چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی با استفاده ازتحلیل SWOT: مورد مطالعه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی (AKBCs) به‌منظور ارائه راهبردهای مناسب، صورت گرفت. این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های اکتشافی است که با استفاده از یک پیمایش در سازمان‌ پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (IROST) انجام گردید. جامعه آماری، کلیه‌ اعضای هیأت علمی IROST بودند که 23 نفر از آن‌ها به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل SWOT نشان داد که در فضای درونی، مهم‌ترین نقاط قوت برای راه‌اندازی AKBCs، "استفاده کارا از نیروی خبره و نوآور" و "برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت اجاره به AKBCs" و مهم‌ترین نقاط ضعف، "عدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری در زمینه‌ی فعالیت‌های AKBCs" و "تأکید آیین‌نامه‌های ترفیع و ارتقا بر امتیاز مقالات و طرح‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی" هستند. در فضای بیرونی، "حمایت از طرح‌های نوآورانه دانش‌بنیان در کشور"، "نیاز صنایع کشاورزی به واحدهای تحقیق و توسعه برای تولید محصولات نوآورانه و فناورانه" و "کسب درآمد از AKBCs"، به‌عنوان مهم‌ترین فرصت‌ها و "شفافیت اندک و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصولات دانش‌بنیان" به‌عنوان مهم‌ترین تهدید در راه‌اندازی AKBCs شناخته شدند. تحلیل فضای کلی نشان داد که محیط بیرونی بر محیط درونی و فضای مثبت و کمک دهنده بر فضای مخاطره‌آمیز، غالب هستند. نتیجه تحلیل فضای راهبردی نشان داد که برای راه‌اندازی AKBCs باید از راهبردهای تهاجمی (رشد و توسعه) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Establishing Agricultural Knowledge-based Companies by Applying SWOT Analysis: The Case of Iranian Research Organization for Science and Technology

نویسندگان [English]

  • N Fallah Haghighi 1
  • M. S Mirtorabi 2
  • M Bijani 3
1 Assistant Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran.
2 Ph.D. of Agricultural Extension, College of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the challenges of establishing agricultural knowledge-based companies (AKBCs) in order to provide appropriate strategies, which was done using an applied research design, an exploratory data collection and analysis method, and a field survey at Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST). The statistical population consisted of all IROST faculty members, 23 of whom were purposefully selected as the sample. The results of the SWOT analysis showed that the most important strengths to launch of AKBCs in the internal environment were "efficient use of experts and innovators" and "having the facilities and infrastructure to rent to AKBCs" and the main weaknesses were "lack or failure to define the intellectual property rights practices and policies of AKBCs" and "emphasis of promotion regulations on faculty members' articles and research projects". In the external environment, "supporting innovative knowledge-based projects in the country", "agricultural industry needing research and development units to produce innovative and technological products" and "making money from AKBCs" were extracted as the most important opportunities. In addition, "low transparency and unstructured economy of the country in the use of knowledge-based products" was identified as the major threat. The analysis of total environment showed that external environment dominates the internal. Furthermore, the positive and auxiliary environment dominates the risky environment. The result of the strategic environment analysis demonstrated that aggressive (growth and development) strategies should be used to establish AKBCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based
  • Agriculture
  • Strategic environment
  • SWOT
انتظاری، ی.، و محجوب، ح. (1392). تحلیل توسعه اقتصاد دانش بر اساس سند چشم‌انداز 1404. مجله راهبرد فرهنگ. دوره 24، صص 97-65.
بختیاری، م. ر. (1390). اصول مالکیت فکری و حمایت از اختراع. تهران: انتشارات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران.
حاجی‌میررحیمی، س. د.، خبر دزفولی، ع.، و تیموری، م. (1398). بررسی و تعیین عوامل و راهبردهای استقرار و نهادینه‏‌سازی نظام تجاری‏‌سازی دستاوردهای فناورانه (مورد مطالعه: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 15، شماره 1، صص 213-189.
خیاطیان، م. ص.، طباطباییان، س. ح.، میری، م.، و الیاسی، م. (1394). تحلیل محتوای ویژگی­های شرکت­های دانش‌بنیان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 5، شماره 2، صص 47-21.
ذوالفقاری، ع.، و حجازی، س. ر. (1392). تبیین مدل مفهومی رشد شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، دوره 4، شماره 5، صص 51-33.
فردآر، د. (1379). مدیریت راهبردی. ترجمه: ع. پارساییان و س. م. اعرابی. چاپ دوم. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
مجیدی، ف.، و بیژنی، م. (1396). دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزش: چالش‌ها و راهبردها. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 1، صص 15-1.
مرادی، ح.، بیژنی، م.، برادران، م.، شعبانعلی‌فمی، ح.، و آجیلی، ع. (1391). نقش مؤلفه اطلاعاتی ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 8، شماره 1، صص 112-101.
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور. (1389). قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&pageid=146<
هریسون، ج.، و کارون، ج. (1382). مدیریت راهبردی. ترجمه ب. قاسمی. چاپ اول. تهران: انتشارات هیأت.
 
Andrei,V. (2016). Knowledge organization using the SWOT. The 11th International Management Conference. November, 2th-4th, Bucharest, Romania. Available at: <http://simpozion.management.ase.ro/articole/andrei.pdf>.
Charles, D., and Ciampi Stancova, K. (2015). Research and technology organizations and smart specialization. S3 Policy Brief Series, No. 15/2015. European Commission, Joint Research Centre, Institute for prospective Technological Studies, Spain. Available at: <https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC97781.pdf>.
Chen, D. H. C., and Dahlman, C. J. (2006). The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations. Paper No. 35867. Washington, DC: World Bank,
Close, D. W. (2007). A model for strategic social planning in a fishing economy: Newfoundland and Labrador, 1993-2005. vascos, pp:373-398. Available at:<https://www.semanticscholar.org/paper/A-model-for-strategic-social-planning-in-a-fishing Close/00ddae99aa5639e2926afa62040997f325cf8e81>.
European Association of Research and Technology Organizations (EARTO). (2006). Research and technology organizations (RTOs) and ERA. European research advisory board, final report. Available at: <https://www.earto.eu/wp-content/uploads/RTOs_and_the_Evolving_European_Research_Area_WhitePaperFinal.pdf>.
Ghinolfi, D., El Baz, H. G., Borgonovi, E., Radwan, A., Laurence, O., Sayed, H. A., and Filipponi, F. (2014). A model for southern Mediterranean research institute self-assessment: A SWOT analysis-based approach to promote capacity building at Theodor Bilharz research institute in Cairo (Egypt). Arab Journal of Gastroenterology, 15(3-4), 92-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajg.2014.05.003
Martinez-vela, C. (2016). Benchmarking research & technology organizations (RTOs): A comparative analysis. Mit-ipc working paper 16-005. Available at: <https://ipc.mit.edu/sites/default/files/documents/16-005.pdf>
Phadermrod, B., Crowder, R. M., and Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis based SWOT analysis. International Journal of Information Management, 44(2019), 194-203.https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.03.009
Popescu, M., and Crenicean, L. C. (2012). Innovation and change in education economic growth goal in Romania in the context of knowledge-based economy. Social and Behavioral Sciences, 46, 3982-3988. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.183
Potthast, J. (2009). Production of knowledge revisited: The impact of academic Spinn-offs on public research performance in Europe, Berlin: Social Science Research Center. Available at: <https://cordis.europa.eu/project/id/28577>.
Pratiwi, A., Sutopo, W., Zakaria, R., and Rasli, A. (2017). Formulating strategy through QSPM based on SWOT framework: A case study spin-off company in Malaysia. Advanced Science Letters, 23(9), 8646-8651. https://doi.org/10.1166/asl.2017.9945
Saputra, I. W., Sutopo, W., and Zakaria, R. (2018). A business strategy formulation for commercializing university-created technology: A university spin offs. AIP Conference Proceedings, 1931, 030020 (2018). https://doi.org/10.1063/1.5024079
Technopolis, C. (2005). Appendix A: RTOs and international engagement in science and innovation. Available at: <http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/corporate/migratedd/publications/f/file30064.pdf>.