نقش پیش برنده‌ها در افزایش نرخ انتقال یافته‌های طرح‌های تحقیقات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه ‏ریزی امور پژوهشی / سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یافته­ ی تحقیقاتی، به ­ویژه در تحقیقات کاربردی کشاورزی، باید به مصرف کننده اصلی آن برای توسعه و بهبود تولید محصولات کشاورزی منتقل شود. البته همه­ ی این یافته­ ها به هر دلیل به دست مصرف کننده نمی­ رسند. هرچه تعداد یافته­ های تحقیقاتی بیشتری به نسبت شمار طرح­ های تحقیقاتی انجام شده به واحد­های تولیدی کشاورزی منتقل و به کار گرفته شوند، تحقیقات نقش مؤثرتری در توسعه این بخش خواهد داشت. این تحقیق که با هدف بررسی نقش پیش برنده ­ها در افزایش نرخ انتقال یافته ­های طرح­ های تحقیقات کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده است، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر امکان کنترل متغیرها، شبه تجربی و به لحاظ الگوی تحقیق، علی–همبستگی است. جامعه‌ی آماری، متشکل از محققان: (2973 نفر)، کارشناسان ترویج: (1121 نفر) و کارشناسان موضوعی: (1945 نفر) بود (N=6039). با استفاده از فرمول کوکران اصلاح شده 361 نفر از آنان به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی متناسب انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده­ ها میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه بود. برای بررسی موقعیت جامعه آماری و انتقال یافته‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از رگرسیون چندگانه و همچنین آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار win19 SPSS انجام شد. یافته‌ها نشان دادند که سه عامل پیش برنده­ ی: رابطه مؤثر ترویج با تحقیقات؛ راهکارهای تشویقی کشاورزان در استفاده از یافته­ های تحقیقاتی و اعتمادسازی در بهره ­برداران کشاورزی نسبت به استفاده از یافته ­ی تحقیقاتی در هر سه گروه پاسخگو مورد توافق بود. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون شدند، از نظر محققان 46/9 درصد؛ کارشناسان ترویج 5/50 درصد و کارشناسان موضوعی 50/3 درصد از واریانس متغیر وابسته­ی نرخ انتقال یافته­های تحقیقاتی را تبیین می‏نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Motivators in Increasing of the Transfer Rate of Agricultural Research Projects Findings

نویسندگان [English]

  • Parisa Inanlou 1
  • Iraj Malek-Mohammadi 2
  • Mohammad Chizari 3
1 Research planning expert of Agricultural Research, Education and Extension Organization, Deputy of Research and Technology, Ministry of Agriculture Jihad
2 Professor of Agricultural Extension and Education, University of Tehran
3 Professor of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The research results especially the agricultural applied ones should be transferred to the main users in order to develop and improve of agricultural products. However, due to any reasons, all of these findings have not been received by the users. So, the research would be more effective in agricultural development if more research results could transfer and apply by the farmers in proportional to the numbers of accomplished research projects. This research which is done by the agricultural research, education and extension organization aiming to study the roles of motivators in increasing the transfer rate of researches results. The study was applied,               quasi-experimental and causal-correlation in terms of purpose, control of variables and the research model, respectively. Statistical population including 2973 researchers, 1121 agricultural extension experts as well as 1945 subject thematic experts (N=6039) in which a sample of 361 individuals were selected by Cochran`s formula using stratified random sampling method. The required data was collected by a questionnaire. Different statistical analysis including descriptive and inferential (multiple regression and Kruskal-Wallis test) were used in order to data analysis using SPSS19. Findings revealed that all of the three groups of the study agreed on the factors of the effective relationship between agricultural extension and research, encouragement of farmers to research results use and trust building among farmers towards research findings use as the main three motivators. Based on the regression results, the variables which were entered into the regression model could explain the variance of dependent variable (transfer rate of research findings) as 46.9, 50.5 and 50.3 percent due to the opinions of researchers, agricultural extension experts and thematic experts, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer of Research Results
  • Motivators
  • Rate of Results Transfer
  • Agricultural Research
باقری، ا.، و جوادی، ف. (1394). عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش غده بذری سیب زمینی در شهرستان اردبیل. مجله علوم  ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 2، شماره 11. صص 164-149.
 حسینی، م.، و اسکندری، ف. (1387). ساز و کارهای ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 2، جلد 4 صص 11-1.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. (1393). "گزارش وضعیت طرح‌های سازمان در سال‌های 1393-1383" قابل دسترس در آدرس اینترنتی: .
شریف‌زاده، ا.،عبدالله زاده، غ.، و شریفی، م. (1393). آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 28، صص 71-82.
عطائی، پ.، و زمانی میاندشتی، ن. (1393). انگیزه کشاورزان و دامداران همکار طرح‌های تسریع انتقال یافته‌های تحقیقات کشاورزی استان فارس برای بکارگیری فن­آوری‏های پیشنهادی. فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی، شماره 29، صص 96-106.
علی بیگی، ا. ح.، میرک‌زاده، ا.ص.، و بنی عامریان، ل. (1390). ارزشیابی طرح ترویجی تسریع انتقال یافته‌ها از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره 42، صص 79-91.
نظری، ر.، و صدیقی، ح. (1386). سیستم های ارتباطی تحقیق - ترویج و کشاورز در ایران، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، 8-9 آبان.
Adesoji, S.A., and Tunde, A. (2012). Evaluation of the linkage system of research- extension-farmers in Oyo State, Nigeria: Lesson for agricultural extension administrators. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 4(20), 561-568.
Chambers, R., and Jiggins, J. (1987). Agricultural research for resource-poor farmers Part II: A parsimonious paradigm. Agricultural Administration and Extension, 27, 109-128.
Disterer, G. (2001). " Individual and social barriers of knowledge transfer". Paper presented at proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 6th Jan, Maui, HI, USA.
Probst, G.J.B., Raub, S., and Romhardt, K. (2000). Managing Knowledge. Bulding Blocks for Succes Chichester: John Wiley and Sons.
Kalantari, kh. (2004). Investigating the effective of research – finding – transfer projects and factors influencing them. Minisry of Agricutural Jihad, deputy of extension and farming system. Office of extension and farming system studies.
Leyland M, L. (2006). The role of culture on knowledge transfer: The case of the multinational corporation. The Learning Organization, 13(3), 257-275.
Lucas.M., and Ortiz. L. (2006). The role of culture on knowledge transfer: The case of the multinational corporation. The Learning Organization, 13(3), 257-275.
Mayer, P. (2002). “Improvisation power “, Executive Excellence, 19(12), 17-18
Ortiz, O. (2006). Evolution of agricultural extension and information dissemination in Peru: An historical perspective focusing on potato-related pest control. Agriculture and Human Values, 23(4), 477-489.
Pezeshki-Raad, G., and karami dehkordi, E. (2006). Linking agricultural research with extension: Iranian Agricultural Researchers’ attitude toward collaboration with extension. J. Agriculture. Sci. Technol, 8, 35-46.