تفکیک سطوح امکان‌گرایی در کارآفرینی صاحبان کسب‌وکار پرورش مرغ بومی در استان سیستان و بلوچستان بر مبنای الگوریتم نایو بیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

امروزه مهم‌ترین مشخصه بروز رفتار کارآفرینی را در نوع معماری فکری موسوم به امکان‌گرایی می‌دانند. در این راستا، تحقیق حاضر تلاش کرد تا با استفاده از یک الگوریتم یادگیری ماشین به تفکیک سطوح این تفکر در میان صاحبان کسب‌وکار روستایی در حوزه پرورش مرغ بومی در استان سیستان و بلوچستان بپردازد و 191 واحد از 360 واحد فعال پرورش مرغ بومی به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. هدف اصلی، یافتن ترکیبی از پیش‌آیندها شامل متغیرهای جمعیت شناختی، رفتاری و مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی بود که بر تفکیک سطوح امکان‌گرایی در میان صاحبان کسب ‌و کار روستایی اثرگذار هستند. ابزار تحقیق برای اندازه‌گیری متغیرها، پرسشنامه‌ بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. روش اصلی داده‌پردازی، استفاده از الگوریتم نایو بیز از دسته روش‌های یادگیری ماشین بود که در نرم‌افزار R اجرا شد. نتایج دسته‌بندی سطوح متغیر امکان‌گرایی به‌عنوان شاخص اصلی تفکر کارآفرینی در سه سطح کم تا زیاد نشان داد که متغیر‌های داشتن تجربه قبلی، تمرکز بر پرورش مرغ بومی به عنوان شغل اصلی، ظرفیت واحد تولیدی، دسترسی به شبکه همکاری و بازار، خودکارآمدی کارآفرینی، انگیزه کسب ‌و کار، نوآوری در بازار، سرمایه انسانی و سرمایه مالی در بین صاحبان کسب‌و‌کار پرورش مرغ بومی سبب شده تا تفکر امکان‌گرایی در بین آن‌ها در سطح بالاتری قرار گرفته و طبیعتاً زمینه لازم را برای بروز رفتار کارآفرینی فراهم کند. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که ترکیبی از متغیرهای رفتاری در کنار مؤلفه‌های اکوسیستمی قادرند رفتار کارآفرینی را به‌واسطه ترویج تفکر امکان‌گرایی، تقویت کنند. بر اساس یافته‌های تحقیق پیشنهادهایی برای ترویج فضای حمایتی از کارآفرینان نوپای روستایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification of Effectuation Thinking Level in Entrepreneurship of Local Endemic Poultry Breeders in Sistan and Baluchestan Province Using the Naive Bayes Algorithm

نویسندگان [English]

  • Amir Alambeigi 1
  • Mojtaba Bamedi 2
  • Elham Faham 3
  • Elahe Babazade 4
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 M. Sc.Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Research Institute for Information and Communication Technology, ACECR, Tehran, Iran.
4 M.Sc., Student, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the most important feature of entrepreneurship behavior is known as the form of intellectual architecture named effectuation. In this regard, current empirical research attempts to use a machine algorithm to classify the levels of effectuation thinking among rural small business owners in the field of local poultry breeding in Sistan and Baluchestan province. To this end, 191 units out of 360 were sampled and studied. The main objective of this research was to find a combination of different demographic and behavioral variables/components of entrepreneurial ecosystems affecting the classification level of effectuation among rural business owners. The research tool for measuring the research variables was a standard questionnaire that its validity and reliability were tested and confirmed. The main method of data analysis was Naive Bayes algorithm of the machine learning which was implemented using R software. The results of the classification of effectuation as the main indicator of entrepreneurial thinking showed that the variables, including prior experience, focusing on poultry breeding as the main job, capacity of the production unit, access to cooperation and market network, entrepreneurial self-efficacy, motivation, innovation in the market, human capital, and financial capital at their high levels resulted in high level of effectuation thinking. Therefore, it can be concluded that a combination of behavioral and demographic variables as well as ecosystem components can capture the entrepreneurial behavior . Based on research findings, some suggestions were proposed to develop the supportive climate of rural nascent entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial effectuation
  • Entrepreneurship ecosystem
  • Local endemic poultry breeders
  • Bayes' theorem
  • Sistan and Baluchestan
رضیئی، ط.، دانش­کار آراسته، پ.، اختری، ر.، و ثقفیان، ب. (1386). بررسی خشکسالی­های هواشناسی (اقلیمی) در استان سیستان و بلوجستان با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره ماکف. تحقیقات منابع آب ایران، دوره 3، شماره1،  صص35-25.
رمضانی، س، رضوانفر، ا.، و علم بیگی، ا. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دوره 17 (ویژه نامه)، صص 132-119.
کرمی، ش.، و آگهی، ح. (1394). تحلیلی بر رویکردها و مدل­های توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، دوره2، شماره2، صص 103-81.
ملک سعیدی قصرالدشتی، ح.، بخشی جهرمی، آ.، و فروزانی، م. (1392)، عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دوره 9، شماره1، صص 152-141.
میرواحدی، س. س. (1396). بررسی منطق تصمیم‌گیری کارآفرینان ایرانی مبتنی بر نظریه امکان گرایی. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری. دوره2، شماره4، صص 254-229.
میثمی، ا.، محمدی الیاسی، ق.، مبینی دهکردی، ع.، و حجازی، ر. (1396). ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. مدیریت توسعه فناوری، دوره 5، شماره 3، صص 43-9.
نصرتی، م.، ملک محمدی، ا.، و فرج‌الله حسینی، ج. (1400). طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دوره 17، (ویژه نامه)، صص 167-159.
یوسفلی، م. (1387). نشریه ترویجی پرورش مرغ بومی. اداره رسانه‌های آموزش، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی (منتشر نشده).
 
Aaltonen, A. (2016). Factors shaping entrepreneurial ecosystems and the rise of entrepreneurship: A View from Top Management Journals. Demos Helsinki Associate. Available at: <https://b2n.ir/e58971>.
Blanco, S. (2007). How techno-entrepreneurs build a potentially exciting future?. In Therin, F. (Eds), Handbook of research on techno-entrepreneurship, (pp. 3-25). Edward Elgar Publishing.
Chandler, G. N., DeTienne, D. R., McKelvie, A., and Mumford, T. V. (2011). Causation and effectuation processes: A validation study. Journal of Business Venturing, 26(3), 375-390.
Chapman, C., and Feit, E. M. (2015). R for marketing research and analytics (Vol. 67). New York, NY: Springer.
Daniel, A. D. (2016). Fostering an entrepreneurial mindset by using a design thinking approach in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 30(3), 215-223.
Daniel, L., Medlin, C. J., O’Connor, A., Statsenko, L., Vnuk, R., and Hancock, G. (2018). Deconstructing the entrepreneurial ecosystem concept in Entrepreneurial Ecosystems. Cham: , Springer.
Djuricic, K., and Bootz, J. P. (2019). Effectuation and foresight–An exploratory study of the implicit links between the two concepts. Technological Forecasting and Social Change, 140(1), 115-128.
Dorf, R. C., and Byers, T. H. (2005). Technology ventures. New York, NY: McGraw Hill.
Elia, G., Margherita, A., and Romano, A. (2013). Accelerating smart growth through collective intelligence: The conceptual foundation of the technology entrepreneurship “eGosystem.”. Institute of Knowledge Asset Management, 3(1), 12-14.
Gellynck, X., Cárdenas, J., Pieniak, Z., and Verbeke, W. (2015). Association between innovative entrepreneurial orientation, absorptive capacity, and farm business performance. Agribusiness, 31(1), 91–106.
Hakala, H., O'Shea, G., Farny, S., and Luoto, S. (2020). Re‐storying the business, innovation and entrepreneurial ecosystem concepts: The model‐narrative review method. International Journal of Management Reviews, 22(1), 10-32.
Hallak, R., Assaker, G., and Lee, C. (2015). Tourism entrepreneurship performance: The effects of place identity, self-efficacy, and gender. Journal of Travel Research, 54(1), 36–51.
Hannigan, T. R., Briggs, A. R., Valadao, R., Seidel, M. D. L., and Jennings, P. D. (2021). A new tool for policymakers: Mapping cultural possibilities in an emerging AI entrepreneurial ecosystem. Research Policy, 1(1), 104315.
Harms, H. (2014). Review of family business definitions: Cluster approach and implications of heterogeneous application for family business research. International Journal of Financial Studies, 2(3), 280-314.
Hopp, C., and Stephan, U. (2012). The influence of socio-cultural environments on the performance of nascent entrepreneurs: Community culture, motivation, selfefficacy and start-up success. Entrepreneurship and Regional Development, 24, 917–945.
Kubberød, E., and Pettersen, I. B. (2017). Exploring situated ambiguity in students' entrepreneurial learning. Education and Training, 59(3), 265–279.
Lans, T., Seuneke, P., and Klerkx, L. (2017). Agricultural entrepreneurship. In: Carayannis, E.G.  (Eds.), Encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship. (pp. 44-49), Springer International Publishing.
Liu., Sh. (2017). Modern data science with R. International Statistical Review, 86(1),162-163.
McElreath, R. (2018). Statistical rethinking: A Bayesian course with examples in R and Stan. UK: Chapman and Hall/CRC.
Mcelwee, G. (2006). Farmers as entrepreneurs. Journal of Developmental Entrepreneurship, 11(3), 187–206.
McGee, J. E., and Peterson, M. (2019). The long‐term impact of entrepreneurial self‐efficacy and entrepreneurial orientation on venture performance. Journal of small Business Management, 57(3), 720-737.
Moraes, G. H. S. M. D., Fischer, B. B., Guerrero, M., Rocha, A. K. L. D., and Schaeffer, P. R. (2021). An inquiry into the linkages between university ecosystem and students’ entrepreneurial intention and self-efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 19(2), 1-12.
Naing, L., Winn, T. B. N. R., and Rusli, B. N. (2006). Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies. Archives of Orofacial Sciences, 1(2), 9-14.
Peng, X. B., Liu, Y. L., Jiao, Q. Q., Feng, X. B., and Zheng, B. (2020). The nonlinear effect of effectuation and causation on new venture performance: The moderating effect of environmental uncertainty. Journal of Business Research, 117(1), 112-123.
Petti, C., and Zhang, S. (2013). Technological entrepreneurship and absorptive capacity in Guangdong technology firms. Measuring Business Excellence, 17(2), 61-71.
Pierce, J., and Aguinis, H. (2013). The too-much-of-a-good-thing effect in management. Journal of Management, 39(2), 313–338.
Rauch, A., and Frese, M. (2007). Let’s put the person back in to entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners’ personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(4), 353-385.
Read, S., Song, M., and Smit, W. (2009). A meta-analytic review of effectuation and ventur performance. Journal of Business Venturing, 24(6), 573–587.
Rice, D. M. (2013). Calculus of thought: Neuromorphic logistic regression in cognitive machines. USA: Academic Press.
Roja, A. (2015). Technology entrepreneurial ecosystems and entrepreneurship in the west region of Romania. Studia Universitatis Economics Series, 25(1), 40–59.
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Managemen Review, 26(2), 243–263.
Schwarzkopf, C. (2016). Fostering innovation and entrepreneurship: Entrepreneurial ecosystem and entrepreneurial fundamentals in the USA and Germany. USA: Springer.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
Shane, S. and Venkataraman, S. (2003). Guests editors introduction to the special issue on technology entrepreneurship. Journal of Research Policy, 32(1), 181-184.
Situmorang, J. W. (2018). A review input factors elasticity and return to scale of cooperative: A survey on Indonesian savings-loan cooperatives. Independent Journal of Management & Production, 9(4), 1274-1290.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 23(9), 1759-1769.
Stephan, U. and Roesler, U. (2010). Comparison of entrepreneurs and employees health in a national representative sample. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 83(3), 717-738.
Stephan, U. and Uhlaner, L. M. (2010). Performance based vs. Socially supportive culture: A cross-national study of descriptive norms and entrepreneurship. Journal of International Business Studies, 83, 717-738.
Stroe, S., Parida, V., and Wincent, J. (2018). Effectuation or causation: An fsQCA analysis of entrepreneurial passion, risk perception, and self-efficacy. Journal of Business Research, 89, 265-272.
Suresh, J., and Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Suresh, J., and Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Szambelan, S., Jiang, Y., and Mauer, R. (2020). Breaking through innovation barriers: Linking effectuation orientation to innovation performance. European Management Journal, 38(3), 425-434.
Theodoraki, C., and Messeghem, K. (2017). Exploring the entrepreneurial ecosystem in the field of entrepreneurial support: A multi-level approach. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 31(1), 47-66.
Unger, J., Rauch, A., Frese, M., and Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358.
Velt, H., Torkkeli, L., and Laine, I. (2020). Entrepreneurial ecosystem research: Bibliometric mapping of the domain. Journal of Business Ecosystems (JBE), 1(2), 1-31.
Webb, G. I., Keogh, E., and Miikkulainen, R. (2010). Naïve Bayes. Encyclopedia of Machine Learning, 15, 713-714.
Wiltbank, R., Dew, N., Read, S., and Sarasvathy, S. D. (2006). What to do next? The case for non-predictive strategy. Strategic Management Journal, 27(10), 981–998.
Wu, L., Liu, H., and Su, K. (2020). Exploring the dual effect of effectuation on new product development speed and quality. Journal of Business Research, 106, 82-93.
Zhang. G., Peng, X. and Li, J. (2008). Technology entrepreneurship and policy environment: A case of China. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4), 733-751.