اشتغال‌پذیری جوانان روستایی و مهارت‌های دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

توانمندسازی جوانان برای اشتغال‌پذیری، به معنای برخورداری از مجموعه دانش، مهارت‌ها و نگرش ­ها برای کسب یک شغل و ایفای نقش مؤثر در بازار کار، از اولویت‌های اصلی دولت‌ها در برنامه‌های توسعه است. این موضوع به‌ویژه در مورد جوانان روستایی به‌عنوان نیروی مولد در اقتصاد روستا و بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و عدم توجه به توانمندی جوانان و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های آن‌ها، هدر رفت منابع انسانی و پدیده مهاجرت را در پی خواهد داشت. امروزه با پیشرفت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری و از سویی تغییر شرایط و نیازها و انتظارت جوامع، انطباق محتوای آموزش‌های مهارتی جوانان با پیشرفت‌های علمی و فناوری و تحولات اجتماعی، همواره یکی از دغدغه‌های پیش‌روی نظام‌های آموزش مهارتی است که نیازمند تدبیر هوشمندانه برای ایجاد تغییرات فرایندی و محتوایی نوآورانه و مؤثر به‌منظور پوشش شکاف‌های مهارتی جوانان در حوزه فناوری‌های نوین و به‌طور خاص در عصر حاضر، فناوری‌های دیجیتال می‌باشد. در نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش‌شناسی مطالعات مروری، به نقش سواد و مهارت‌‌های دیجیتال در توانمندسازی جوانان روستایی برای ورود به مشاغل آینده و ضرورت مدل‌سازی و اجرای فرایندهای مؤثر و هدفمند برای ایجاد و تقویت مهارت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز در جوانان مناطق روستایی برای رویارویی اثربخش یا چالش‌های آینده اشتغال، در بستر فناوری‌های دیجیتال و بهره‌گیری شایسته از فرصت‌های موجود در این حوزه از فناوری‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Youth Employability and Digital Skills

نویسندگان [English]

  • A Yaghoubi Farani 1
  • M Khayati 2
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu- Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Empowering youth for employability, which means having the set of knowledge, skills, and attitudes to get a job and play an effective role in the labor market, is one of the main priorities of governments in development programs. This issue is especially important for rural youth people as an important labor force in the rural economy and undoubtedly, not paying attention to the capabilities of the rural youth will result in wasting human resources and migration in villages. Due to the extensive progress in various scientific and technological fields and also increasingly changing conditions, needs, and expectations of societies, adapting the content of youth skill training to scientific and technological advances and social developments is one of the concerns of the skill training systems. To fulfill this purpose, there is an urgent need to an intelligent plan to create innovative and effective process and content changes in order to cover the skill gaps of young people in the field of new technologies, especially digital technologies. In this research, the role of digital skills and knowledge in empowering rural youth for employability in future has been discussed using the methodology of review studies. Also, the necessity of modeling and implementing effective processes to create and strengthen the skills and knowledge needed for rural youth employability to face the future challenges of employment has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Empowerment
  • Entrepreneurship
  • Digital Skills
  • Rural Youth
حجازی، ی.، غلامی، ح.، حسینی، م.، و رضوانفر، ا. (1397). نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی. مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 3، صص 49-2.
کاظم پوریان، س.، و سمانه عبدلی. (1395). سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال. سیاست نامه علم و فناور، دوره 6، شماره 4، صص 64-53.  
 
Alrifai, A. A., and Raju, V. (2019). The employability skills of higher education graduates: A review of literature. Argument, 6(3), 83-88.
Bennett, T. M. (2006(. Defining the importance of employability skills in career/technical education. Doctoral dissertation Auburn University, United States Alabama. Available at: <https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/644/BENNETT_TRACY_49.pdf?sequence=1&ts=1464972202469>.
Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Wiesinger, A., and Subramaniam, A. (2018). Skill shift: Automation and the future of the workforce. McKinsey Global Institute, 1, 3-84.
Centeno, C., Vuorikari, R., Punie, Y., Kluzer, S., Vitorica, A., Lejarzegi, R., ... and Bartolome, J. (2019). Developing digital competence for employability: Engaging and supporting stakeholders with the use of DigComp (No. JRC118711). Joint Research Centre (Seville site). Joint Research Centre (Seville site). Available at: <https://ideas.repec.org/p/ipt/iptwpa/jrc118711.html>.
Copps, J., and Plimmer, D. (2013). Inspiring impact-The journey to employment: A guide to understanding and measuring what matters for young people. http://hdl.voced.edu.au/10707/253718>.
Di Gregorio, A., Maggioni, I., Mauri, C., and Mazzucchelli, A. (2019). Employability skills for future marketing professionals. European Management Journal, 37(3), 251-258.
Fossen, F., and Sorgner, A. (2019). Mapping the future of occupations: transformative and destructive effects of new digital technologies on jobs. Форсайт, 13(2 (eng)), 10-18.
Frey, C. B., and Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
Harvey L., Locke W., and Morey A. (2002). Enhancing employability, recognising diversity Making links between higher education and the world of work: Universities UK. Available at: <https://www.qualityresearchinternational.com/esecttools/relatedpubs/enhancingemployabilityrecdiversity.pdf>.
Hillage, J., and Pollard, E. (1998). Employability: Developing a framework for policy analysis. Labour Market Trends, 107, 83-84.
Knight, P. T., and Yorke, M. (2002). Employability through the curriculum. Tertiary Education and Management, 8(4), 261-276.
Lissitsa, S., and Chachashvili-Bolotin, S. (2019). The effect of digital variables on perceived employability in an ethnic minority and the hegemonic group. Israel Affairs, 25(6), 1082-1104.
Lyons, A., Zucchetti, A., Kass-Hanna, J., and Cobo, C. (2019). Bridging the gap between digital skills and employability for vulnerable populations. In G20 2019 Japan; JapanGov: Osaka, Japan, 2019; Volume 1. Avaialable at: <https://www.researchgate.net/profile/Angela-Lyons/publication/332013345_Bridging_the_Gap_Between_Digital_Skills_and_Employability_for_Vulnerable_Populations/links/5c9b23b2299bf1116949aa90/Bridging-the-Gap-Between-Digital-Skills-and-Employability-for-Vulnerable-Populations.pdf>.
Olaniyi (2022). Digital skill and future of business education students. International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER), 4(1), 186-192.
Pan, Y. H., Cao, J. M., Jiang, H. G., and Tu, K. Q. (2014). How to enhancethe employability of the graduates majored in economic. International Conference on Information Technology and Computer Application. Engineering (pp. 513-516). USA: CRC Press. Available at: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/b15936-118/enhance-employability-graduates-majored-economic-pan-cao-jiang-tu>.
Phillips, R., McNaught, C., and Kennedy, G. (2010). Towards a generalised conceptual framework for learning: The Learning Environment, Learning Processes and Learning Outcomes (LEPO) framework. In EdMedia+ Innovate Learning (pp. 2495-2504). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Pool L. D., and Sewell, P. (2007). The key to employability: Developing a practical model of graduate employability. Education and Training, 49 (4), 277-289.
Smith, C.D., Ferns, S. and Russell, L. (2014), Conceptualising and measuring ‘employability’ – lessons from a National OLT Project. Australian Collaborative Education Network, (pp. 139-148). available at: <http://acen.edu.au/2014-conference-proceedings <.
Sumanasiri, E. G. T., Yajid, M. S. A., and Khatibi, A. (2015). Review of literature on graduate employability. Journal of Studies in Education, 5(3), 75-88.
UNICEF. (2018). Designing digital interventions for lasting impact: A human-centred guide to digital health deployments. Available at: <https://www.unicef.org/innovation/reports/designing-digital-interventions-lasting-impact>.
Wellman, N. (2010). The employability attributes required of new marketing graduates. Marketing Intelligence and Planning, 28(7), 908-930. http://dx.doi.org/10.1108/02634501011086490
Williams, S., Dodd, L. J., Steele, C., and Randall, R. (2016). A systematic review of current understandings of employability. Journal of education and work, 29(8), 877-901.
Wilson-Clark, G., and Saha, S. (2019). Transitions from school to work. UNICEF, New York. Available at: <https://www.unicef.org/reports/transitions-from-school-to-work-2019>.