سازه‌های مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران، ایران.

2 استادیار مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.

3 کارشناس‌ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران، ایران.

چکیده

بخش کشاورزی یکی از حوزه‌هایی است که اینترنت اشیاء در آن کاربرد زیادی دارد. به منظور استفاده مفیدتر از اینترنت اشیاء در کشاورزی باید به عواملی که باعث می‌شوند کشاورزان نسبت به استفاده از آن گرایش پیدا کنند، توجه نمود. هدف این پژوهش ارزیابی سازه‌های مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء در بخش کشاورزی توسط کشاورزان پیشروی استان تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری، کلیه کشاورزان نمونه استان تهران بودند که توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و معرفی شده‌ بودند. تعداد جامعه آماری 500 نفر بود که تعداد 221 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. پاسخگویان نیز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد پیمایش قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. برای بررسی روایی تحقیق، از روایی صوری، محتوایی و سازه (روایی همگرا و واگرا) استفاده شد و نشان داد که پرسشنامه پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. برازش مدل کلی نشان داد که میانگین مقادیر مشترک برابر 0/574 و میانگین مربوط به ضریب تعیین متغیرها برابر 0/632 بود. طبق مدل نظری پژوهش، متغیرهای سودمندی ادراک‌شده، سادگی استفاده ادراک‌شده، اعتماد، نفوذ اجتماعی، لذت ادراک‌شده و کنترل رفتاری ادراک‌شده به عنوان متغیرهای مؤثر بر تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سودمندی ادراک‌شده، سادگی استفاده ادراک‌شده، اعتماد، نفوذ اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک‌شده بر روی تمایل به پذیرش اینترنت اشیاء توسط کشاورزان نمونه تأثیر دارند. افزون بر این، لازم به ذکر است که تأثیر اعتماد بر روی سودمندی ادراک‌شده نسبت به پذیرش اینترنت اشیاء در کشاورزی توسط کشاورزان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructs Affecting the Willingness to Adopt Internet of Things (IoT) by Early Adopter Farmers in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • gholamhossein hosseininia 1
  • Shahram Moghaddas Farimani 2
  • Naser Marefat Gharehbaba 3
1 Associate Professor, Department of new business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof.of Institution of Agricultural Education and Extension, Agriculture Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran.
3 Former M.Sc. Student, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The agricultural sector is one of the fields in which the IoT is widely used. In order to use the IoT more effectively in agriculture, it is necessary to pay attention to the factors that make farmers tend to use it. The purpose of this study was to evaluate the constructs affecting the willingness to IoT by early adopter farmers in Tehran Province. This research is a descriptive survey and in terms of the purpose of the research it is considered an applied study. The statistical population was all early adopter farmers in Tehran province who were selected and introduced by the Ministry of Jihad Agriculture. The statistical population was 500 farmers and 221 cases were selected by simple random sampling. The sample size was calculated using the Cochran's formula. Respondents were also surveyed using a researcher-made questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data. Face, content, and construct (convergent and divergent) validity indices were used to assess the validity of the research tool. It is worth mentioning that the reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and Composite reliability indices. In this study, the variables perceived usefulness, perceived ease of use, trust, social influence, perceived enjoyment, and perceived behavioral control were supposed to be the main influencing variables on the willingness to use the IoT. The convergent validity of the research variables, confirms the convergent validity of the questionnaire. In order to determine the reliability of the questionnaire, pilot study and Cronbach's alpha coefficient were used. Alpha coefficients of the research variables, demonstrate the acceptability of the reliability for the research tool. The results also revealed that the effects of perceived usefulness, perceived ease of use, trust, social influence, and perceived behavioral control on the willingness to use IoT were significant. It is also worth mentioning that the effect of trust on the perceived usefulness of IoT was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Of things (IoT)
  • Willingness to adopt
  • Early adopter farmers
  • Tehran province

 

اسیوند، ح.، مرادی، م.، و مرادی، آ. (1395). تأثیر نفوذ اجتماعی مدیران بر توانمندسازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بحتیاری. مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. دوره­ی 8، شماره 4، صص 69-59.

بخشم، م.، کریمی، ح.، حسین پ.ر، م. (1400). تأثیر کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه قابلیت‌های پویا در شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی. مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال 8، شماره 15، صص 75- 67.

تقی­ زاده، ف. (1396) . بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنایع لبنی شرکت کاله استان گیلان. پایان ­نامه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راهبرد شمال.
توکلی، م.، رزقی شیرسوار، ه.، و نصیری پور، ا. (1396). تأثیر به­ کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران). مجله مدیریت بهداشت و درمان. دوره 8، شماره 2. صص 56- 43.
حدادی اصل، م. (1396). ارائه مدل پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش اینترنت اشیاء در خانه‌های هوشمند. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، دانشکده فنی مهندسی.
حمید، ف.، یزدان پناه، م.، برادران، م.، خلیل مقدم، ب.، و آزادی، ح. (1400). ادراک رفتار زیست محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آن. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 17، شماره 1، صص 70-53.
خاکی، غ. (1394). روش پژوهش در مدیریت. تهران: انتشارات فوژان. چاپ چهارم.
خراسانی، م. (1396). بررسی عوامل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در سازمان های تولیدی. پایان­ نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران.
خوش ­آموز، گ. (1400). مروری بر پتانسیل تلفیق اینترنت اشیا و سامانه اطلاعات مکانی برای بهبود فعالیت‌های کشاورزی. مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در برنامه ریزی، دوره12، شماره2، صص 87-107.
سعیدی، م.، تاجفر، ا.، و وحدت، د. (1396). ارزیابی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در هوشمندسازی ساختمان­ ها (مورد مطالعه مشتریان شرکت‌های فعال در زمینه هوشمندسازی ساختمان­ ها در تهران). سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی، دانشگاه کاسم باندیت، بانکوک، تایلند.
شاهی، ا. (1397). ارائه مدل پذیرش فناوری TAM با رویکرد اینترنت اشیاء. پایان ­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
صافی سیس، ی.، موحدمحمدی، ح.، رضوانفر، ا.، پیش بین، ا. ر.، و رضایی، ع. (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 15، شماره 1، صص 22-1.
عطری، ع. (1395). استفاده از اینترنت اشیاء در کشاورزی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته. مجموعه مقالات دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ICT در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، تهران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. 15 آذر ماه.
عمید، ح. (1393). فرهنگ لغات عمید (واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ 32.
کارگر شریف آباد، م.، گرامی، م.، و یزدان پناه، ا. (1398). شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران- همراه اول. فصلنامه رشد فناوری، سال 15، شماره 58، صص 12-1.
گیدنز، آ. (1392). پیامدهای مدرنیت. ترجمه ی محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز. چاپ 7.
 
Bruner, G. C., and Kumar, A. (2005), Explaining consumer acceptance of handheld internet devices. Journal of Business Research, 58(5), 553-558.
Chien, S. H., Chen, Y. H., and Hsu, C. Y. (2012). Exploring the impact of trust and relational embeddedness in e-marketplaces: An empirical study in Taiwan. Industrial Marketing Management, 41(3), 460-468.
Gao, L., and Bai , X. (2014). A unified perspective on the factors influencing consumer acceptance of internet of things technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 26(2), 211-23.
Gil, D., Ferrández, A., Mora-Mora, H., and Peral, J. (2016). Internet of things: A review of surveys based on context aware intelligent services. Sensors. 16(7), 1069-1092.
Lim, W. M., and Ting, D. H. (2012). E-shopping: An analysis of the technology acceptance model. Modern Applied Science, 6(4), 49-62.
Luthra, S., Garg, D., Mangla, S. K., and Berwal, Y. P. S. (2018). Analyzing challenges to internet of things (IoT) adoption and diffusion: An indian context. Procedia Computer Science, 125, 733-739.
Maes, J., Leroy, H., and Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 32(5), 784-794.
Park, E., Cho, Y., Han, J., and Kwon, S. J. (2017). Comprehensive approaches to user acceptance of internet of things in a smart home environment. IEEE Internet of Things Journal, 4(6), 2342-2350.
Yang, K., and Kim, H. Y. (2012). Mobile shopping motivation: An application of multiple discriminant analysis. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(10), 778-789.
Zak A. M., and Gold J. A. (2008). Assessment of trust in intimate relationship and the self-preception process. The Journal of Social Psychology., 138(2), 217-229.