اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته‏ ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات نحوه ‏ی مصرف اعتبارات خرد بر توانمندی و یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از زنان در شهرستان نهاوند بود که طی سال‌های 1389 تا 1393 هجری شمسی از تسهیلات اعتبارات خرد استفاده کرده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 127 نفر تعیین و نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای با انتساب متناسب انجام شد. پایایی و روایی پرسشنامه، به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بیش‏تر از 0/7) و روش اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ ها با نرم ‏افزار SPSS20 انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف اعتبار در زمینه‏ های؛ 1) پرورش دام، طیور، زنبورداری، بوقلمون، شیلات 2) کشت زعفران، پرورش قارچ، کشت گیاهان دارویی و باغداری، بر توانمندی اجتماعی زنان روستایی تأثیر مستقیم و معنی‏دار دارند؛ اما مصرف اعتبار در زمینه‏ ی 1) قالی‏بافی، خیاطی، فعالیت‌های هنری 2) درمان و سلامت، 3) آموزش خود و فرزندان و 4) مغازه‌داری رابطه ‏ای با توانمندی اجتماعی زنان روستایی ندارد. با توجه به نتایج حاصله، پیشنهاد می‏ شود تا بانک ‏ها و مؤسسات مالی در شهرستان نهاوند، اعتبارات خرد پرداختی به زنان روستایی را به سمت فعالیت ‏هایی هدایت نمایند که ارتباط آن‏ ها با توانمندی اجتماعی زنان معنی‏ دار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microcredits: Social Empowering or Disempowering of Rural Women: The Case of Nahavand Township

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Farashi 1
  • Mehdi Rahimian 2
  • Saeid Gholamrezai 2
1 Former M.Sc. Student, Development of Rural Development, College of Agriculture, Lorestan University
2 Assistant Professor, respectively, Development of Rural Development, College of Agriculture, Lorestan University
چکیده [English]

The impacts of how to use microcredits on social empowering or disempowering of rural women was the purpose of this study. The statistical population consisted of 200 women in Nahavand Township who have received microcredits during 2010- 2014. Sample size was determined according to Krejcie and Morgan Table and 127 individuals were selected based on stratified sampling with proportional assignment. Questionnaire's reliability and validity were confirmed through computing Cronbach's alpha coefficient (more than 0.7) and content validity, respectively. Data was analyzed by SPSS20 software. The results showed that the use of credit in the fields of 1) Livestock, poultry, beekeeping, turkey, fisheries, and 2) Planting of saffron, mushroom and medicinal plants as well as horticulture had a direct and significant effect on the social empowerment of rural women. But, the credit use in the fields of: 1) Carpet weaving, sewing and artistic activities; 2) Treatment and health; 3) Self-education and children training; 4) Shop keeping had no relationship with the social empowerment of rural women. According to the results, it is suggested that microcredits by the banks and other financial institutes have assigned to those activities which has significant relationship with rural women empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Empowering
  • Social Non- Empowering
  • Rural Women
  • Nahavand
امینی، ع.، و طاهری، ع. ح. (1395). تحلیلی بر نقش‏پذیری زنان روستایی در فعالیت‏های اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن: مورد مطالعه مناطق روستایی بخش سیمکان در شهرستان جهرم. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 12، شماره 2، صص 51-37.
بریمانی، ف.، نیک‏منش، ز، و خداوردی لو، س. (1392). بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی نمونه موردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 1، شماره 1، صص 82-69.
حسن‌زاده، ع.، ازوجی، ع.، و قویدل، ص. (1385). بررسی آثار اعتبارات خرد : کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی. مجله  اقتصاد اسلامی، سال 6، شماره 21، صص 69-45.
زمانی ‏میاندشتی، ن.، عطایی، پ.، و ایزدی، ن. (1391). بررسی سطوح و میزان توانمندی در بین اعضای تعاونی زنان روستایی (مورد مطالعه: تعاونی زنان تفیهان شهرستان شیراز). مجله زن در توسعه و سیاست، سال 1، شماره 4، صص 172-153.
صدیقی، ح.، و روستا، ک. (1382). بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران نمونه استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران، سال 34، شماره 4، صص 924-913.
علیایی، م. ص.، و دهقان نیستانکی، م. (1391)، بررسی توانمندی‏های اقتصادی زنان قالیباف تکاب افشار و نقش آنان درتوسعه روستایی مطالعه موردی روستاهایی شهرستان تکاب (استان آذربایجان غربی). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 1، صص 81-67.
فقیری، م.، زرافشانی، ک.، و علی‏بیگی، ا. ح. (1391). بررسی تأثیر صندوق‌های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه. مجله روستا و توسعه، سال 17، شماره 3، صص 22-1.
لطیفی، س.، سعدی، ح.، و شعبانعلی‌فمی، ح. (1391). ارزیابی نقش تعاونی‌های دست‌بافت روستایی درتوانمندسازی زنان قالیباف، مطالعه موردی: استان همدان. مجله جغرافیا و توسعه، سال 12، شماره 37، صص 132-119.
کلدی، ع. ر.، و سلحشوری، پ. (1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 4، شماره 4، صص 22-7.
مداحی، م. (1390). بررسی اثربخشی صندوق‏های اعتبارات خرد در چهار استان خراسان رضوی، کرمانشاه، مازندران و هرمزگان. توسعهکشاورزیجهاد،سال 30 ، شماره 301 و 302 ، صص 98-140.
منفرد، ن. (1392). عوامل مؤثر بر آگاهی زنان روستایی از وضعیت و حقوق فردی-خانوادگی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی خود (مورد مطالعه شهرستان دشتستان).مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 9، شماره 1، صص 82-67.
میرزایی، ح.، غفاری، غ. ر.، و کریمی، ع. ر. (1390). توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه). مجله پژوهشهای روستائی، دوره 1، شماره 4، صص 128-99.
 
FAO. (2012). UN launches new program to empower rural women and girls. published report by FAO. Available at: <http://www.fao.org/news/story/en/item/158377/icode/>.
Gobezie, G. (2010). Empowerment of women in rural Ethiopia: A review of two microfinance models. Journal of Human Security, 3(4), 23-37.
Hoque, M., and Itohara, Y. (2009). Women empowerment through participation in micro-credit program: Acase study from Bangladesh. Journal of Social Sciences, 5(3), 244-250.
Jackson, M. (2010). Empowering women of Nepal: An experience of empowerment in the land of the Himalaya". M.A Thesis, Prescott College in Adventure Education.
Kato, M.P., and Kratzer, J. (2013). Empowering women through microcredit: Evidence from Tanzania. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives. 2(1), 31-59.
Kuumuori, J., Kwadwo, G.A., and Alexander, Y. (2014). Microcredit: Empowerment and disempowerment of rural women in Ghana, World Development. 66 (3), 335–345.
Malhotra, M. (2004). Empowerment of rural women. Handbook of empowerment of women labour, pp 1- 315. Available at: <http://books.google.com/books?isbn=8182050685>
Manikonda, R. (2014). Self-help group programme: Level of women empowerment in Andhra Pradesh. European Academic Research. 2(7), 9536-9549.
Mara, J.G., and Jani S.L. (2014). Innovative grassroots NGOS and the complex processes of women’s empowerment: An empirical investigation from northern Tanzania”. World Development, 66(3),. 762–777.
Mayoux, L. (2001). Tackling the down side: Social capital, women’s empowerment and micro finance in Cameroon. Journal of Development and Change, 32(3), 435-464.
Mudaliar, A., and Mathur, A. (2015). Women empowerment through microcredit. Journal of IJAHMS. 01(2), 58-65.
Parveen, S. (2008). Access of rural women to productive resources in Bangeladesh: A pillar for promoting their empowerment. International Journal of Rural Studies, 15(1),1-8.
Parsons, R.J. (2001). Specific practice strategies for empowerment based practice with women: A study of two groups Affilia. Journal of Women and Social Work, 6(2), 159- 173.
Paul Kato, M., and Kratzer, J., (2013).Empowering women through microfinance: Evidence from Tanzania. Journal of Entrepreneurship Perspectives, 2(1), 31-59.
Pereka, A.K. (1998). The role of women in rural development in Tanzania. Second Pan Commonwealth Veterinary Conference on Animal Health and Production in Rural Areas, the Essential Role of Women at all Levels. Vol 1. Bangalore, India, p 115.
Peterson, A., and Hughey, J. (2004). Social cohesion and interpersonal empowerment: Gender as moderator. Health Education research Theory, 19(5),533-542.
Pitt, M., Shahidur, Kh., Choudhury, O., and Millimet, D. (2003). Credit programs for the poor and the health status of children in rural Bangladesh. International Economic Review, 44, 87–118.
Rahman, S. Junankar, P.N., and Mallik, G. (2009). Factors influencing women's empowerment on microcredit borrowers: a case study in Bangladesh. Journal of the Asia Pacific Economy, 14(3), 287-303.
Skarlatos, K. (2004). Microfinance and women’s empowerment: bridging the gap, redesigning the future. Wisconsin Coordinating Council on Nicaragua, Working Paper Series No 1.
UNFPA (United Nations Population Fund) (2011). Women's empowerment, microfinance and health education. Avilable at: <http://www.unfpa.org/publications/exploring-linkages>.