بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 272 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می‌ دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آن‌ ها از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌ گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده‌ های گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل‌ سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و سرمایه اجتماعی از اثر مثبت و معنی ‌داری بر متغیر وابسته برخوردار بود و در مجموع 64 درصد از واریانس عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز را تبیین نمود. با توجه به یافته‌ های پژوهش، میتوان نتیجه گرفت تقویت سرمایه اجتماعی به‌طور مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی می‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Social Capital on Organizational Performance of the Agriculture Jihad Organization in Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Rohallah Rezaei 1
  • Hossein Shabanali Fami 2
  • Nafiseh Salahimoghadam 3
1 Associate Professor, University of Zanjan
2 Associate Professor, University of Tehran
3 Former M.Sc. Student, University of Zanjan
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive- correlative research was to study the effect of social capital on organizational performance of the Alborz Jihad-e-Agriculture organization. The study was a descriptive-correlational survey research. The statistical population of the study consisted of 272 experts of the Alborz Agriculture Jihad Organization. According to the Krejcie and Morgan table, a sample size of 213 was selected using a stratified random sampling method. Standard questionnaires were used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. Data were collected and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The results verified the hypothesis of the research in a way that social capital had positive and significant effect on dependent variable. All in all, social capital explained about 64 percent of the variances of organizational performance of the Alborz Agriculture Jihad Organization. Based on the findings, it could be concluded that reinforcing social capital directly results in improvement of organizational performance of the Agriculture Jihad Organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alborz province
  • Social Capital
  • Agriculture Jihad Organization
  • organizational performance
ابوالقاسمی، ع.، مرادی سروش، م.، نریمانی، م.، و زاهد، ع. (1390). رابطه ابتکار شخصی، جهت‎گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی. فصلنامه دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، سال 12، شماره 1، صص 94-86.
احمدی، ع.ا.، فراهانی، ا.، بهمنی چوب‌دستی، ا.، و شهبازی، م. (1391). نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت‌بدنی. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، سال 4، شماره 13، صص 260-237.
احمدی، ع. ا.، و فیض­آبادی، ح. (1390). بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‎های ستادی شهرداری تهران).فصلنامه مدیریت دولتی، سال 3، شماره 6، صص 54-35.
احمدی، ی.، و محمدی بلبان آباد، ا. (1392). بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان گمرکات استان کردستان). فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، سال 7، شماره 2، صص 178-153.
الیاس پوریان، م.، پورسعید، ع.، و اشراقی سامانی، ر. (1393). بررسی تأثیر آموزش­های تخصصی با تأکید بر توانمندی شغلی منابع انسانی (موردمطالعه در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام). فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال 10، شماره 1، صص 50-37.
امامقلی، ف. (1390). نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، سال 3، شماره 7، صص 67-59.
امیرخانی، ا.‎ح. (1384). کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان. فصلنامه پیک نور، سال 3، شماره 3، صص 140-131.
امیرخانی، ط.، و پور عزت، ع.ا. (1387). تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‎های دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، سال 1، شماره 1، صص 32-9.
حسین‏پور، د.، و آذر، م. (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با عملکرد سازمانی ازنظر مدیران و کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، سال 3، شماره 7، صص 29-19.
خراسانی طرقی، ح. (1391). موانع تغییر و تحول سازمان­های دولتی. قابل‌دسترسی در آدرس اینترنتی:
<http://system.parsiblog.com/Posts/1102>
دانائی‏فرد، ح.، و الوانی، م. (1390). مباحث مدیریت دولتی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
داوری، ع.، و رضازاده، آ. (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رحیمیان، ح.، فیروزی، ع.، و ظهری، ب. (1389). مقایسه کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت‎های مناطق دو و چهار عملیات انتقال گاز و بررسی رابطه آن با عملکرد سازمانی. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شماره 10، صص 89-71.
رهنورد، ف. (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‎های بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال 8، شماره 4، صص 100-77.
صفر‏زاده، ح.، تدین، ا.، و حرمحمدی، م. (1391). بررسی تأثیر استراتژی‎ها‎ی مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: مراکز آموزشی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال 11، شماره 1، صص 86-76.
صفر‏زاده، ح.، احمدی شریف، م.، و ذاکری، ع. (1389). تأثیر آموزش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر فعالیت­های شغلی اعضای هیأت علمی. فصلنامه علمی پژوهشی فن­آوری آموزش، سال 5، شماره 2، صص 152-145.
عباس‎پور، ع.، و باروتیان، ه. (1389). بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (بر اساس مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1388. فصلنامهمدیریتومنابعانسانیدرصنعتنفت، سال 4، شماره 10، صص 37-7.
فقیهی، ا.، و فیضی، ط. (1384). سرمایه اجتماعی در سازمان. فصلنامه پیک نور، سال 3، شماره 3، صص 21-11.
قربانی4زاده، و.، حبیبی بدر آبادی، ح.، و ابراهیم­زاده، ح. (1391). نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی، سال 5، شماره 16، صص 161-135.
کوشا‏زاده، ع.، رحیم نیا، ف.، و افخمی روحانی، ح. (1391). اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقص آن‎ها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 3، شماره 4، صص 187-163.
مرادی، م.، جلیلیان؛ ح.، و کریمی، د. (1389). رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد پلیس. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال 7، شماره 31، صص 108-95.
معمارزاده، غ. ر.، عطایی، م.، و اکبری، ا. (1388). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، سال 1، شماره 3، صص 15-9.
مقیمی، م.، امامی، ف.، و کاظمی، م. (1390). ارزیابی و اولویت­بندی شاخصه‎ها‎ی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال 9، شماره 2، صص 60-29.
نوری‏پور، م.، و نوری، م. (1391). تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت آب­بران شبکه آبیاری و زهکشی: مورد دشت لیشتر. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 1، صص 70-53.
 
Azizpour, M., Abdi, S., and Khoda Bakhshi, N. (2013). Personality traits and human resource productivity at cultural organizations. International Journal of Management Research and Review, 3 (4), 2703-2706.
Ellinger, A., Findley Musgrove, C., Ellinger, A., Bachrach, D., Elmadağ Baş, A., and Wang, Y. (2013). Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance. Journal of Business Research, 66 (8), 1124-1133.
Hair, J., Black, C., Babin, J., and Anderson, E. (2010).Multivariate data analysis. United States: Prentice Hall Publisher.
Hasanpour Ghavkadehi, F., Goodarzvand Chegini, M., Rezaee Dizgah, M., and Akhavan Khodashahri, A. (2012). The relationship between job stress and employee performance of emergency medicine centers (115) in Guilan province. Trend in Social Science, 4 (1), 43-50.
Hersey, P., and Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. Training & Development Journal, 34 (11), 38-44.
Hersey, P., Blanchard, K., and Johnson, D. (2008). Management of organizational behavior: Leading human resources. United States: Pearson-Prentice Hall.
Kheradmand, E., Valilou, M., and Lotfi, A. (2010). The relation between quality of work life and job performance. Middle-East Journal of Scientific Research, 6 (4), 317-323.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242-266.
Noruzy, A., Majazi Dalfard, V., Azhdari, B., Nazari, S., and Rezazadeh, A. (2013). Relations between transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: An empirical investigation of manufacturing firms. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64 (5), 1073-1085.
Ofori, D., and Sackey, J. (2010). Assessing social capital for organizational performance: Initial exploratory insights from Ghana. Journal Organizations and Markets in Emerging Economies, 1 (2), 71- 91.
Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling:  An introduction. Research Report, COB, University of North Texas, United States.
Perreault, C., Brenner, G., Menzies, T., Filion, L., and Ramangalahy, C. (2007). Social capital and business performance: Ethnic enterprises in Canada. International Journal of Business and Globalization, 1 (2), 145-160.
Pigg, K. E., and Duffy Crank, L. (2004). Building community social capital: The potential and promise of information and communications technologies. The Journal of Community Informatics, 1 (1), 58-73.
Sadeghi, M. R., Musavi, M. M., Samiie, S., and Behrooz, A.H. (2013). Developing human resource productivity through organizational justice. Journal of Public Administration and Governance, 3 (2), 173-190.
Sarfarazi, M., Balaghi Inalo, A., and Rouhi Khalili, M. (2012). Investigating factors of the performance of the Hormozgan Judiciary staff influencing client satisfaction using the ACHIVE model. Journal of American Science, 8 (9), 864-872.
Schumacker, R., and Lomax, R. (2010). A beginner’s guide to structural equation modelling (3 Edition). London: Routledge.
Torabi Shahidi, M. H., Shabankareh, N., and Momayez, A. (2013). Investigating the impact of performance management on human resource performance across head offices of Agricultural bank branches in Tehran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (8), 177-188.
Wambugu, S., Okello, J., and Nyikal, R. (2010). Effect of social capital on performance of smallholder farmer organizations in Western Kenya. Journal of Agricultural Science and Technology, 4 (6), 10-19.
Williams, K., and Durrance, J.C. (2008). Social networks and social capital: Rethinking theory in community informatics. The Journal of Community Informatics, 4 (3), 1-20.
Zarea, H. (2012). Organizational citizenship behaviors and their relationship to social capital in public organizations of Qom province. Iranian Journal of Management Studies, 5 (1), 79-96.