اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقالات ارسالی به این نشریه باید بر اساس اصول اخلاق علمی تهیه گردند و عاری از هرگونه سوگیری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشند، در غیر این صورت به دلیل عدم رعایت این اصول، از فرآیند بررسی خارج خواهند شد.

    1- در صورتی که سردبیر و یا هیئت تحریریه در مرحله بررسی اولیه مقاله، متوجه موضوعی غیراخلاقی در محتوا و یا روش انجام پژوهش شوند، مقاله سریعاً از دستور کار مجله خارج و در آینده نیز مقاله‌ای از نویسنده(گان) در این مجله، پذیرفته نخواهد شد.

    2- در صورتی که مقاله در مرحله‌ی داوری باشد و سردبیر یا داوران متوجه عدم رعایت اصول اخلاقی در محتوا و یا روش انجام پژوهش شوند، مقاله سریعاً از فرآیند داوری خارج و در آینده نیز مقاله‌ای از نویسنده(گان) در این مجله، پذیرفته نخواهد شد.

    3- چنانچه پس از صدور گواهی پذیرش مقاله، توسط دفتر مجله، هرگونه تخلف اخلاقی نویسنده(گان) برای مجله محرز گردد، گواهی پذیرش مقاله سریعاً لغو و مقاله از دستور کار چاپ، خارج خواهد شد و در آینده نیز مقاله‌ای از نویسنده(گان) در این مجله، پذیرفته نخواهد شد.

    4- چنانچه پس از چاپ و نمایه شدن مقاله، هرگونه تخلف اخلاقی نویسنده(گان) محرز گردد، مقاله از سایت مجله حذف (Retract) خواهد شد و موضوع به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارگان‌های رسیدگی کننده و سایت‌هایی که مقاله را نمایه کرده‌اند، اطلاع داده خواهد شد. افزون بر این، هیچ مقاله‎ای در آینده از نویسنده(گان) در این مجله پذیرفته نخواهد شد.

- نویسندگان مقالات باید اصول امانت داری علمی و پرهیز از سرقت ادبی و حقوق شرکت کنندگان در پژوهش و نویسندگان همکار را به طور کامل مورد رعایت قرار دهند. در هر مرحله از بررسی مقالات در صورتی که مشخص شود این اصول رعایت نگردیده، مقاله از دستور کار مجله، خارج خواهد شد.

  • مقالات ارسالی برای این نشریه، بدون نام نویسندگان و به صورت محرمانه برای داوران ارسال می گردد و نویسندگان نیز از نام و هویت داوران، همواره بدون اطلاع خواهند بود. این اصل در تمام فرآیند بررسی و چاپ و یا عدم پذیرش مقاله، به طور جدی رعایت می گردد.

 

* از آنجا که پیروی از کلیه جوانب اخلاق نشر، سرلوحه فعالیت های مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی می باشد، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در حال حاضر از قوانین (COPE) پیروی می‌کند و دست اندرکاران مجله در صدد هستند تا به طور رسمی امتیاز عضویت در کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) را کسب نمایند.