عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی روستاییان در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران و دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Economic Empowerment of Villagers in East Azerbaijan Province

نویسنده [English]

  • Rahim Saei
Corresponding Author and lecturer of Department of Agricultural Extension and Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran