نقش ادراک کشاورزان نسبت به آسیب‌پذیری و تصمیم به تغییر شیوه معاش در شرایط خشکسالی: مورد مطالعه شهرستان کمیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تغییر شیوه معاش یکی از راهکارهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی محسوب می ­شود. در این رابطه، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ادراک کشاورزان نسبت به آسیب‌پذیری و اتخاذ راهکار تغییر شیوه معاش انجام شد. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ‏ها، میدانی و پیمایشی می‏ باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از خانوار­های روستایی ساکن در شهرستان کمیجان بود که طی 10سال گذشته در معرض خشکسالی قرار داشتند (1000=N). حجم نمونه برابر 200 خانوار با استفاده از فرمول دانیل تعیین شد که سرپرست­ های این خانوارها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش اصلی تحلیل داده­ ها، رگرسیون لجیستیک دو وجهی بود. متغیرهای ادراک کشاورزان از آسیب‌پذیری و مشکلات احتمالی تغییر شیوه معاش به‌عنوان متغیر مستقل مورد توجه قرار گرفتند. متغیر دو وجهی تصمیم به تغییر شیوه معاش نیز متغیر وابسته تحقیق بود. تابع لجیت به‌دست‌آمده برای تفکیک دو سطح متغیر وابسته تحقیق، درستی تفکیکی در حد 69/2 درصد را نشان داد. بر اساس تابع به‌دست‌آمده مشخص شد که افزایش آسیب‌پذیری درک شده به کاهش تمایل به تغییر شیوه معاش منجر شده و سبب اتخاذ راهبرد انفعالی (باقی ماندن در شرایط فعلی) شده است. همچنین آگاهی کشاورزان از مشکلات مالی احتمالی، مانع تغییر شیوه معاش نیست. این در حالی است که فقدان حمایت­ های آموزشی مانع تغییر شیوه معاش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Farmers’ Perception on Vulnerability and Decision to Change Livelihoods in Drought Crisis: A Case of Komijan County

نویسندگان [English]

  • Hosein Shabanali Fami 1
  • Amir Alambeigi 2
  • Saeideh Azizi 3
1 Professor, Department of Agricultural Management and Development College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
3 Ph.D. Student in Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics & Development, respectively, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Changing livelihoods is one of the strategies for farmers' adaptation to drought. In this regard, current empirical research was conducted to investigate the role of farmer's perception of vulnerability and adopt livelihood change strategy. This applied research was conducted as a survey research. The statistical population is comprised of thousands of rural households living in the Komijan County, which have been subjected to drought over the past ten years. Which of them, 200 households were randomly selected using Daniel's sampling formula. The main statistical method was the logistic regression. Farmers' perception of vulnerability and the problems caused by changing livelihoods was independent variables and dichotomous variable, decision to change livelihood, were the dependent variable of the research. Estimated logit function showed 69.2% classification accuracy. Based on the mentioned function, it was found that the upper limit of the perceived vulnerability could result in reduction in the tendency to change livelihoods and to adopt a passive strategy (remaining in the current situation). It was also found that farmers' awareness of potential financial risks in the process of changing livelihoods is not an obstacle. It was also found that the lack of educational support for changing livelihoods prevented the change in livelihoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Change in Livelihood
  • Farmer Perception
  • Komijan County
اداره کل هواشناسی استان مرکزی. (1394). گزارش شاخص‌های اقلیمی سال 94-1393 استان مرکزی. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://markazimet.ir/dorsapax/userfiles/file/drought93-94.pdf>.
آشتاب، ع.، و شریف‌زاده، م. (1396). آسیب‏پذیری معیشت کشاورزان بر اثر پدیده خشکسالی: مورد مطالعه شهرستان هیرمند. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 1، صص 88- 75.
بیات، ن.، رستگار، ا.، خراسانی، م، ا.، و قنبری‏نسب، ع. (1390). شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: روستاهای پریدر و مهدویه- شهرستان ملایر). مجله پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره چهارم، صص 181-153.
خالدی، ف.، زرافشانی، ک.، میرک‏زاده، ع.، و شرفی، ل. (1395). تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم‌کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صص 182- 169.
قنبری، ی. (1392). بررسی و شناسایی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم: مطالعه موردی روستای سیور. فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 4، صص55-76.
 
Abdul-Razak, M., and Kruse, S. (2017). The adaptive capacity of smallholder farmers to climate change in the Northern Region of Ghana. Climate Risk Management, 17, 104-122.
Agresti, A. (2010). Analysis of ordinal categorical data. USA: John Wiley & Sons.
Alam, M.M., Mohd, E.T., Siwar, C., Molla, R.I., and Talib, B. )2011(. The impacts of agricultural supports for climate change adaptation: farm level assessment study on paddy farmers. Am. J. Environ. Sci. 7, 178-182.
Alam, M.M., Siwar, C., Toriman, M.E., and Molla, R.I. )2012(. Climate change induced adaptation by paddy farmers in Malaysia. Mitig. Adapt. Strat. Global Change, 17, 173-186.
Alary, V., Messad, S., Aboul-Naga, A., Osman, M.A., Daoud, I., Bonnet, P., Juanes, x., and Tourrand, J.F. )2014(. Livelihood strategies and the role of livestock in the processes of adaptation to drought in the Coastal Zone of Western Desert (Egypt). Agricultural systems, 128, 44-54.
Amaru, S., and Chhetri, N.B. (2013). Climate adaptation: Institutional response to environmental constraints, and the need for increased flexibility, participation, and integration of approaches. Applied Geography, 39, 128-139.
Arunrat, N., Wang, C., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., and Cai, W. )2017(. Farmers' intention and decision to adapt to climate change: A case study in the Yom and Nan basins, Phichit province of Thailand. Journal of Cleaner Production, (143), 672- 685.
Beg, N., Morlot, JC., Davidson, O., Afrane-Okesse, Y., Tyani, L., Denton, F., Sokona, Y., Thomas, J.P., Rovere, E. L., and Parikh, J.K. )2002(. Linkages between climate change and sustainable development. Climate Policy, 2, 129-144
Below, T.B., Mutabazi, K.D., Kirschke, D., Franke, C., Sieber, S., Siebert, R., and Tscherning, K. (2012). Can farmers’ adaptation to climate change be explained by socio-economic household-level variables?. Global Environmental Change, 22(1), 223-235.
Berry, H.L.K., Brian, J., Hanigan, Ivan C., Coates, Jamie H., McMichael, Anthony J., Welsh, Jennifer A., and Kjellstrom, T. (2008). Garnaut climate change review: Rural mental health impacts of climate change. Commissioned report for the Garnaut climate change Review. Canberra: The Australian National University. Australia.
Carande, V.G. Barlett, E.T., and Gutierrez P.H. )1995(. Optimization of rangeland management strategies under rainfall and price risks, Journal ofrange management, 48 (1), 68-72.
Chen, h., wang, j., and huang, j. )2014(. Policy support, social capital, and farmers’ adaptation to drought in China. Global Environmental Change, (24), 193-202.
Daniel, W.W. (1999). Probability and t distribution biostatistics: A foundation for analysis in health science. USA: John willey and Sons.
De Haan, C., Gerber, P., and Opio, C. )2010(. Structural change in the livestock sector. In Steinfeld, H., Mooney, H., Schneider, F., and Neville, L.E. Livestock in a changing landscape: Drivers, consequences and responses. Washington, DC: Island Press.
Deressa, T.T., and Hassan, R.M. (2009). Economic impact of climate change on crop production in Ethiopia: Evidence from cross-section measures. Journal of African economies, 18(4), 529-554.
Desanker, P., and Magadza, C. )2001(.The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate change. Impacts, adaptations and vulnerability. PP. 489- 531. Cambridge, London.
FAO. )2009(. The State of Food and Agriculture: Livestock in the Balance. FAOSTAT Database available at <http://faostat.fao.org/,. Food and Agriculture Organization of the United Nations>.
Fennell, K.M., Jarrett, C.E., Kettler, L.J., Dollman, J., and Turnbull, D.A. (2016). “Watching the bank balance build up then blow away and the rain clouds do the same”: A thematic analysis of south Australian farmers’ sources of stress during drought. Journal of rural studies, 46, 102-110.
Few, R. (2003). Flooding, vulnerability and coping strategies: local responses to a global threat. Progress in Development Studies, 3(1), 43-58.
Fraser, C.E., Smith, K.B., Judd, F., Humphreys, J.S., Fragar, L.J., and Henderson, A. (2005). Farming and mental health problems and mental illness. International Journal of Social Psychiatry, 51(4), 340-349.
Gregoire, A. (2002). The mental health of farmers. Occupational Medicine, 52(8), 471-476.
Ifeanyi-Obi, C.C., Togun, A.O., Lamboll, R., Adesope, O.M., and Arokoyu, S.B. (2017). Challenges faced by cocoyam farmers in adapting to climate change in Southeast Nigeria. Climate Risk Management, 17, 155-164.
Kabubo-Mariara, J. (2009). Global warming and livestock husbandry in Kenya: Impacts and adaptations. Ecological Economics, 68, 1915-1924.
Mariara, j.k. (2009). Global warming and livestock husbandry in Kenya: Impacts and adaptations. Ecological Economics, 68, 1915-1924.
Nardone, A., Ronchi, B., Lacetera, N., Ranieri, M.S., and Bernabucci, U. (2010). Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. Livestock Science, 130(1-3), 57-69.
Nelson, R., Kokic, P., Crimp, S., Martin, P., Meinke, H., Howden, S. M., and Nidumolu, U. (2010). The vulnerability of Australian rural communities to climate variability and change: Part II—integrating impacts with adaptive capacity. Environmental Science & Policy, 13(1), 18-27.
Nyanga, P.H. Johnsen, F.H., and Aune, J.B. (2011). Smallholder farmers’ perceptions of climate change and conservation agriculture: Evidence from Zambia. Journal of Sustainable Development. 4(4), 73-85.
Rao, K.B., and Bendapudi, R. (2013). Livestock systems, vulnerability and climate change. Watershed Organisation Trust. 9(1), 34-37.
Reid, P., and Vogel, C. (2006). Living and responding to multiple stressors in South Africa—glimpses from KwaZulu-Natal. Global Environmental Change, 16 (2), 195-206.
Roufeil, L., and Lipzker, A. (2007). Psychology services in rural and remote Australia. InPsych: The Bulletin of the Australian Psychological Society Ltd, 29(5), 8-9.
Sartore, G.M., Kelly, B., Stain, H., Albrecht, G., and Higginbotham, N. (2008). Control, uncertainty, and expectations for the future: A qualitative study of the impact of drought on a rural Australian community. Rural & Remote Health, 8(3), 1-16.
Siwar, C., Alam, M., Murad, M., and Al-Amin, A.Q. (2009). A review of the linkages between climate change, agricultural sustainability and poverty in Malaysia. Paper presented at the 10th International Business Research Conference, 16-17 April, Dubai, UAE.
 
Sombroek, W.G., Braun, H.M.H., and Van der Pouw, B.J.A. (1982). Exploratory soil map and agro-climatic zone map of Kenya, 1980. Scale 1: 1,000,000. Kenya Soil Survey.
Stanke, C., Kerac, M., Prudhomme, C., Medlock, J., and Murray, V. (2013). Health effects of drought: A systematic review of the evidence. PLoS currents, 5(1). 1177-1186.
Thamo, T., Addai, D., Pannell, D.J., Robertson, M.J., Thomas, D.T., and Young, J.M. (2017). Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system. Agricultural Systems, 150, 99-108.
Thébaud, B., and Batterbury, S. (2001). Sahel pastoralists: opportunism, struggle, conflict and negotiation: A case study from eastern Niger. Global environmental change, 11(1), 69-78.
Thomas, D.S., Twyman, C., Osbahr, H., and Hewitson, B. (2007). Adaptation to climate change and variability: Farmer responses to intra-seasonal precipitation trends in South Africa. Climatic change, 83(3), 301-322.
Thornton, P., Herrero, M., Freeman, A., Mwai, O., Rege, E., Jones, P., and McDermott, J. (2007). Vulnerability, climate change and livestock–res. Opportunities and Challenges for Poverty Alleviation. Available at: <https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/165/ILRI%20Annual%20Report%2020089.pdf;sequence=1>.
Weigel, R.R. (2003). Why ranchers and farmers are reluctant to seek counseling and how family practitioners can help. Family and Consumer Issues. 8(2), 1-3.
World Bank, (2000). Can Africa claim the 21st century?. Washington DC: World Bank.