نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به فعالیت کارآفرینانه در قالب تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی بوده و دارای نقش کلیدی در امنیت ملی است. از طرف دیگر، ساماندهی و نهادسازی برای فعالیت هدفمند نیروی انسانی در حوزه کشاورزی، از راهکارهای مناسب به منظور توسعه کشاورزی محسوب شده که در این بین، تعاونی‌های کشاورزی از قابلیت لازم برخوردارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به فعالیت کارآفرینانه در قالب تعاونی‌های کشاورزی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی بوده که با رویکرد پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان ترم آخر رشته‌های کشاورزی دانشگاههای شهرستان شیراز در سال تحصیلی90-89 می‌باشد، که تعداد آنها 1029 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 327 نفر برآورد گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بین0/79 و 0/89محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان شناخت در مورد تعاونی‌های کشاورزی در حد پایینی قرار دارد و42/2 درصد از دانشجویان نسبت به تعاونی‌های کشاورزی نگرش مثبتی دارند. بین میزان رضایت از رشته تحصیلی، میزان آشنایی با تعاونی‌‌ها و نگرش دانشجویان نسبت به فعالیت در قالب تعاونی‌های کشاورزی رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری مشاهده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به  فعالیت در قالب تعاونی‌های کشاورزی، تفاوت معنی‌داری در سطح 95 درصد وجود دارد. همچنین  بین نگرش دانشجویان  دانشگاه‌های آزاد، دولتی  و پیام‌نور  نسبت به  فعالیت در قالب  تعاونی‌های کشاورزی، تفاوت معنی‌داری در سطح 95 درصد وجود  ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural Students’ Attitude towards Entrepreneurial Activity in form of Agricultural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Hasan Alipour 1
  • Karim Dehghani 2
1 Faculty member of Agricultural Research, Extension and Education Organization
2 M.Sc student in Islamic Azad University of Birjand
چکیده [English]

Agriculture is one of the important economic sectors and has a key role in national security. On the other hand, reform and institutionalism for targeted activity of human resources in agriculture precinct is one of the appropriate strategies for agricultural development. In between, agricultural cooperatives have the necessary capabilities. The present study aimed to investigate students' attitudes towards business in the form of agricultural cooperatives.This research was applicable from objective point of view and descriptive-correlation method considering its method, which has been done with survey approach. Statistical population of this study was included senior students in agricultural fields of Shiraz universities in 2010-11 academic year. The sample size was estimated to be 327 persons using Krejcie and Morgan tables. The main tool for data collection was questionnaire and its validity determined by panel of experts and also reliability of research tool was calculated by Cronbach’s alpha coefficient, which was equal to 0.84 for different parts of questionnaire. The results showed that the students understanding about agricultural cooperatives were in lower limit and 42.2 percent of students had positive attitude regarding agricultural cooperatives. The positive and significant relationship was observed between educational field, familiarity with cooperation and attitude about cooperation and activity in form of agricultural cooperatives. The results show that there is significant difference between males and females’ attitude about activity in the form of agricultural cooperatives at 95 percent significance level. Also there is no significant difference between Azad, governmental and Payam-e-Noor university students towards activity in the form of agricultural cooperatives at 95 percent significance level.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Agricultural cooperatives
  • Agricultural Students
  • Business
  • Entrepreneurship