نویسنده = مسعود برادران
تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 153-169

مرضیه نظری؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران