بررسی میزان اطلاعات حرفه‌ای و وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،گروه ترویج و آموزش کشاورزی

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران

چکیده

امروزه دراکثر فعالیتها از فناوریهای اطلاعات استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط محققان و کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود و با فن پیمایش انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید آموزش کشاورزی و کسب نظرات متخصصان فناوری اطلاعات بدست آمد و میزان پایایی آن هم با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد. جامعه آماری تحقیق شامل محققان و کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی بودند که با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان و روش انتساب متناسب، در نهایت 401 نفر از بین آنها تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح اطلاعات حرفه‌ای پاسخگویان درباره فناوری اطلاعات در حد متوسط قرار دارد و سطح استفاده از فناوری اطلاعات توسط پاسخگویان در سطح نسبتاً خوبی بوده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین سن پاسخگویان و استفاده از فناوری  اطلاعات رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. همچنین رابطه معنی‌دار مثبتی هم بین سابقه سال‌های استفاده از اینترنت و میزان ساعات هفتگی استفاده از اینترنت و کامپیوتر با استفاده از فناوری اطلاعات و متغیر اطلاعات حرفه‌ای پاسخگویان به‌دست آمد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل تحقیق حدود بیست درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان اطلاعات حرفه‌ای پاسخگویان و حدود بیست و نه درصد تغییرات متغیر وابسته میزان استفاده از فناوری اطلاعات را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Information and Use of Information Technology by Researchers and Specialists at Staff Level of Jehad-Keshavarzi

نویسندگان [English]

  • Soleyman Rasouliazar 1
  • Hasan Sadighi 2
  • Mohammad Chizari 3
1 Assistance Professor, Department of Agricultural Management, Mahabad Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor , Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiyat Modaress University, Tehran
3 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiyat Modaress University, Tehran
چکیده [English]

Information technologies were used in many activates today. The main purpose of this research was investigated the professional information and usage of information technologies by researchers and specialist in staff level of Jehad-Keshavarzi in Iran. This research was a descriptive and co relational research that conducted by survey research. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions, which its validity and reliability was confirmed. The validity of questionnaire was obtained by a panel of agricultural extension and information technology specialist in Tarbiat Modarres University. The target population included all Researchers and Agricultural specialists in Staff level of Jehad-Keshavarzi that among of them, 401 person was chosen by using Krejcie & Morgan’s table through Random sampling technique with probability proportionate  methods (n=401). The descriptive results showed that professional information of respondents was in moderate level and level of usage information technology was in good level. Finding showed that there was a negative significance relationship found between ages of respondents with usage of information technologies. Also finding showed that there was a positive and meaningful relationship found between age of experience of use internet, weekly hour access to internet and computer by respondents with usage of information technologies and professional information.  The results of multivariate linear regression indicated that independent variables could explain 20 percent of variance in professional information and 29 percent of variance in usage of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Professional Information
  • Agricultural Researchers and Specialists
  • Ministry Of Jehad-Keshavazi
  • Iran