بررسی مؤلفه‌های آموزشی مؤثر بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای مروجان در دوره‌های آموزشی دانشگاه، قبل و ضمن خدمت (مورد مطالعه‏ ی آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دوره­ های آموزشی دانشگاه، قبل خدمت و ضمن خدمت در راستای ارتقای صلاحیت‌ها و توانمندی‌های آنان انجام گرفت. تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی و ازلحاظ کنترل متغیرهای تحقیق، غیرآزمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل آموزشگران ترویجی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مراکز آموزشی وابسته به آنبوده کهتعدادآن‌هابراساسآمارموجود85نفر می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ای بود که برای سنجش پایاییآناز ضریب آلفای کرونباخ (0/816) استفاده شد. یافته ‏ها نشان دادند که مهارت‌های فردی و عمومی در مرحله دانشگاه، نیاز‏سنجی و طراحی برنامه درسی در مرحله قبل خدمت و مهارت اصول تدریس و یادگیری در مرحله ضمن خدمت، مهم‌ترین مهارت­ هایی هستند که باید یادگیری آن‌ها در اولویت دوره­ های آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Effective Educational Components Professional Competency Development during University, Pre-Service and in-Service Process (The Case of Extension Educators of Forests, Range and Watershed Management Organization)

نویسندگان [English]

  • Seyed Yousef Hedjazi 1
  • Mohammad Ali Nassajhaye Sarrafi 2
  • Esnaeil Ahangari 3
1 Professor of Extension and Education, Tehran University
2 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension, Tehran University
3 Ph.D. Student of Agricultural Education of Tehran University
چکیده [English]

The present study aimed at investigate the factors affecting professional competences development of extension educators of forest, range and watershed management in the university, pre-service and in-service process was performed in order to improve their competencies and capabilities. Present study is a kind of applied research, survey and non-experimental research. The statistical population were the extension educators of forests, range and watershed and its dependent educational centers that they were 85 Persons. The data collection instrument was a questionnaire. In order to its assess reliability cronbach's alpha coefficient (0.816) was used. It was also found individual and general skills during university phase, needs assessment and design curriculum in pre-service and in-service skills of teaching and learning are those aspects which should be considered as priority courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competency Development
  • Extension Educators
  • Forests
  • Range and Watershed Management Organization
  • university
  • Pre-Service and In-Service Courses
اندرسون، ل. (1381). افزایش کارایی معلم. ترجمه علی رئوف و منیژه رضایی. تهران: انتشارات آییژ.
حاجی میر رحیمی، د.، و مقدس فریمانی، ش. (1395). بررسی روش‌های اصلاح دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد12، شماره 2، صص 131-215.
حجازی، ی.، و رستمی ، ف. (1388). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت علمی کشاورزی: مطالعه موردی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران، دوره 41، شماره 3، صص 358- 347.
رجبی، س.، و پاپ زن ، ع. (1391). بررسی صلاحیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی با بهره‌گیری از روش دلفی: مطالعه موردی در استان کرمانشاه. مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره 2، شماره 8، صص 158-146.
شاه‌پسند، م.، و حجازی، س.ی. (1386). بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز و مجتمع‌های آموزش وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره ۷۴، صص 184-172.
صالحی، ا.، و رضوانفر، ا. (1389). رابطه‌ی بین قابلیت‌های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره12، دوره2، صص 11-2.
مرادی، ح.، بیژنی، م.، برادران، م.، شعبانعلی فمی، ح.، و آجیلی، ع. (1391). نقش مؤلفه‌های اطلاعاتی- ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 8، شماره1، صص 113-101.
نامدار ، ر.، پزشکی راد، غ.، و چیذری، م. (1389). صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز کارشناسان ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی، شماره 12، صص 31-22.
 
Avalos, B. (2011). Teacher professional development in teaching and teacher education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1), 10-20.
Baker, M., and Villalobes, H. (1997). Perceptions of county faculty of the professional development needs of specialists. Journal of Extension, 35(4). 185
Bjekic, D., and Krneta, R., and Milosevic, D. (2010). Teacher Education from elearner to e-teacher: master curriculum. Journal of Educational Technology, 9, 102-212.
Buczynski, S., and Hansen, C.B. (2010). Impact of professional development on teacher practice: Uncovering connections. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Cooper A.W., Graham, D.L. (2001). Competencies needed to be successful county agents and county supervisors. Journal of Extension, 39(1), 223.
 Creswell, J.W., and Miller, D.L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory in to Practice, 39(3), 124-130.
Genser, B. (2003). Coordinating VATs between EU member states. International Tax and Public Finance journal, 10(6), 735–752.
Guskey, T.R. (2003).What makes professional development effective? Phi Delta Kappan, 84(10), 748-750.
Hong, Eunsoo., Peng, Yong., and Rowell, L.L. (2009). Homework self- regulation: grade, gender, achievement- level differences. Journal of Educational Psychology, 19(2), 269-276.
King, K.P. and Lawler, P.A. (2004). Trends and issues in the professional development of teachers of adults. New Direction for Adult and Continuing Education, 98, Summer, 5-13.
Martin R.A., and Ghimire, N.R. (2011). A professional competency development model: Implications for extension educators. Education Research Journals, 1(2), 14-23.
Merriam, S.B., Caffarella, R.S., and Baumgartner, L.M. (2007). Learning in adulthood: A comprehensive guide. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., and Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 27(1), 116-126.
Roberts, D.M. (2007). Preferred methods of professional development in student affairs. NASPA Journal, 44(3), 561-577.
Rogers A. (1996). Participatory training using critical reflection on experience in agricultural extension training. In LV Crowder (Ed.), Training for agriculture and rural development1995-96. Rome: FAO. Pp.86-103.
Schwarz, M.H. and Gibson, J.D. (2010). A needs assessment of aquaculture extension agents, specialists, and program administrators in extension programming. Journal Of Extension, 48(2), 95.
Seevers, B., Graham, D., and Conklin, N. (2007). Education through cooperative extension (2nd Ed), agricultural education curriculum materials service. OH: Ohio: Columbus.
Gustafsson, C. and Fagerberg, I. (2004). Reflection, the way to professional development. Journal Of Clinical Nursing Issues, 13(3), 271-280.