شناسایی پیشران‌های مؤثر بر توسعه کشاورزی شهری در تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تبریز، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

کشاورزی شهری به عنوان یکی از پرکاربردترین راهبردهای پایداری می­تواند در اجرای برنامه­های پایداری نقش مهمی ایفا کند. توسعه کشاورزی شهری یکی از راه های مقابله با مشکلات شهری است. در کشورهای در حال توسعه برای فقرای شهرنشین می­تواند منجر به مزایایی از جمله افزایش امنیت غذایی و توانمندسازی اقتصادی گردد. در این راستا، برای استفاده از ظرفیت­ های کشاورزی شهری باید شرایط مناسب فراهم گردد. هدف تحقیق حاضر تعیین پیشران­ های توسعه کشاورزی شهری می ­باشد. به همین منظور، پیشران های توسعه کشاورزی شهری با مرور ادبیات، مطالعه تحقیقات انجام­شده و مشاهده میدانی در این زمینه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر برنامه ریز شهری، کارشناس کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاغل در شهر تبریز شناسایی شد. داده ها با یک پرسشنامه محقق‌ساخته جمع ­آوری و با تکنیک معادلات ساختاری تفسیری و تحلیل میک­مک آنالیز شد. یافته ­ها نشان می­ دهد عامل تحقیق-توسعه به عنوان مهم‌ترین پیشران توسعه کشاورزی شهری به همراه سایر عوامل همچون آموزش-ترویج و حمایت مالی- فنی برای توسعه کشاورزی شهری بسیار مؤثر است. بنابراین، این عامل ها باید در بیشتر از سایر عامل توسط برنامه ریزان و مدیران مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Driving Factors of Urban Agriculture Development in Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Hossein Yadavar 1
  • Haniyeh Panahi 2
  • Sharir Kharazi 3
1 Assistant professor, Tabriz University, Agriculture Faculty, Tabriz, Iran.
2 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension, Tabriz University, Agriculture Faculty, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. student, Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Urban agriculture is a widely used sustainability strategy to improve the stability of a city.  One way to deal with urban problems is urban agriculture development. Urban agriculture can be a vital livelihood strategy for the urban poor in many developing countries resulting in benefits including enhanced food security and economic empowerment. In this regard, suitable conditions must be provided to use urban agricultural capacities. The aim of this study is to identify the driving factors of urban agriculture development. For this reason, driving factors to the development of urban agriculture are identified in the literature review, or by reviewing related researches, field observations and semi-structured interviews with 15 experts (urban planners, agriculture specialists and university faculty Members) in Tabriz city. Data were collected by a researcher-made questionnaire and analyzed with interpretive structural modeling technique and a MICMAC analysis. Findings show that research-development factor along with other factors such as; extension-education and financial-technical support is the main driving factor of UA development and must be considered and reviewed more than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving factor
  • Interpretive structural modeling
  • MICMAC analysis
  • Research-development
  • Urban agriculture
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز. (1400). اطلاعات شهر تبریز. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: https://parks.tabriz.ir>>
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی. (1400). آمارنامه سال 1399.قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <www.eaj.ir>.
شرکت پدیدآوران اطلس پارس. (1400). معرفی مجتمع تجاری-اداری مگا پارس. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <www.padidavaran.com>.
علی ­اکبری، الف.، و اکبری، م. (1396). مدل ­سازی ساختار تفسیری عوامل مؤثر بر زیست ­پذیری کلان‌شهر تهران. مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره21، شماره 1، صص 31-1.
فیروزجائیان، ع. الف.، فیروزجائیان، م.، هاشمی پطرودی، س. ح.، و غلامرضازاده، ف. (1392). کاربرد تکنیک مدل­ سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه). مجله برنامه ­ریزی و توسعه گردشگری، دوره2، شماره 6، صص 159-129.
کجارو. (1400). معرفی کتابخانه ملی ایران. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://www.kojaro.com> .
ملکی نژاد ح. ، محمدزاده، ف.، و طاهرپور، م. (1399). جایگاه کشاورزی شهری در ارتقاء بهره­وری کشاورزی و امنیت غذایی. مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر ایران، دوره8 ، شماره 3، صص 58-43.
یادآور، ح.، لطیفی، س.، خرازی، ش.، و نامی، م. (1399). تحلیل ظرفیت­ های کشاورزی شهری از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره16، شماره 1، صص 196-183.
 
Bahadori, M. K., Teymourzadeh, E., Tajik, H., Ravangard, R., Raadabadi, M., and Hosseini, S. M. (2018). Factors affecting strategic plan implementation using interpretive structural modeling (ISM). International Journal of Health Care Quality Assurance, 31(5), 406-414.
Binns, J. A., and Nel, E. (2020). Re-conceptualizing urban agriculture in Africa: Issues of scale, class and institutional support in Zambian Copperbelt Towns. Urban Food Democracy and Governance in North and South, 213-229. DOI: 10.1007/978-3-030-17187-2_13.
 
Bisaga, I., Parikh, P., and Loggia, C. (2019). Challenges and opportunities for sustainable urban farming in south African low-income settlements: A case study in Durban. Sustainability, 11(20), 5660.
Bolang, P. D., and Osumanu, I. K. (2019). Formal sector workers' participation in urban agriculture in Ghana: Perspectives from the Wa Municipality. Heliyon, 5(8), e02230
Bousbaine, A. D., Nguendo-Yongsi, H. B., and Bryant, Ch. (2020). Urban food democracy and governance in north and south, Cham: Palgrave Macmillan, XXXVIII, 320
Coutinho de Melo, F. J., and Dumke de Medeirosb, D. (2020). Applying interpretive structural modeling to analyze the fundamental concepts of the management excellence model guided by the risk-based thinking of ISO 9001: 2015. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 27(3), 742-772.
Das, S. K., Azmi, F. T., and James, P. S. (2020). Factors influencing employees’ perception of human resource practice: A fuzzy interpretive structural modeling approach. Jindal Journal of Business Research, 9(1), 41-55.
Drescher, A. W. (2004). Food for the cities: Urban agriculture in developing countries. Paper presented at the International Conference on Urban Horticulture 643, 31 January 2004, Waedenswil, Switzerland.
Ervick-Knote, H. (2020). Planning for a local food system: Assessing the potential for small-scale agriculture in Winnipeg, Manitoba's peri-urban areas. Winnipeg: University of Manitoba.
Fricano, R., and Davis, C. (2020). How Well is urban agriculture growing in the southern United States? Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 9(2), 31-53
Ghezeljeh, A. Z. (2020). Investigating the intersection of urban agriculture and urban planning concerning urban governance and elements in Victoria, Canada, University of Victoria, Available at: <http://hdl.handle.net/1828/11736>.
Hearn, A. H., Mauad, Th., Amato-Lourenço, L. F., Ranieri, G. R., and Williams, Ch. (2020). Urban agriculture and the battle for history in Melbourne and São Paulo. Urban Food Democracy and Governance in North and South. Germany: Springer.
Horst, M., McClintock, N., and Hoey, L. (2017). The intersection of planning, urban agriculture, and food justice: A review of the literature. Journal of the American Planning Association, 83(3), 277-295
Khatami, R., Hanaei, T., and Mansouri Daneshvar, M. R. (2020). A short survey of integrating urban agriculture and environmental planning. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 14(2), 59-62.
Lal, R. (2020). Home gardening and urban agriculture for advancing food and nutritional security in response to the COVID-19 pandemic. Food Security, 12(4), 871-876.
Martin, W., and Vold, L. (2018). Building capacity through urban agriculture: Report on the askiy project. Health Promot Chronic Dis Prev Can, 38(1), 29-35
Martin, W., and Wagner, L (2018). How to grow a city: Cultivating an urban agriculture action plan through concept mapping. Agriculture & food security, 7(33), 1-9
Menyuka, N. N., Sibanda, M., and Bob, U. (2020). Perceptions of the challenges and opportunities of utilising organic waste through urban agriculture in the Durban South Basin. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1158.
Nadal, A., Pons, O., Cuerva, E., Rieradevall, J., and Josa, A. (2018). Rooftop greenhouses in educational centers: A sustainability assessment of urban agriculture in compact cities. Science of the total environment, 626, 1319-1331.
Paschapur, A., and Bhat, C. (2020). Urban agriculture: The saviour of rapid urbanization. Indian Farmer, 7(10), 1-9.
Specht, K., Siebert, R., and Thomaier, S. (2016). Perception and acceptance of agricultural production in and on urban buildings (ZFarming): A qualitative study from Berlin, Germany. Agriculture and Human Values, 33(4), 753-769.
Specht. K., and E. Sanyé-Mengual. (2017). Risks in urban rooftop agriculture: Assessing stakeholders’ perceptions to ensure efficient policymaking. Environmental Science & Policy, 69, 13-21.
Suchá, L., Schlissarek, M., Duskova, L., Malan, N., and Sarapatka, B. (2020). Land tenure security and its implications for investments to urban agriculture in Soweto, South Africa. Land Use Policy, 97, 104739
Tojo, S. (2020). Status and prospects of urban agriculture recycle based organic agriculture in a city. Tokyo: Tokyo University of Agriculture and Technology.
Thornton, A. (2020). Urban food democracy and governance in north and south. Cham: Palgrave Macmillan, Springer International Publishing.
Wielemaker, R., Oenema, O., Zeeman, G., and Weigma, J. (2019). Fertile cities: Nutrient management practices in urban agriculture. Science of the total environment, 668, 1277-1288.
Zhou, T., Koomen, E., and Ke, X. (2020). Determinants of farmland abandonment on the urban-rural fringe. Environ Manage, 65(3), 369-384.
.