دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-246 
15. موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

صفحه 235-246

10.22034/iaeej.2020.205833.1469

علی اسداله پور؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی