تعیین مولفه‌های تاثیرگذار بر نیت بهره‌برداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت

نویسندگان

1 ‌دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، اهواز

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

ویژگی سیستم‌های زراعی- دامی مختلط شامل ترکیب و وابستگی متقابل بین تولید محصولات کشاورزی و دامی در مزرعه می‌باشد به گونه‌ای که بخش کشاورزی این نوع سیستم تولید، خوراک حیوانات را فراهم می‌کند و در مقابل بخش دام نیز کود را برای بخش کشاورزی تأمین می‌کند که یک روش مهم برای صرفه‌جویی و منبع درآمد نقدی برای کشاورزان تلقی می‌شود و  آنها را  قادر به خرید نهاده‌ها، مواد غذایی و کالاهای دیگر می‌سازد. ترکیب محصولات زراعی- دامی، همچنین یک منبع متنوع‌تری از غذا و درآمد، ریسک کمتر، تنوع بخشیدن به استفاده از نیروی کار و بازیافت منابع را برای کشاورزان فراهم می‌کند. با این حال موفقیت این نظام بستگی به پذیرش آن‌ها توسط کشاورزان دارد. این مطالعه با هدف بررسی تمایل کشاورزان نسبت به پذیرش سیستم‌های زراعی- دامی مختلط می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل توسعه‌یافته ی  تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده که شامل متغیر‌های اضافه شده هنجار اخلاقی و هویت خود می باشد، جهت پیش‌بینی تمایل کشاورزان نسبت به نظام‌های زراعی- دامی مختلط استفاده شد. نمونه (240=n) این تحقیق از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بین کشاورزان شهرستان کوهدشت لرستان انتخاب گردیدند. قابلیت اطمینان و اعتبار ابزار سنجش مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد قدرت پیش‌بینی‌کنندگی مدل تعمیم یافته رفتار برنامه‌ریزی شده جهت پیش‌بینی نیت کشاورزان در مورد سیستم‌های زراعی- دامی مختلط نسبت به مدل اصلی بیشتر است. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد نگرش، کنترل رفتاری درک شده، هنجار اخلاقی و هویت خود می‌تواند 45% از واریانس تمایل در مورد سیستم‌های زراعی- دامی مختلط را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinations of farmers' Intention Toward Establishing Mixed Crop Livestock System in Kohdasht District

نویسندگان [English]

  • Hajir Azadi 1
  • Bahman Khosravipour 2
  • Masoud Yazdanpanah 3
1 Former Graduate student,Department of Agricultural Extension and Rural Development, Ramin Agricultural and Natural Resource University
2 Associate Professor, of Department of Agricultural Extension and Rural Development, Ramin Agricultural and Natural Resource University
3 Assistant Professors, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University
چکیده [English]

Mixed crop-livestock systems are characterized by the combination and interdependence of crop production and livestock husbandry. While the crop component of these systems feeds the animals, the livestock component provides manure and traction. It is an important saving option and a source of cash income that enables farmers to purchase inputs, food and other goods. The crop–livestock combination offers to farmers a more diverse source of food and income, reduces risk, diversifies labor use and recycles resources. This study aimed to investigate farmers’ intention toward mixed crop-livestock systems. To achieve this goal, the study applied an extended model of the theory of planned behavior, which includes the additional variables of moral norm and self-identity to predict the farmers’ intentions toward mixed crop livestock system in a multistage stratified random sample of  farmers (n= 240) in a survey conducted in Kohdasht, Lorestan. The reliability and validity of the questionnaire (respectively, by panel of experts and pilot study) were examined and approved. The findings revealed that the extended model has more predictability power than the original TPB variables to predict the intention regarding mixed crop livestock system. Hierarchical regression analysis showed that attitude, perceived control behavior, moral norm, and self-identity can predict 45% of the variances of intention regarding mixed crop-livestock system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmers Intentions
  • Mixed Crop-Livestock System
  • Behavior
علیپور، ب. (1391) . برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی بز لری لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دام، دانشگاه کشاورزی  و منابع طبیعی رامین خوزستان، ص18-24.
حسن آبادی زاده، ن. و حسینی، س. (1389) . بررسی استراتژی های مقابله با ریسک در دامداریهای دام سنگین استان گلستان. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 2، صص. 11-24.
سرمد، ز، بازرگان، ع، و حجازی، ا. (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری ( چاپ سوم). تهران. انتشارات آگاه.
رضایی، م. و باقری، ا. (1390) . تحلیل سازه‏های تأثیر گذار بر پذیرش فناوری‏های دامپروری در میان گاوداران استان اردبیل. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 7 شماره1، صص 75-88.
 
علیپور، ب. (1391) . برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی بز لری لرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دام، دانشگاه کشاورزی  و منابع طبیعی رامین خوزستان، ص18-24.
حسن آبادی زاده، ن. و حسینی، س. (1389) . بررسی استراتژی های مقابله با ریسک در دامداریهای دام سنگین استان گلستان. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 2، صص. 11-24.
سرمد، ز، بازرگان، ع، و حجازی، ا. (1379). روشهای تحقیق در علوم رفتاری ( چاپ سوم). تهران. انتشارات آگاه.
رضایی، م. و باقری، ا. (1390) . تحلیل سازه‏های تأثیر گذار بر پذیرش فناوری‏های دامپروری در میان گاوداران استان اردبیل. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 7 شماره1، صص 75-88.
 
Aertsens, J., Verbeke, W., Mondelaers, K., & Van Huylenbroeck, G. (2009). Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, 111(10): 1140-1167.‏
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2): 179-211.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research. Psychological bulletin, 84(5): 888.‏
Amare, Y., Adal, Y., Tolossa, D., Castro, A. P. and Little, P. D. (2000). Food Security and   Resource Access: A Final Report on the Community Assessments in South Wello and Oromiya Zones of Amhara Region, Ethiopia. Madison, WI:  Broadening Access and Strengthening Input Market Systems Collaborative Research Support Program, University of Wisconsin.
Armitage, C. J., & Conner, M. (1999). Distinguishing Perceptions of Control from Self‐Efficacy: Predicting Consumption of a Low‐Fat Diet Using the Theory of Planned Behavior1. Journal of applied social psychology, 29(1): 72-90.‏
Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review. British journal of social psychology, 40(4): 471-499.‏
Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., & Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organic food: The role of affective and moral attitudes in the Theory of Planned Behaviour. Appetite, 50(2): 443-454.‏
Austin, E. J., Willock, J., Deary, I. J., Gibson, G. J., Dent, J. B., Edwards-Jones, G., ... & Sutherland, A. (1998). Empirical models of farmer behaviour using psychological, social and economic variables. Part I: linear modelling. Agricultural Systems, 58(2): 203-224.
Bissonnette, M. M., & Contento, I. R. (2001). Adolescents' perspectives and food choice behaviors in terms of the environmental impacts of food production practices: application of a psychosocial model. Journal of Nutrition Education, 33(2): 72-82.‏
Burton, R. J. (2004). Reconceptualising the ‘behavioural approach’in agricultural studies: a socio-psychological perspective. Journal of Rural studies, 20(3): 359-371.
Castro, A. P. (2000). Food Security and Resource Access: A Final Report on the Community Assessments in South Wello and Oromiya Zones of Amhara Region, Ethiopia.‏
Clark, W. A., & Finley, J. C. (2007). Determinants of water conservation intention in Blagoevgrad, Bulgaria. Society and natural resources, 20(7): 613-627.‏
Cook, A. J., Kerr, G. N., & Moore, K. (2002). Attitudes and intentions towards purchasing GM food. Journal of Economic Psychology, 23(5): 557-572.‏
Deshingkar, P., Farrington, J., Rao, L., Akter, S., Sharma, P., Freeman, A., & Reddy, J. (2008). Livestock and poverty reduction in India: findings from the ODI Livelihood Options Project.‏
Duflo, E., Kremer, M., & Robinson, J. (2009). Nudging farmers to use fertilizer: theory and experimental evidence from Kenya (No. w15131). National Bureau of Economic Research.
FAO, Roma (Italia). (2007). the state of the worlds animal genetic resources for food and agriculture.‏
Fielding, K. S., McDonald, R., & Louis, W. R. (2008). Theory of planned behaviour, identity and intentions to engage in environmental activism. Journal of Environmental Psychology, 28(4): 318-326.‏
Fishbein, M. and I. Ajzen (1975). Belief, attitude, intention, and behaviour: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hattam, C. (2006, August). Adopting organic agriculture: An investigation using the Theory of Planned Behaviour. In Poster presented at Intl. Assn of Agr. Econ. Conference, Gold Coast, Australia (pp. 12-18).‏
Herrero, M., Thornton, P. K., Gerber, P., & Reid, R. S. (2009). Livestock, livelihoods and the environment: understanding the trade-offs. Current Opinion in Environmental Sustainability, 1(2): 111-120.
Hung, S. Y., & Chang, C. M. (2005). User acceptance of WAP services: test of competing theories. Computer Standards & Interfaces, 27(4): 359-370.‏
Kaiser, F. G. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of regret in conservationism. Personality and Individual Differences, 41(1): 71-81.‏
Kaiser, F. G., Wölfing, S., & Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behaviour. Journal of environmental psychology, 19(1): 1-19.‏
Karlan, D., McConnell, M., Mullainathan, S., & Zinman, J. (2010). Getting to the top of mind: How reminders increase saving (No. w16205). National Bureau of Economic Research.‏
King, R. C., & Gribbins, M. L. (2002, January). Internet technology adoption as an organizational event: an exploratory study across industries. In System Sciences, 2002. HICSS. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on (pp. 2683-2692). IEEE.‏
Kumar, B. (2012). Theory of Planned Behaviour Approach to Understand the Purchasing Behaviour for Environmentally Sustainable Products. Indian Institute of Management, 2-43.
Laepple, D. (2008, December). Farmer attitudes towards converting to organic farming. In Teagasc Organic Proaduction Research Conference Proceedings (pp. 114-121). Teagasc, Ireland.‏
Lam, S. P. (1999). Predicting Intentions to Conserve Water From the Theory of Planned Behavior, Perceived Moral Obligation, and Perceived Water Right1. Journal of Applied Social Psychology, 29(5): 1058-1071.‏
Lam, S. P. (2006). Predicting Intention to Save Water: Theory of Planned Behavior, Response Efficacy, Vulnerability, and Perceived Efficiency of Alternative Solutions1. Journal of Applied Social Psychology, 36(11): 2803-2824.‏
Liao, C., Chen, J. L., & Yen, D. C. (2007). Theory of planning behavior (TPB) and customer satisfaction in the continued use of e-service: An integrated model. Computers in Human Behavior, 23(6): 2804-2822.‏
McDermott, J. J., Staal, S. J., Freeman, H. A., Herrero, M., & Van de Steeg, J. A. (2010). Sustaining intensification of smallholder livestock systems in the tropics. Livestock Science, 130(1): 95-109.‏
Moll, H. A., Staal, S. J., & Ibrahim, M. N. M. (2007). Smallholder dairy production and markets: A comparison of production systems in Zambia, Kenya and Sri Lanka. Agricultural Systems, 94(2): 593-603.‏
Nigbur, D., Lyons, E., & Uzzell, D. (2010). Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: Using an expanded theory of planned behaviour to predict participation in a kerbside recycling programme. British Journal of Social Psychology, 49(2): 259-284.‏
Nzuma, J., & Baltenweck, I. (2008). Contribution of livestock to household incomes. BMGF–ILRI Project on Livestock Knowledge Generation. ILRI, Kenya.‏
Otte, M. J., & Chilonda, P. (2002). Cattle and small ruminant production systems in sub-Saharan Africa: A systematic review. FAO: Rome.‏
Pelling, E. L., & White, K. M. (2009). The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking web sites. CyberPsychology & Behavior, 12(6): 755-759.‏
Petrea, R. E. (2001). The theory of planned behavior: use and application in targeting agricultural safety and health interventions. Journal of agricultural safety and health, 7(1): 7-19.‏
Ramkissoon, H., Smith, L., & Curtis, J. (2013). Evaluation of home composting and food waste avoidance trial.  Report prepared for the City of Whitehorse Monash Sustainability Institute Monash University VIC 3800
Sharifzadeh, M., Zamani, G. H., Khalili, D., & Karami, E. (2012). Agricultural Climate Information Use: An Application of the Planned Behaviour Theory. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(3): 479-492.
‏Sparks, P., & Shepherd, R. (1992). Self-Identity and the Theory of Planned Behavior: Assesing the Role of Identification with" Green Consumerism". Social Psychology Quarterly: 388-399.
‏Terry, D. J., Hogg, M. A., & White, K. M. (1999). The theory of planned behaviour: self‐identity, social identity and group norms. British Journal of Social Psychology, 38(3): 225-244.‏
Thøgersen, J. (2002). Direct experience and the strength of the personal norm–behavior relationship. Psychology & Marketing, 19(10): 881-893.
‏Trafimow, D., & Finlay, K. A. (1996). The importance of subjective norms for a minority of people: Between subjects and within-subjects analyses. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(8): 820-828.‏
Trumbo, C. W., & O'Keefe, G. J. (2005). Intention to conserve water: Environmental values, reasoned action, and information effects across time. Society and Natural Resources, 18(6): 573-585.‏
Valbuena, D., Erenstein, O., Homann-Kee Tui, S., Abdoulaye, T., Claessens, L., Duncan, A. J., ... & van Wijk, M. T. (2012). Conservation Agriculture in mixed crop–livestock systems: Scoping crop residue trade-offs in Sub-Saharan Africa and South Asia. Field crops research, 132: 175-184.‏
Whitmarsh, L., & O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. Journal of Environmental Psychology, 30(3): 305-314.‏
Yazdanpanah, M., Hayati, D., & Zamani, G. H. (2011). Investigating Agricultural Professionals’ Intentions and Behaviours towards Water Conservation: Using a Modified Theory of Planned Behaviour. Environmental sciences, 9(1): 1-2.‏
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., & Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of environmental management, 135: 63-72.