تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کار آفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت کار آفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

امروزه توسعهکارآفرینیسبزمی­ تواندنقشمهمیدراشتغال ­زاییپایدار،کاهشمشکلاتزیست ­محیطی، کاهشبیماری­ های ناشیاز مصرفمواد غذاییناسالم و بهره ­وریبیشترزمین ­هایکشاورزی داشتهباشد. لذا هدف اصلی پژوهش  تحلیل راهبردی توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه بود. این پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، در گروه تحقیقات توصیفی- تحلیلی با استفاده از رویکرد ترکیبی (SWOT-AHP) می ‏باشد. در بخش کیفی از نمونه ­گیری هدفمند و گلوله برفی بهره گرفته شد که پس از انجام 14 مصاحبه از متخصصان حوزه کارآفرینی سبز و کشاورزی، اشباع نظری حاصل گردید و در بخش کمی نیز به 5 نفر از همان متخصصان بخش کیفی، ﭘرسشنامه مقایسات زوجی داده شد تا به هر یک از عواملSWOT و راهبردهای استخراج شده وزن بدهند.نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که فرآیند توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه نیازمند راهبرد محافظه­ کارانه و رقابتی است و به ترتیب راهبردهای "ترویج محصولات ارگانیک و سالم از طریق رسانه ­های جمعی و گروهی و آموزش ­های هدفمند در تمام مقاطع تحصیلی"، "تشکیل سازمان متولی و تأیید کننده محصولات ارگانیک و سالم با قدرت اجرایی کردن مصوباتشان" و "آموزش کشاورزان درباره کارآفرینی سبز" بیشترین اهمیت را برای توسعه کارآفرینی سبز داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Green Entrepreneurship Development in Agriculture (Case Study: Kermanshah County)

نویسندگان [English]

  • Bijn Rezaei 1
  • Nader Rostami 1
  • Sahar Rostami 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University
2 M.A. Student, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University
چکیده [English]

Green entrepreneurship development could have a main role in sustainable employment, reduction of environmental problems, reduction of diseases caused by unhealthy food consumption as well as agricultural lands productivity increase. Therefore, strategic analysis of green entrepreneurship development in agriculture of Kermanshah was the main purpose of the study. This applicable research was done using the mixed method (SWOT, AHP). The qualitative phase was conducted based on purposeful sampling method, snowball, and the required data was gathered through the 14 interviews of the agricultural entrepreneurship experts. The quantitative phase was also conducted asking five individuals of the same expert groups in order to fill the paired-comparison questionnaire. The results showed that the green entrepreneurship development process in Kermanshah requires a conservative and competitive strategy. According to the findings, “promotion of organic and healthy products through mass media and purposeful education for different groups”, “establishment of the trustee organization for healthy and organic productions with the power to enforce their approvals” and “farmers` training about green entrepreneurship” were the main strategies in order to green entrepreneurship development, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Entrepreneurship
  • Sustainable agriculture
  • Strategic Analysis
  • Kermanshah County
اشتراوس، آ.، و کوربین، ج. (1387). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه­ی مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه­ی بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایزدی، ن.، و حیاتی، د. (1391). سازه­های موثر بر دانش کشاورزی دقیق: مورد مطالعه: اعضاء شرکت­های خدمات مشاوره­ای ترویج شهرستان شیراز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 8، شماره 2، صص 48- 35.
بابایی، ح. (1394). نقش رسانه های جمعی در توسعه کار شایسته و مشاغل سبز. همایش ملی کار شایسته و مشاغل سبز، گیلان، 15 آذر، صص 407- 393.
جمشیدی، ا.، اسدی، ع.، و مطیعی، ن. (1395). تحلیل ساز و کارهای توسعه پایدار در واحدهای تولید گلخانه­ای استان البرز. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2- 47، شماره 1، صص 195-181.
حسین­زاده، ع.، یوسف­پور، م.، و احد‏زاده، س. (۱۳۹۴).نقش آموزش­های مهارتی و کارآفرینی در توسعه مشاغل سبز و پایدار روستایی. همایش ملی و کار شایسته و مشاغل سبز، گیلان، 15 آذر. صص 352-346.
حسینی، ج.، و جاویدنیا، م. (1394). راهکارهای اجرایی کارآفرینی و تداوم مشاغل سبز و تأثیر آن در ایجاد اشتغال پایدار. همایش ملی کار شایسته و مشاغل سبز، گیلان، 15 آذر، صص 318-303.
حیاتی، ب.، پیش بهار، ا.، و حق جو، م. (1390). تحلیل تعیین کننده­های تمایل به پرداخت اضافی مصرف­کنندگان برای میوه­ها و سبزیجات عاری از آفت­کش در شهر مرند، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره 25، شماره 4، صص 479-469.
رضایی، ب.، نجفپور، ه.، و نادری، ن. (1396). موانع و راهکار‏های توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 6، شماره 2، صص 59- 78.
سرمد، ز.، بازرﮔان، ع.، و حجازی، ا. (1394). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آﮔه.
سپه­پناه، م.، و موحدی، ر. (1394). کارآفرینی پایدار و رویکردی نو در کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 2، شماره 1، صص 36-19.
عباسی، ع. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
عبدالله­زاده، غ. ح.، شریف­زداه، م. ش.، احمدی گرجی، ح.، نامجویان شیرازی، ز.، و دهقانپور، م. (1394). موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه­خوار)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 1، صص 227-211.
صالحی، ص.، و پازوکی نژاد، ز. (1395). تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر گرایش روستاییان به کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بابلسر). مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال 5، شماره 1، صص 81-67.
فاطمی، م.، و شاه­ولی، م. (1392). تبیین نظام ارتباطات و اطلاع­رسانی ترویج کشاورزی ارگانیک برمبنای حکمت توحیدی. مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 4، صص 155-129.
مجردی، غ. ر.، گلباز، ش.، و عطایی، ح. (1393)، تحلیل سازه­های پیش­برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 10، شماره 2، صص  15-1.
نیکبخت، م.، و ذکی دیزجی، ح. (1385). کشاورزی دقیق، چالش­ها و چشم­اندازها در ایران. نشریه کشاورزی و منابع طبیعی، دوره 10، صص 40-34.
هادیزاده بزاز، م.، بوزرجمهری، خ.، شایان، ح.، و نوغانی دخت بهمنی، م.(1394). ارزیابی عملکرد تعاونی‏های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور. مجلهپژوهشوبرنامه­ریزیروستایی، دوره 4، شماره 2، صص 125-111.
هوشمندان مقدم، ز.، و شمس، ع. (1395). عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه­داران استان زنجان، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 12، شماره 1، صص 131-119.
 
Aceleanu, M.I. (2016). Sustainability and competitiveness of Romanian farms through organic agriculture. Sustainability, 8 (3), 245.
Chrystopher, G., and Kristallism J. (2005). Consumer willingness to pay for organic food. British Food Journal107, 320-334
The Department of Economic and Social Affairs (DESA), U. (2009). World population prospects: The 2008 revision, New York: Department for Economic and Social Affairs.                                                      
Dobermann, A., and Nelson, R. (2013). Opportunities and solutions for sustainable food production. Prepared by the co-chairs of the sustainable development solutions network thematic group on sustainable agriculture and food production. Available at: <http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/130112-HLP-TG7-Solutions-for-sustainable-food-production.pdf >
Du, Q., Chang, N., Yang, Ch., and Srilakshmi, K.R. (2008). Combination of multispectral remote sensing, variable rate technology and environmental modeling for citrus pest managementJournal of Environmental Management, 86 (1), 14-26.
Eyhorn, F., Ramakrishnan, M., Mäder, P. (2007). The viability of cotton-based organic agriculture systems in India. International Journal of Agricultural Environmental Sciences, 6 (3), 23-30.
Foresi, L., Schmutz, U., Anton, A., Vieweger, A., Bavec, M., Meier, M., and Vukamanic, T. (2016). Sustainability assessment tools for organic greenhouse horticulture. BioGreenhouse COST Action FA 1105, Available at: <www.biogreenhouse.org>.
Gabriel, D., and Tscharntke, T. (2007). Insect pollinated plants benefit from organic agriculture. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, 43-48.
Hafeez, K., Zhang, Y., and Malak, N. (2002). Determining key capabilities of a firm using analytic  hierarchy process. Int. J. Prod. Econ. 79, 39-51.
International Labour Organization (ILO). (2012). Built environment and labour: Formulating projects and studies concerning labour issues in greening the sectors of the built environment, Geneva.
Ivan, M., and Sascha, K. (2012). Green entrepreneurship: Definitions of related concepts. International Journal of Strategic Management12 (2), 1-12.
Jintong L, Caihong, X, Gaodi and S, Ninomiya. (2002). Generality for precision agriculture and practice in China. Derived from the book "Generality for precision agriculture". China: Liu J et al., China meteorology press.
Kubota, N. (2014). Green Employment: a Literature Survey for the Ministry of Environment,Japan.
Larsson, M., Morin, L., Hahn, T., and Sandahi, J. (2013). Institutional barriers to organic farming in central and eastern European countries of the Baltic Sea region. Agricultural and Food Economics. (1), 1-20.
Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers, Marketing intelligence & planning, 26 (6), 573-586.
Mishra, A., Sundaramoorthi, K., Chdambara, R., and Balaji, D. (2003). Operationalization of precision farming in India. Map India conference, Available at: <http://www.gisdevelopment.net/applicati on/agriculture/overview/pdf/127.pdf>.
Mondal, P., and Basu, M. (2009). Adoption of precision agriculture technologies in India and in some developing countries: Scope, present status, and strategies, Journal of Progress in natural science, 19 (6), 659-666
Roth, D.F. (2012) The elusive and expensive green job. Journal of Energy Economics, 34 (1), 43- 52.
Salazar, R.C. (2005). Social and institutional opportunities and constraints of organic agriculture in the Philippines. Conference on International Agriculture Reserch for Development, October 11th –13th , Stuttgat-Hohenheim, Germany.
Silva, C.B., Do Vale, S.M.L.R., Pinto, F.A. C., Muller, C.A. S., and Moura, A.D. (2007). The economic feasibility of precision agriculture in Mato Grosso do Sul State, Brazil: A case study. Journal of  Precision Agric, 8 (6), 255-265.
Stobbelaar, D,J., Casimir, G. Borghuis, J. Marks, I. Meije, L. & Zebeda. S. (2006). Adolescents attiudes toward organic food :A survey of 15-to16 years old school children. Internatinal Journal of Consumer studies.21, 45-60.
Yi, H. (2013). Clean energy policies and green jobs: An evaluation of green jobs in U.S. metropolitan areas. Journal of Energy Policy, 56, 644-652.
Yi, H. (2014). Green businesses in a clean energy economy: Analyzing drivers of green business growth in U.S. states. Journal of Energy, 68 (15), 922-929.