سازه‌های مؤثر بر دانش فنی مدیریت تلفیقی آفات پسته کاران استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و دانشجوی کنونی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

مدیریت تلفیقی آفات در کاهش استفاده از سموم شیمیایی نقش بسزایی دارد. همچنین، مدیریت تلفیقیآفات روشی متکی بر دانش و مهارت‌های فنی کشاورزان است. از این‌رو، دانش فنی، نقش قابل توجهی در پذیرش و کاربرد این روش دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بررسی نقش سازه‌های اثرگذار بر دانش فنی مدیریت ­تلفیقی­ آفات در میان پسته کاران استان کرمانبوده ‏است. جامعه ‏ی آماری این پژوهش را پسته ‏کارانی تشکیل داده ‏اند که مدیریت تلفیقی آفات را در باغات خود به اجرا در آورده بودند. روش انجام مطالعه از نوع پیمایش بوده و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات، پرسشنامه‏ ی محقق ‏ساخته بوده است. بر اساس روش نمونه ‏گیری خوشه ‏ای دو مرحله ‏ای، تعداد 225 پسته ‏کار به ‏عنوان نمونه انتخاب گردیدند. با انجام یک مطالعه راهنما، میزان پایایی ابزار سنجش، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته ‏های این مطالعه نشان داد که سازه ‏های خدمات ترویجی و  نشر نوآوری، نگرش پسته‏ کاران نسبت به اثرات محیط زیستی مدیریت تلفیقی آفات، میانگین درآمد و سطح تحصیلات در مجموع توانسته ‏اند که در حدود 64 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان دانش فنی پسته‏ کاران در زمینه مدیریت تلفیقی آفات پسته را پیش‏ بینی نمایند. همچنین در ادامه، میزان اثرات غیر مستقیم سازه ‏های فردی، اقتصادی و فناوری از طریق متغیر‏های میانجی بر متغیر وابسته، مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن در قالب یک مدل تجربی در مقاله ارائه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، پیشنهادهای کاربردی در انتهای مقاله به ‏منظور ارتقاء دانش فنی پسته‏ کاران در زمینه مدیریت تلفیقی آفات پسته، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Integrated Pest Management (IPM) Knowledge of Pistachio Growers in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammad-Rezaei 1
  • Dariush Hayati 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University and Current Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU)
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Integrated pest management has an important role towards reducing chemical pesticides use. This method is based on farmers’ technical knowledge and skills. Having such knowledge and skills is essential to adopt the method. Identifying and investigating those factors affecting pistachio growers’ technical knowledge of Integrated Pest Management (IPM) in Kerman province was the main objective of this study. Those farmers who applied IPM in their orchards were the statistical population. Survey was the research method using authors made questionnaire. Based on two-stage cluster sampling method, 225 farmers were selected as sample. Data collection instrument reliability was examined using a pilot study. Findings revealed that extension services and innovations diffusion; farmers’ attitude towards environmental effects of IPM application; average annual income; and level of education could predict about 64 percent of variation farmers’ IPM technical knowledge. Also, indirect effects of personal, technical and economic factors through mediator variables on dependent variables were examined. The results were illustrated in the shape of experiential model. Accordingly, some applicable recommendations have been presented towards farmers’ technical knowledge enhancement at the end of the article.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Pest Management (IPM)
  • Technical Knowledge
  • Pistachio Growers
  • environmental attitude
حیدری، ع.، و افسری کهنه شهری، س.(1389). بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات درکشت خیار گلخانه­ای در استان خراسان رضوی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 41، صص 57-51.
اتحادی،م.، روستا،ک.، و محمد‌قلی‌نیا، ج.(1390). سازه­ های تأثیرگذار بردانش، نگرش و مهارت شرکت­کنندگان در رهیافت مدرسه‌ در مزرعه کشاورز نسبت به گسترش فناوری مدیریت تلفیقی آفات. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 16،صص 28-14.
قربانی پیرعلیدهی،ف.، علی‏بیگی، ا.، و صی محمدی، س.(1392). بررسی مدل پذیرش فناوری IPM در بین باغداران شهرستان دالاهو. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 24،صص 123-107.
محمد‏رضایی، م. (1392). سازه‌های مؤثر بر پذیرش روش‌های مدیریت تلفیقی آفات پسته‌کاران استان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 
Abtew, A., Niassy, S., Affognon, H., Subramanian, S., Kreiter, S., Garzia, G. T., and Martin, T. (2016). Farmers' knowledge and perception of grain legume pests and their management in the Eastern province of Kenya. Crop Protection, 87, 90-97.
Adam, R. I., Sindi, K., and Badstue, L. (2015). Farmers' knowledge, perceptions and management of diseases affecting sweet potatoes in the Lake Victoria Zone region, Tanzania. Crop Protection, 72, 97-107.
Asiabaka, C. (2002). Promoting sustainable extension approach: Farmer field school(FFS) and its role in sustainable agriculture development in Africa. Department of Agricultural Economic and Extension, Federal University of Technology P.M.B, Owerri, Nigeria.    
Bartlett, A. (2005). Farmer field schools to promote integrated pest management in Asia: The FAO experience. Workshop on Scaling Up Case Studies in Agriculture. International Rice Research Institute. 16th August, Bangkok, Thiland.
Cockburn, J., Coetzee, H., Van Den Berg, J., and Conlong, D. (2014). Large-scale sugarcane farmers' knowledge and perceptions of Eldana saccharina Walker (Lepidoptera: Pyralidae), push–pull and integrated pest management. Crop Protection, 56, 1-9.
Conway, G. R., and Barbier, E. B. (2013). After the green revolution: sustainable agriculture for development. Londen: Routledge.
Davis, K., Nkonya, E., Kato, E., Mekonnen, D. A., Odendo, M., Miiro, R., and Nkuba, J. (2012). Impact of farmer field schools on agricultural productivity and poverty in East Africa. World Development, 40(2), 402-413.
Flint, M. L., and Van den Bosch, R. (2012). Introduction to integrated pest management. Springer Science & Business Media. Available at: < https://www.springer.com/gp/book/9781461592143>.
Fathi, H., Heidari, H., Impiglia, A., and Feredrix, M. (2011). History of IPM/FFS in Iran. Available at: <www.ipm-neareast.com>.
Feder, G., Murgai, R., and Quizon, J.B. (2004). Sending farmers back to school: The impact of farmer field schools in Indonesia. Applied Economic Perspectives and Policy, 26(1), 45-62.
Fernandes, V.C., Domingues, V.F., Mateus, N., and Delerue-Matos, C. (2011). Organochlorine pesticide residues in strawberries from integrated pest management and organic farming. Journal of agricultural and food chemistry,59(14), 7582-7591.
Horst, R.K. (2013). Integrated pest management in westcott's plant disease. Handbook. Netherlands: Springer.
Jayasooriya, H.J.C., and Aheeyar, M.M.M. (2016). Adoption and factors affecting on adoption of integrated pest management among vegetable farmers in Sri Lanka. Procedia Food Science, 6, 208-212.
Khan, M., and Damalas, C.A. (2015). Farmers' knowledge about common pests and pesticide safety in conventional cotton production in Pakistan. Crop Protection, 77, 45-51.
Khan, M., Mahmood, H.Z., and Damalas, C.A. (2015). Pesticide use and risk perceptions among farmers in the cotton belt of Punjab, Pakistan. Crop Protection, 67, 184-190.
Khan, Z., Midega, C., Pittchar, J., Pickett, J., and Bruce, T. (2011). Push—pull technology: A conservation agriculture approach for integrated management of insect pests, weeds and soil health in Africa: UK government's foresight food and farming futures project. International Journal of Agricultural Sustainability,9(1), 162-170.
Lamichhane, J.R., Arendse, W., Dachbrodt-Saaydeh, S., Kudsk, P., Roman, J.C., Van Bijsterveldt-Gels, J.E., and Messéan, A. (2015). Challenges and opportunities for integrated pest management in Europe: A telling example of minor uses. Crop Protection, 74, 42-47.
Mancini, F., Van Bruggen, A.H., and Jiggins, J.L. (2007). Evaluating cotton integrated pest management (IPM) farmer field school outcomes using the sustainable livelihoods approach in India. Experimental Agriculture, 43(1), 97-112.
Meissle, M., Romeis, J., and Bigler, F. (2011). Bt maize and integrated pest management‐a European perspective. Pest management science, 67(9), 1049-1058.
Midega, C.A., Murage, A.W., Pittchar, J.O., and Khan, Z.R. (2016). Managing storage pests of maize: Farmers' knowledge, perceptions and practices in western Kenya. Crop Protection, 90, 142-149.
Muriithi, B.W., Affognon, H.D., Diiro, G.M., Kingori, S.W., Tanga, C.M., Nderitu, P.W., and Ekesi, S. (2016). Impact assessment of integrated pest management (IPM) strategy for suppression of mango-infesting fruit flies in Kenya. Crop Protection, 81, 20-29.
Pakravan, M.R., and Kavoosi Kalashami, M. (2011). Future prospects of Iran, US and Turkey's pistachio exports. International Journal of Agricultural Management and Development, 1(3), 181-188.
Timprasert, S., Datta, A., and Ranamukhaarachchi, S. L. (2014). Factors determining adoption of integrated pest management by vegetable growers in Nakhon Ratchasima province, Thailand. Crop Protection, 62, 32-39.
Van Den Berg, H., and Jiggins, J. (2007). Investing in farmers-The impacts of farmer field schools in relation to integrated pest management. World Development, 35(4), 663-686.
Veisi, H. (2008). Report of visiting the rice land field in north of Iran. Tehran, Shahid Bheshti University.
Vidogbéna, F., Adégbidi, A., Tossou, R., Assogba-Komlan, F., Ngouajio, M., Martin, T., and Zander, K.K. (2015). Control of vegetable pests in Benin–Farmers' preferences for eco-friendly nets as an alternative to insecticides. Journal of Environmental Management, 147, 95-107.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.