M. (2010). Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87, 191–196.
Moraditochaee, M. (2012). Research energy indices of eggplant production in North of Iran. ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, 7 (6), 484-487.
Mostafaeipour, M. (2010). Feasibility study of harnessing wind energy for turbine installation in Province of Yazd in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 93–111.
National Energy Board, (2009). Attitude and behaviour shaping energy use. Available at: <http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/nrgdmnd/tttdbhvrshpngnrgs2009/tttdbhvrshpngnrgs-eng.pdf>.
Paço, A., and Varejão, L. (2010). Factors affecting energy saving behaviour: A prospective research. Journal of Environmental Planning and Management, 53 (8), 963-976.
Palmer, J.A. (1998). Environmental education in the 21st century: Theory, practice, progress and promise. London and New York: Routledge.
Parnell, G.S., Driscoll, P.J., and Henderson, D.L., (2010). Decision making in systems engineering and management. New Jersey: John Wiley & Sons.
Pereira, A.O., Soares, J. B., Oliveira, R.G., and Queiroz, R.P. (2008). Energy in Brazil: Toward sustainable development? Energy Policy, 36, 73–83.
Pishgar-Komleh, S.H., Sefeedpari, P., and Rafiee, S. (2011). Energy and economic analysis of rice production under different farm levels in Guilan province of Iran. Energy, 36, 5824-5831.
Poortinga, W., Steg, L., Vlek, C., and Wiersma, G. (2003). Household preferences for energy-saving measures: A conjoint analysis. Journal of Economic Psychology, 24, 49–64.
Raberg, P. (1997). The life region: The social and cultural ecology of sustainable development. London and New York: Routledge.
Ricci, M., Bellaby, P., and Flynn, R. (2010). Engaging the public on paths to sustainable energy: Who has to trust whom? Energy Policy, 38, 2633–2640.
Richetin, J., Sengupta, A., Perugini, M., Adjali, L., Hurling, R., Greetham, D., and Spence, M. (2010). A micro-level simulation for the prediction of intention and behavior. Cognitive systems research, 11, 181–193.
Robinson, S. (2004). Simulation: the practice of model development and use. England: John Wiley & Sons.
Robinson, T. (2008). Applying the socio-ecological model to improving fruit and vegetable intake among low-income African Americans. Journal of Community Health, 33, 395–406.
Samavatean, N., Rafiee, S., Mobli, H., and Mohammadi A. (2011). An analysis of energy use and relation between energy inputs and yield, costs and income of garlic production in Iran. Renewable Energy, 36, 1808-1813.
Sargent, R.G. (2000). Verification, validation, and accreditation of simulation models. In proceedings of the 32nd conference on winter simulation, December 10-13. San Diego: Society for computer simulation international.
Sokolowski, J.A., and Banks, C.M. (2009). Modeling and simulation for analyzing global events. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons publication.
Steg, L., and Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29, 309–317.
Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., and Thorsnes, P. (2010). Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours. Energy Policy, 38, 6120–6129.
Takahashi, Y., and Kakino, S. (2012). Natural disasters, meaning of life and consumer behaviours. In 2nd PERL International Conference, 19-20 March, Technische Universität Berlin.
Wees, K. (2010). Reducing occupant-controlled electricity consumption in campus buildings.Availabe at: <http://hrweb.berkeley.edu/sites/default/files/attachments/KAW.pdf>.
Willis, R.M., Stewart, R.A., Panuwatwanich, K., Jones, S., and Kyriakides, A. (2010). Alarming visual display monitors affecting shower end use water and energy conservation in Australian residential households. Resources, Conservation and Recycling, 54, 1117–1127.
Wood, G., and Newborough, M. (2003). Dynamic energy-consumption indicators for domestic appliances: environment, behaviour and design. Energy and Buildings, 35, 821–841.