بررسی عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی الزامات مؤثر بر بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان تهران بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای ساختارمند بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (0/95 - 0/82=α) تأیید گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بودند (308N=) که از این میان، تعداد 196 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (n=196). نتایج تحقیق نشان داد که بین سابقه کار، الزامات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی با امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی ‌داری در سطح یک درصد خطا وجود داشت، این در حالی است که بین سن، میزان تحصیلات با امکان بکارگیری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری در سطح پنج درصد خطا وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که متغیرهای الزامات اقتصادی، الزامات تحقیقاتی، سابقه کار و  الزامات آموزشی، نقش مثبتی در امکان بکارگیری انرژی خورشیدی دارند و 33 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting the Possibility of Using Solar Energy in Agriculture as Perceived by Experts of Tehran Province Agriculture Jihad Organization

نویسندگان [English]

  • Niloofar Lolavar 1
  • Mehrdad Niknami 2
1 Former. M.Sc. Student , Department of Agricultural Extension and Education, Collage of Agriculture, Garmsar Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Collage of Agriculture, Garmsar Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this survey study was to investigate factors affecting the possibility of using solar energy in agriculture as perceived by expert of Agriculture Jihad Organization Tehran province. The research instrument was a structured questionnaire with close-ended questions, which its validity was confirmed by a panel of exprts and its reliability by Cronbach's Alpha test (α = 0.82-0.95). The target population in this research, includes the province agriculture experts (N=308). Then, 196 respondents were selected as statistical sample using Morgan’s table and stratified random sampling. The results indicate that there are positive and significant relationships among variebles including work background, economic, socio-cultural, and educational and research requirements with possibility of using solar energy in agriculture. Also, there is a positive and significant relationship between age and education level with possibility of using solar energy in agriculture. Stepwise regression analysis showed that economic requirements, research requirements, work background and educational requirements could explaine 33 percent of changes dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar energy
  • Agriculture
  • Agricultural Experts
  • Tehran Province
تاج‏الدین، م. (1391). توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر در راستای توسعه پایدار. قابل دسترسی در سایت اینترنتی:
حسینی، س، م.، چیذری، م.، و بردبار، م. ( 1389 ). بررسی زیربنا‏های امکان کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 6، شماره 2، صص: 46-35
سادات‏حسینی، ز. (1389). طراحی پارک انرژی‏های تجدیدپذیر در کوه خضر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
سازمان انرژی‏های نو ایران.(1386). چرا انرژی تجدیدپذیر؟- انرژی باد- طرح برق رسانی روستایی توسط سیستم‏های فتوولتاییک. نشریه پیام سانا. سال اول، شماره1. صص 9-4.
سرتیپی، م. (1390). نقش و جایگاه انرژی‏های تجدید‏پذیر در توسعه و عمران روستایی، فصلنامه جغرافیا (انجمن جغرافیای ایران). سال 9، شماره 31. صص: 148-125.
صالحی، س.، رضایی مقدم، ک.، وآجیلی، ع. (1387). کاربرد تکنولوژی‏های نظارت عملکرد: الگویی برای کشاورزی پایدار، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 4، شماره 1، صص:32-15.
علوی نائینی، م. (1388). انرژی های فنا‏پذیر و لزوم جایگزینی آن‏ها با انرژی‏های نو. مجله رشد آموزش زمین شناسی. شماره 58. صص 56-48.
کوچکی، ع.، و حسینی، م. (1368). سیر انرژی در اکوسیستم‏های کشاورزی. مشهد: جاوید.
گل نظری، ر. (1388). امکان سنجی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی پایدار از نظر کارشناسان کشاورزی استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
لیونبرگر، ه.، و گوین، پ. چ. (1374). انتقال تکنولوژی از محققان به بهره‏برداران. ترجمه: محمد چیذری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
میرزایی، و. (1386). بررسی ساز و کار پذیرش و نقش ترویج در بومی سازی انرژی‏های نو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
Anonymous. (2007). Role of extension in rural development. RB channel, role of extension in rural development, Avialable at:
Arayesh, B., and Hosseini, S. J. (2010). Regression analysis of effective factor on people participation in protecting, revitalizing, developing and using Renewable natural resources in Ilam Province from the view of users. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5 (2), 228-234.
Ayuya, O. I., Lagat, J. K., and Mironga, J. M. (2011). Factors influencing potential acceptance and adoption of clean development mechanism projects: Case of carbon trade tree project among small scale farmers in Njoro district, Kenya. Research Journal of Environmental and Earth Sciences 3(3), 275-285.
Bellarby, J., Foereid, B., Hastings, A.,and Smith, P. (2008). Cool farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential. Greenpeace International. Avialable at:
Bojnec, S., and Papler, D. (2011). Efficient energy use and renewable sources of energy in Slovenia: a survey of public perception. Journal of Agric. Econ. Czech, 57 (10), 484–492.
Bush, S. R. (2006). Acceptance and suitability of renewable energy technologies in Lao PDR. Report for Asia pro eco project TH/Asia Pro Eco/05 (101302). Avialable at:
Education Development Center, (2002). Youth employment opportunities in renewable energy: A report. Avialable at: >http://www.yesweb.org/docs/restudy.pdf>.
Farrajollah Hosseini, S. J., Gol Nazrai, R., and Lashgarara, F. (2011). Factor influencing the adoption of nanotechnology by farmers in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9), 1130-1134.
Farrajollah Hosseini, S. J., and Soltani, Z. (2011). The role of extension in adopting solar energy in rural areas case of carbon sequestration project. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 6 (1),     99-104.
Intermediate Energy Infobook, (2011). Solar energy. Avialable at:
Lukman,R. (2003). National energy policy. The presidency energy commission of Nigeria. Avialable at:
Lai, W. H., and Tsai, Ch. T. (2008). Analyzing influence factors of technology transfer using fuzzy set theory, PICMET 2008 proceedings, 27-31 July, Cape Town, South Africa.
Mfume, O., and Boone, E. K. (2008). Promoting renewable energy technologies for rural development in Africa: Experiences of Zambia. Journal of Hum. Eco, 24 (3), 175-189.
Netherlands ministry of foreign Affairs and the European commission DG development. (2009). Solar energy applications in rural areas , Avialable at:
New South Wales Government. (2010). Community attitudes to wind farms and renewable energy in NSW. Avialable at:
North Carolina Solar Energy. (2008).Solar energy applications for agriculture. Avialable at:
Sezgin, A., Kaya, T. E., Külekçi, M. and Kumbasaroğlu, H. (2011). Factors affecting the adoption of agricultural innovations in Erzurum Province, Turkey. African Journal of Business Management, 5 (3), 777-782.
Shabanali Fami, H., Ghasemi, J., Malekipoor, R., Rashidi, R., Nazari, S. and Mirzaee, A. (2010). Renewable energy use in smallholder farming systems: A case study in Tafresh Township of Iran. Sustainability, 2, 702-716.
Silva, C. E. D. (2008). Factors influencing the development of local renewable energy strategies: The cases of Lolland and Samsø Islands in Denmark. Thesis for the fulfillment of the Lund university’s masters of environmental studies and sustainability science.
Thi Ngoc Chi, T., and Yamada, A. (2002). Factors affecting farmers’ adoption of technologies in farming system: A case study in Omon district, Can Tho province, Mekong Delta. Journal of Omonrice, 10, 94-100.
United Nations of Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2005). The African 10 year framework program (10YFP) on sustainable consumption and production. The second African expert meeting on the 10 year framework of programs on sustainable consumption and production. Avialable at: <http://www.unep.org/roa/docs/pdf/Africa_10YFP_March05.pdf>.