بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان دوره‌های علمی-کاربردی کشاورزی «مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و توسعه روستایی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، شهرک مهندسی زراعی، وزارت جهاد کشاورزی

2 استادDHV گروه مدیریت و توسعه روستایی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، شهرک مهندسی زراعی، وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

برای حفظ کارآمدی نظام آموزش عالی علمی- کاربردیکشاورزی، ارزیابی و توسعه مستمر قابلیت‌های کارآفرینانه دانشجویان ضروری است. مسئله تحقیق، عدم شناخت سطح توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی کشور بود. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق، ارزیابی این توانمندی‌ها در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) تعیین شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کشاورزی در حال تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 (1595=N) بود. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد (195=n). پس از تأیید روایی و پایایی ابزار سنجش، تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین توانمندی‌ها در حد متوسط بوده است (3/31 از 5). از طرفی، متغیرهای رشته و مقطع تحصیلی، جنس، وضعیت تأهل، محل تولد، وضعیت شغلی، سابقه کار کشاورزی، گذراندن درس کارآفرینی، سال شروع تحصیل و معدل، اختلاف معنی‌داری در میزان توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان ایجاد نکرده است. در عین حال محل سکونت (شهری و روستایی بودن)، سابقه کارآفرینی، شرکت در دوره‌های کارآفرینی و سابقه کارآفرینی والدین، اختلاف معنی‌داری در میزان این توانمندی‌ها ایجاد کرده ا ند. در پایان پیشنهاد شده است که در فرایتد بازنگری محتوای درس کارآفرینی بر مباحث مربوط به مؤلفه‌های "ارتباطی" و "پایه کسب و کار" تأکید بیشتری شود. همچنین، توسعه کمی و کیفی دوره‌های آموزشی فوق برنامه کارآفرینی و افزایش بازدید دانشجویان از واحدهای کسب و کار کارآفرینان مورد توجه جدی برنامه‌ریزان آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Student's Entrepreneurial Competencies at Agricultural Applied-Science Courses "A Case Study of the Imam Khomeini Higher Education Center ”IHEC”"

نویسندگان [English]

  • S.Davood Hajimirrahimi 1
  • Abbas Norouzi 2
1
2
چکیده [English]

Continuous assessment and development of student’s entrepreneurial capabilities and planning is essential for maintaining the effectiveness of Imam Khomeini Higher Education Center (IHEC). Lack of recognition the student’s entrepreneurial abilities was the main issue in the country’s agricultural scientific-applied higher education centers. On the basis, the main objective of this research was determined the capabilities evaluation in the IHEC. The statistical population were students of IHEC that attending in 2012-2013 academic year (N=1595). The sample size was determined by Cochran's formula (n=195). Validity and reliability of the research instrument were carried out. The research method was survey. The results showed that the average of student's entrepreneurial competence was moderate (3.31 from 5). On the other hand, variables of field of study, level of education, gender, marital status, place of birth, employment status, agricultural experiences, passing entrepreneurial lesson, time of starting study, and average of lessons passed, have not created significant differences on entrepreneurial competence of students. However, place of resident (urban or rural), entrepreneurial experience, attendance at entrepreneurial courses, and entrepreneurial experience of parents have made a significant difference in entrepreneurial competence of students. At the end, it should be recommended that more emphasis should be placed on topics concerning "communication" and "business base" components in reviewing the content of entrepreneurship course. Also, agricultural scientific-applied higher education' planners should pay attentions on both qualitative and quantitative in extra- curricular courses of educations such as business and increasing the students' visits of entrepreneurs business units seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Agricultural Sciences Students
  • Entrepreneurial Competencies
  • Scientific-Applied Courses
آقاجانی، ح. ع. و خلیلی اسبوئی، ص.(1391). ارائه مدلی مفهومی از شاخص­های GEM در کارآفرینی. کنفرانس ملی کارآفرینی، مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان. ص20-1، مازندران.
ابراهیمی، س. و زارعی، ع. (1387). آموزش مهارت‏های کارآفرینی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی کار و جامعه. شماره 100 مهر ماه. http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327183447-3065-287.pdf.
اسماعیلی، آ. و رادمهر، م.(1393). نقش آموزش دانشگاهی درافزایش توانمندی های کارآفرینی دانشجویان دختر: مورد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ص 272، زنجان.
اولادیان، م.، سیف‌نراقی، م. ، نادری، ع. و شریعتمداری، ع. (1389). برررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‏آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه درسی دوره کارشناسی علوم ‏تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی. فصلنامه اندیشه‏های تازه در علوم تربیتی، سال 5، شماره 2، تهران.
ایزدی، ص.، صالحی‌عمران، ا. و قربانی، ع.(1389). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی-کاربردی. فصلنامه آموزش عالی ایران، سال 3، شماره 2، ص 24-1، تهران.
بارانی، ش.، زرافشانی، ک.، پورسعید، ب. و صی محمدی، س. (1391). تأثیر پشتیبانی های کارآفرینانه دانشگاه در مهارت‌های عمومی، نگرش‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه دانشجویان :کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، کرج.
بدری، ا.، لیاقتدار. م. ج.، عابدی. م.، و جعفری، ا.(1385). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال 12، شماره2، تهران.
پورجم، م.؛ مستقیمی، م.ر.، قلی‌زاده، آ. و محمدی، ر.(1385). ارزیابی درونی کیفیت رشته پرورش گاو و گاومیش مرکز آموزش جهادکشاورزی اصفهان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 2، ص 47-33، تهران.
تاج‌آبادی، ر.(1388). آموزش و توسعه کارآفرینی و کاربرد آن در آموزش عالی کشاورزی. کنفرانس کارآفرینی، فرهنگ و جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن.
حاجی‌میررحیمی، س. د. و مخبر دزفولی، ع.(1389). بررسی موانع توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی علمی – کاربردی کشاورزی. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
حاجی‌میررحیمی، س. د.(1392). گزارش کارشناسی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهادکشاورزی. ارسال شده به مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی، کرج.
حسینی، س.م. و خسروی‏پور ب. (1385).سیر تحول مفاهیم و دیدگاه‏ها و نقش و اهمیت آموزش در کارآفرینی. همایش ملی آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
حسینی، س. م.، فرج‌اله حسینی، س.ج. و سلیمانپور، م.ر.(1388). عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی استان تهران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 5، شماره2، ص 111-105، شیراز.
 خسروی پور، ب.، ایروانی ه.، حسینی، س.م. و موحدمحمدی ح.(1386). شناسایی و تحلیل مولفه های آموزشی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 2-38، ص 217-207، کرج.
خسروی‌پور، ب. و سلیمانپور، م.ر.(1390). شناسایی عوامل آموزشی در مجتمع آموزش جهادکشاورزی شهید کریمی گرگان با تأکید بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 7، شماره1، ص 100-89، شیراز.
خوی‌نژاد، غ. و میرزایی فیض‌آبادی، ا.(1385). نقد و بررسی نظام آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی از نظر اشتغال: مطالعه موردی مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 2، شماره1، ص 96-85، شیراز.
دادار، م.، غضنفری، س. ر. و ضیایی، م.ح.(1384). اثربخشی آموزش‌های علمی- کاربردی در اشتغال و توسعه اقتصادی بخش علوم دامی، مطالعه موردی استان اصفهان. سومین کنگره ملی آموزش‌های علمی- کاربردی، تهران.
رحمانیان کوشککی، م.، عباسی، ع.، چیذری، م.  و هواسی، ع.(1391). بررسی و مقایسه نگرش کارآفرینانه دانشجویان دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه­های شیراز و آزاد واحد ایلام. چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، کرج.
رضایی، م. و حسین‌پور، ا.(1390). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان دختر رشته کشاورزی به کارآفرینی: مطالعه موردی استان مازندران. فصلنامه آموزش عالی ایران، سال 4، شماره 1، ص 207-185، تهران.
سعدی، ح. و سلیمانی، ع.(1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی­سینا-همدان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 8، شماره 2، ص118-105، شیراز.
سماوی، ح.، برادران، م. و رضایی‌مقدم، ک.(1387). بهبود مستمر فرایند آموزش در نظام آموزش عالی کشاورزی؛ کاربرد مدیریت فراگیر. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد4، شماره 2، ص42-27، شیراز.
شکیبا، ح.(1392). مرجع خلاقیت در آموزش. انتشارات مدرسه، وزارت آموزش و پرورش، تهران.
فهام، ا.، حسینی، س. م.، درویش ، ا. ک.(1391).بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی استان تهران و تأثیر آن بر نیت کارآفرینی. چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، کرج.
قاسمی، ج. و اسدی، ع.(1390). تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان، مطالعه موردی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 24، ص 22-13، کرج.
«گزارش GEM»(1392). پنجمین گزارش سالیانه ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران بر اساس مدل GEM. سایت دیده‌بان جهانی کارآفرینی در ایران، http://www.gemiran.ir.
"مرکز آمار ایران"(1391). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1390. http://library.sci.org.ir/ .DIGLIB/getfile.aspx?fileid=1999
"معاونت برنامه‌ریزی اشتغال و توسعه تشکل‌های تخصصی"(1393). آمار اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تهران.
مقیمی، م.(1381). طراحی و تبیین مدل کارآفرینی سازمانی برای سازمان‌های غیردولتی. رسالة دکتری در رشتة مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.
میرزاخانی، ا. و قائم‌مقامی، س. (1385). بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی. همایش آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
هوشمندان مقدم‌فرد، ز.، رضوانفر، ا.، موحدمحمدی، ح. و شمس، ع.(1390). سنجش میزان روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان زنجان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 7، شماره2، ص 114-105، شیراز.
 
Ahmad, I., Nawaz, M. M. and Ahmad, Z., (2010). Determinants of students’ entrepreneurial career intentions: Evidence from business graduates. European Journal of Social Sciences. 15(2), 14-22.
Ahmed, N. H.(2007). A cross cultural study of entrepreneurial competencies and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia. Unpublished doctoral thesis, University of Adelaide, Adelaide Graduate School of Business. Retrieved from: http://hdl.handle.net/2440/48199.
Allen, E., Elam, A., Langowitz, N. and Dean, M. (2007). GEM 2007 Report on Women and Entrepreneurship. Published By GEM. Bobson, The Center for Women’s Leadership.
Arasti, Z.; Kiani Flavarjani, M. and Imanipour, N.(2012). Astudy of teaching Methods in Entrepreneyrship Education for Graduate Students. Higher Education Studies, 2(1): 2-10
Bagheri, A. and Lope Pihie, Z. A.(2011).Competencies enabling university students to successfully lead entrepreneurial projects and activities. International Conference on Social Science and Humanity IPEDR, vol.5. (2011) IACSIT Press, Singapore
Bagheri, A. and Lope Pihie, Z. A.(2011). On becoming an entrepreneurial leader: a focus on the impacts of university entrepreneurship programs. American Journal of applied sciences, 8(9): 884-892.
Baum, J.R., Locke, E.A. and Smith, K.G. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy of Management Journal, 44(2): 292-303.
Camuffo, A., Gerli, F. and Gubitta, P.(2012).Competencies matter: modeling effective entrepreneurship in northeast of Italy small firms. The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/1352-7606.htm, Italy.
Capaldo, G., Iandoli, L. and Ponsiglione, C. (2004). Entrepreneurial competencies and training needs of small firms. Paper Presented at 14th Annual IntEnt Conference, Napoli.
Clark, B. R.(1998). Creating entrepreneurial universities organizational pathways of transformation pergammen. Emerald Group Publishing Limited Howard House, Wagon Lane Bingley BD 16, IWA, UK.
Colombo, M.G. and Grilli, L. (2005). Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: a competence-based view. Research Policy, 34(6): 795-816.
Dimitratos, P., Liouka, I. and Young, S.(2014). A Missing Operationalization: Entrepreneurial Competencies in Multinational Enterprise Subsidiaries. Long Range Planning, 47: 64–75.
Duke, C.(2002).The Morning after Millennium: Building the Long Haul Learning University. International Journal of Lifelong Education, 21(1).
“European Commission”. (2008).Entrepreneurship in higher education, especially within non-business studies. European Commission, Brussels.
Expert Group on Future Skills Needs. (2014). Guidance for Higher Education providers on current and future skills needs of enterprise. Forfas, P: 40, Irland.
Farzin, M. A.(2014). Full Employment and Sustainable. Iran International, 72: 42-53.
Gurel, E.; Altinay, L. and Daniele, R.(2010).Turism students entrepreneurial intentions. Annals of Turism Research, (37): 646-669.
Hosseini, S. M., Kalantari, K and Eskandari, F. (2008). The role of Iranian higher education system on entrepreneurial success of its graduates: some policy implications for entrepreneurship education. American Eurasian Journal: 3(3): 394-402.
Ibicioglu, H. and Bysal, H. and Sait Ozkul, A, (2008). The Role of High Education In Entrepreneurship Training In Respect Of Transition Economies Albania Sample.  University of Suleyman Demirel, Isparta, Turkey, Available in WWW. ces.epoka.edu.al.
Inyang, B. J., and Enuoh, R. O. (2009). Entrepreneurial competencies: the missing links to successful entrepreneurship in nigeria. International Business Research, 2(2):62-71.
Lans, T., Bergevoet, R., Mulder, M. and Van Woerkum, C. (2005). Identification and measurement of competences of entrepreneurs in agribusiness. In: Batterink, M., R. Cijsouw, M. Ehrenhard, H. Moonen and P. Terlouw (eds.). Selected papers from the 8Ph.D. Conference on Business Economics, Management and Organization Science, PREBEM/NOBEM, Enschede: 81-95.
Lerner, M. and Almor, T.(2002). Relationships among strategic capabilities and the performance of women-owned small ventures. Journal of Small Business Management, 40(2): 109-25.
Man, T. W. Y., Lau, T. and Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises - A conceptualization with focus on entrepreneurial competences. Journal of Business Venturing, 17, 123-142.
Mitchelmore, S.and Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 16(2): 92 - 111.
Muzychenko,O. and Saee, J.(2004). Cross-cultural professional competence in higher education. Journal of Management Systems, 16 (4), PP: 1-19.
O’Hara, B. (2011). Entrepreneurship in Ireland. Gill and MacMillan, Dublin.
Oosterbeek, H., Van Praag, M., and Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3): 442-454.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship education in Argentina: The case of sananders university. In Proceedings of the Conference Entitled, The Internationalizing in Entrepreneurship Education and Training. Malaysia.
Ronning, L. and Ljunggren, E.(2007).Community entrepreneurship: building entrepreneurship-facilitating social capital. Nordland Reseach Institute, Nurway.
Saeid Banadaki, S.; Karimzadegan, H.; Meiboudi, H. and Baghersad, V.(2013). The development of entrepreneurial training: a necessity in Iran's universities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(1): 436-447.
Sharifzadeh, M.  and Zamani, G. H.(2005). Entrepreneurship and agricultural college students: A case of shiraz university. 21 th Annual Conference of AIAEE: 248-259.
Singh, K. and Krishna, K.V.S.M.(1994). Agricultural Entrepreneuraship: The concept and Evidence. The Jouranal of Entrepreneurship, 3 (1): 97-111.
Souitaris, V, Zarbinati, S. and Allaham, A. (2007). Do Entrepreneurship intention programmers raise Entrepreneurial intention of science and engineering student? The effect of learning inspiration and resources. journal of business venturing, vol. 22, pp. 566-591.
Stuetzer, M., Obschonka, M., Davidsson, P. and Schmitt-Rodermund, E.(2013). Where do entrepreneurial skills. Applied Economics Letters, 20(12): 1183–1186.