عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‏های تعاونی روستایی استان زنجان از دیدگاه مدیران: کاربرد روش AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدفکلیپژوهشحاضر، رتبه‌بندیو ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیتشرکت‏هایتعاونی روستاییاستان زنجاناست. انتخاب افراد پرسش‌شونده به صورت تعمدی، طبقه‏ای و سهمیه‏ای صورت گرفت.پسازتکمیلپرسشنامه‌ها توسط مدیران تعاونی‌ها،برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونیازدیدگاه مدیران، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفادهگردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسپرت چویسمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایجتحقیق،مبیّناینواقعیتاستکهدر میان عوامل درون سازمانی بهترتیبعملکرد مناسب بازاریابی، توان مالی تعاونی و اعضاء، تحصیلات کارمندان، مهارت‏های فنی مدیران، میزان مشارکت در امور تعاونی، مهارت‏های انسانی مدیران و انتفاع اعضاء از تعاونی، و در میان عوامل برون سازمانی به‏ترتیب  عملکرد اتحادیه تعاونی‏ها، کیفیت آموزش‏های ارائه شده، سابقه عضویت در شرکت تعاونی‌ها، تعداد دوره‌های آموزشی و شناخت اعضاء،بیشترینتأثیررادرموفقیتتعاونی‌هاداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of Rural Cooperatives in Zanjan Province from Managers Perspective: Application of AHP Method

چکیده [English]

The main purpose of this study was ranking and assessing factors affecting on the success of rural cooperatives in Zanjan province, Iran. Purposeful proportional stratified sampling was applied to select respondents. For prioritizing factors affecting the success of rural cooperatives in perspective of managers, AHP method was used. Expert Choice Software was used for data analysis. The research findings revealed that appropriate marketing performance, cooperatives and members’ financial power, employees’ education level, managers’ technical skills, amount of participation in cooperative affairs, manager’s human skills and members’ benefit from cooperative, respectively, were the most important internal organizational factors and cooperatives union performance, quality of instructions offered, membership experience, the number of instructional courses offered and knowing the members, were the most external organizational factors on cooperatives success, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperatives
  • Ranking
  • AHP
  • Zanjan Province