تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران: مورد مطالعه مناطق نمونه گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

برای توسعه گردشگری روستایی باید رفتارهای گردشگران را مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا درک رفتار گردشگران به ارائه مبانی علمی برای مدیریت و بازاریابی جاذبه گردشگری و افزایش عملکرد گردشگری می­ انجامد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران از طریق نقش میانجی تصویر گردشگری غذا بود. جامعه آماری پژوهش، گردشگرانی بودند (1200= N) که در بهار و تابستان 1398 از مناطق نمونه گردشگری روستایی اورامانات بازدید و غذای محلی مصرف کرده بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه ­گیری تصادفی ساده 295 تن از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری پرسشنامه توسط پنلی از متخصصان و پایایی آن به وسیله‌ی محاسبه آلفای کرونباخ (838/0- 708/0)‌ تأیید شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل­ سازی معادله ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) و نرم­افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته­ های پژوهش نشان داد، تجربه غذای محلی توسط گردشگران بر مبنای نظریه ارزش مصرف تأثیر مثبت و معنی ­داری بر نگرش آن‌ها به غذای محلی دارد و همه ابعاد نظریه ارزش مصرف (ارزش سلامتی، کیفیت و طعم، قیمت، عاطفی، اجتماعی و شناختی) در سطح 99 درصد اطمینان، در ایجاد نگرش مثبت به غذای محلی تأثیرگذار بودند. در مجموع این ارزش­ ها، 61/7 درصد تغییرات واریانس نگرش به غذای محلی را تبیین کردند. به ­علاوه نتایج نشان داد، نگرش به غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران با نقش میانجی تصویر مقصد گردشگری غذا تأثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Local Food Consumption Value on Tourists’ Behavioral Intention: The Case of Oramanat Rural Tourism Areas in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • ahmad basami 1
  • Amir Alambeigi 2
  • Mostafa Moradi 3
1 Ph.D. Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Economics and Development University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Ph.D. Student of Agricultural Development, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In order to develop rural tourism, the behavior of tourists should be studied. Since understanding tourists' behavior leads to providing scientific foundations for tourism marketing and management and increasing its efficiency. The main purpose present study was to investigate the effect of local food consumption value theory on behavioral intention of tourist through the mediating role of food destination image. The statistical population consisted of tourists (N= 1200) who visited Oramanat rural areas in spring and summer of 2019 and were served local foods. Using Krejcie and Morgan table and convenient and simple random sampling method, 295 tourists were selected as the samples. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha coefficients (0.708 - 0.838). Collected data analyzed by partial least squares method (PLS) of structural equation modeling. Findings showed that based on consumption value theory, tourists’ experience of local food had a positive and significant effect on their attitude towards local food, and all aspects of consumption value theory including health value, taste and quality value, price value, emotional value, social value, and epistemic value had significant positive effects on attitude. These values accounted for 61.7% of the variation in attitude toward local food. In addition, the results indicated that the attitude toward local foods have influenced tourists' behavioral intentions through the mediating role of the food tourism image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption value theory
  • Local food
  • Behavioral intention
  • Oramanat
  • Kurdistan
ایزدی، ح. (1394). گردشگری غذا، فرصتی برای توسعه پایدار روستایی. فصلنامه پژوهش ­های روستایی، سال 6، شماره 1، صص 95-65.
باقر سلیمی، س.، و لاریجانی، س. (1397). نقش ویژگی­های شخصیتی مرتبط با غذای گردشگران در رضایت و وفاداری آنان. نشریه گردشگری و توسعه، سال 7، شماره 47، 152- 134.
جعفری مهر آبادی، م.، اکبری، م.، عطایی، ف.، و چمازکتی، ر. (1396). مدل­یابی ساختاری – تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا (نمونه موردی: شهر رشت). مجله مطالعات برنامه ­ریزی سکونت­گاه­ های انسانی، دوره 12، شماره 3، صص 698- 681.
رضوانی، م. ر.، فرجی سبکبار، ح.، دربان آستانه، ع.، و کریمی، س. ه. (1396). شناسایی و اعتبار­سنجی عوامل و شاخص­های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا (مورد مطالعه: منطقه ومی فرهنگی اورامانات در استان­های کردستان و کرمانشاه). فصلنامه پژوهش ­های روستایی، دوره 8، شماره 2، صص 345- 318.
شرفی، ز.، نوری‌پور، م.، و کرمی دهکردی، ا. (1394). بررسی وضعیت سرمایه‌های معیشت و پایداری آن‌ها در خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان دنا). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2، دوره13، 70-51.
غزانی، ع، ز.، بیژنی، م.، و چیذری، م. (1394). نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعی مردم‏نهاد از دیدگاه روستاییان استان مازندران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 1، دوره12، 69-53.
کیان‌مهر، ن.، و حیاتی، د. (1395). ضرورت و اعتبارسنجی مدل ترویج کشاورزی حامی فقرا از دیدگاه کارکنان ترویج کشاورزی استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2، دوره 12، 264-249.
نیک‌رفتار، ط.، کریمی­زاده، ا.، و حسینی، ا. (1397). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گردشگران در معرفی غذاهای محلی: مورد مطالعه استان گیلان. نشریه گردشگری و توسعه، سال 7، شماره 4، صص 133- 119.
 
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.‏
Bardhi, F., Ostberg, J., and Bengtsson, A. (2010). Negotiating cultural boundaries: Food, travel and consumer identities. Consumption, Markets and Culture, 13(2), 133-157.‏
Bessière, J. (1998). Local development and heritage: traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia Ruralis, 38(1), 21-34.‏
Boyne, S., Williams, F., and Hall, D. (2003). On the trail of regional success: Tourism, food production and the Isle of Arran Taste Trail. In Tourism and gastronomy (pp. 105-128). Routledge.‏
Chang, R. C., Kivela, J., and Mak, A. H. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annals of Tourism Research, 37(4), 989-1011.‏
Chen, C. F., and Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism Management, 28(4), 1115-1122.‏
Choe, J. Y. J., and Kim, S. S. (2018). Effects of tourists’ local food consumption value on attitude, food destination image, and behavioral intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.‏
Choe, J. Y. J., and Kim, S. S. (2019). Development and validation of a multidimensional tourist’s local food consumption value (TLFCV) scale. International Journal of Hospitality Management, 77, 245-259.‏
Cohen, E., and Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755-778.‏
Correia, A., Moital, M., Da Costa, C. F., and Peres, R. (2008). The determinants of gastronomic tourists' satisfaction: a second‐order factor analysis. Journal of Foodservice, 19(3), 164-176.‏
Du Rand, G. E., and Heath, E. (2006). Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing. Current issues in Tourism, 9(3), 206-234.‏
Duman, T., and Mattila, A. S. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. Tourism Management, 26(3), 311-323.‏
Elliot, S., Papadopoulos, N., and Kim, S. S. (2011). An integrative model of place image: Exploring relationships between destination, product, and country images. Journal of Travel Research, 50(5), 520-534.‏
Ellis, A., Park, E., Kim, S., and Yeoman, I. (2018). What is food tourism?. Tourism Management, 68, 250-263.‏
Finch, J. E., Trombley, C. M., and Rabas, B. J. (1998). The role of multiple consumption values in consumer in cooperative patronage: An application of the theory of market choice behavior. Journal of Marketing Management (10711988), 8(1),45-56.
Fishbein, M., and Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.‏ Journal of Business venturing, 5 (3), 137-189.
Fornell, C., and Larcker. D. F. (1981). Structural Equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3), 328-388.
Fox, R. (2007). Reinventing the gastronomic identity of croatian tourist destinations. International Journal of Hospitality Management, 26(3), 546-559.‏
Gartner, W. C. (1994). Image formation process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2-3), 191-216.‏
Germann Molz, J. (2007). Eating difference: The cosmopolitan mobilities of culinary tourism. Space and culture, 10(1), 77-93.‏
Getz, D. (2000). Explore wine tourism: Management, Development & Destinations. Elmsford: Cognizant Communication Corporation.‏
Getz, D., and Robinson, R. N. (2014). Foodies and food events. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14(3), 315-330.‏
Goolaup, S., and Mossberg, L. (2017). Exploring the concept of extraordinary related to food tourists’ nature-based experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(1), 27-43.‏
Guan, J. (2012). The attractiveness of local cuisine and its influence on Chinese domestic tourists' perceptions of destinations Ph.D. Dissertation, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong.
Gursoy, D., Spangenberg, E. R., and Rutherford, D. G. (2006). The hedonic and utilitarian dimensions of attendees' attitudes toward festivals. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 279-294.‏
Ha, J., and Jang, S. S. (2010). Perceived values, satisfaction, and behavioral intentions: The role of familiarity in Korean restaurants. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 2-13.‏
Ha, J., and Jang, S. S. (2013). Variety seeking in restaurant choice and its drivers. International Journal of Hospitality Management, 32, 155-168.‏
Hall, C. M., and Sharples, L. (2004). The consumption of experiences or the experience of consumption? An introduction to the tourism of taste. In Food tourism around the world (pp. 13-36). Routledge.‏
Hsu, C. L., and Chen, M. C. (2014). Explaining consumer attitudes and purchase intentions toward organic food: Contributions from regulatory fit and consumer characteristics. Food Quality and Preference, 35, 6-13.‏
Hsu, T. K., Tsai, Y. F., and Wu, H. H. (2009). The preference analysis for tourist choice of destination: A case study of Taiwan. Tourism Management, 30(2), 288-297.‏
Huang, S., and Hsu, C. H. (2009). Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention. Journal of Travel Research, 48(1), 29-44.‏
Hyun, S. S., Kim, W., and Lee, M. J. (2011). The impact of advertising on patrons’ emotional responses, perceived value, and behavioral intentions in the chain restaurant industry: The moderating role of advertising-induced arousal. International Journal of Hospitality Management, 30(3), 689-700.‏
Ignatov, E., and Smith, S. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues in Tourism, 9(3), 235.‏
Im, H. H., Kim, S. S., Elliot, S., and Han, H. (2012). Conceptualizing destination brand equity dimensions from a consumer-based brand equity perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(4), 385-403.‏
Jang, S. S., and Feng, R. (2007). Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction. Tourism Management, 28(2), 580-590.‏
Jones, A., and Jenkins, I. (2003). ‘A Taste of Wales–Blas Ar Gymru’: institutional malaise in promoting Welsh food tourism products. In Tourism and gastronomy (pp. 129-145). Routledge.‏
Kim, B., Kim, S., and Heo, C. Y. (2016). Analysis of satisfiers and dissatisfies in online hotel reviews on social media. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(9), 1915-1936.‏
Kim, E., Tang, L. R., and Bosselman, R. (2018). Measuring customer perceptions of restaurant innovativeness: Developing and validating a scale. International Journal of Hospitality Management, 74, 85-98.‏
Kim, S. S., Agrusa, J., and Chon, K. (2014). The influence of a TV drama on visitors’ perception: A cross-cultural study. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31(4), 536-562.‏
Kim, S., Choe, J. Y., and Lee, A. (2016). Efforts to globalize a national food: Market segmentation by reasons for ethnic food preferences. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2310-2330.‏
Kim, S., Choe, J. Y., and Lee, S. (2018). How are food value video clips effective in promoting food tourism? Generation Y versus non–Generation Y. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(3), 377-393.‏
Kim, S., Kim, M., Agrusa, J., and Lee, A. (2012). Does a food-themed TV drama affect perceptions of national image and intention to visit a country? An empirical study of Korea TV drama. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(4), 313-326.‏
Kim, Y. G., and Eves, A. (2012). Construction and validation of a scale to measure tourist motivation to consume local food. Tourism Management, 33(6), 1458-1467.‏
Kim, Y. G., Eves, A., and Scarles, C. (2009). Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 423-431.‏
Kivela, J., and Crotts, J. C. (2005). Gastronomy tourism: A meaningful travel market segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2-3), 39-55.‏
Kivela, J., and Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.‏
Lai, I. K. (2015). The roles of value, satisfaction, and commitment in the effect of service quality on customer loyalty in Hong Kong–style tea restaurants. Cornell Hospitality Quarterly, 56(1), 118-138.‏
Lee, J. S., Lee, C. K., and Choi, Y. (2011). Examining the role of emotional and functional values in festival evaluation. Journal of Travel Research, 50(6), 685-696.‏
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure sciences, 31(3), 215-236.‏
Lin, P. C., and Huang, Y. H. (2012). The influence factors on choice behavior regarding green products based on the theory of consumption values. Journal of Cleaner Production, 22(1), 11-18.‏
Majchrzak, A., Beath, C. M., Lim, R. A., and Chin, W. W. (2005). Managing client dialogues during information systems design to facilitate client learning. MIS quarterly, 29(4), 653-672.‏
Mehrabadi, M. J., Akbari, M., Atayi, F., and Razeghi, F. (2017). Interpretive structural modeling (ISM) of factors affecting food tourism development (case study: Rasht city). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(40), 681-698.‏
Mitchell, R., and Hall, C. M. (2004). Consuming tourists: Food tourism consumer behaviour. In Food tourism around the world (pp. 72-92). Routledge.‏
Mkono, M., Markwell, K., and Wilson, E. (2013). Applying Quan and Wang's structural model of the tourist experience: A Zimbabwean netnography of food tourism. Tourism Management Perspectives, 5, 68-74.‏
Morris, M. G., and Dillon, A. (1997). How user perceptions influence software use. IEEE software, 14(4), 58-65.
Nield, K., Kozak, M., and LeGrys, G. (2000). The role of food service in tourist satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 19(4), 375-384.‏
‏Oh, H. (2000). Diners' perceptions of quality, value, and satisfaction: A practical viewpoint. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 58-66.‏
Park, C. (2004). Efficient or enjoyable? Consumer values of eating-out and fast food restaurant consumption in Korea. International Journal of Hospitality Management, 23(1), 87-94.‏
Perrea, T., Grunert, K. G., and Krystallis, A. (2015). Consumer value perceptions of food products from emerging processing technologies: A cross-cultural exploration. Food Quality and Preference, 39, 95-108.‏
Phillips, W. J., Asperin, A., and Wolfe, K. (2013). Investigating the effect of country image and subjective knowledge on attitudes and behaviors: US Upper Midwesterners’ intentions to consume Korean Food and visit Korea. International Journal of Hospitality Management, 32, 49-58.‏
Raji, M. N. A., and Zainal, A. (2017). The effect of customer perceived value on customer satisfaction: A case study of Malay upscale restaurants. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(3), 58-68.
Ryan, C., and Gu, H. (2008). Destination branding and marketing: The role of marketing organizations. Handbook of hospitality marketing management, Oxford: ‏Butterworth-Heinemann. available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080450803500172?via%3Dihub.
Ryu, K., and Han, H. (2010). Predicting tourists' intention to try local cuisine using a modified theory of reasoned action: The case of New Orleans. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(5), 491-506.‏
Sánchez-Fernández, R., and Iniesta-Bonillo, M. Á. (2007). The concept of perceived value: A systematic review of the research. Marketing Theory, 7(4), 427-451.‏
Sheth, J. N., Newman, B. I., and Gross, B. L. (1991). Consumption values and market choices: Theory and applications. Cinicinnati, OH: South-Western Pub.
Silkes, C. A., Cai, L. A., and Lehto, X. Y. (2013). Marketing to the culinary tourist. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(4), 335-349
Skallerud, K., and Wien, A. H. (2019). Pre.‏ ference for local food as a matter of helping behavior: Insights from Norway. Journal of Rural Studies, 67, 79-88.‏
Sparks, B., Bowen, J., and Klag, S. (2003). Restaurants and the tourist market. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(1), 6-13.‏
Sweeney, J. C., and Soutar, G. N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220.‏
Torres, R. (2002). Toward a better understanding of tourism and agriculture linkages in the Yucatan: Tourist food consumption and preferences. Tourism Geographies, 4(3), 282-306.‏
Williams, L. T., Germov, J., Fuller, S., and Freij, M. (2015). A taste of ethical consumption at a slow food festival. Appetite, 91, 321-328.‏
Williams, P., and Soutar, G. N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context. Annals of Tourism Research, 36(3), 413-438.‏
Yadav, R., and Pathak, G. S. (2017). Determinants of consumers' green purchase behavior in a developing nation: Applying and extending the theory of planned behavior. Ecological Economics, 134, 114-122.‏
Yee, R. K. (2015). A tale of two food blogs: Culinary tourism in Hong Kong from a Chinese-American Perspective. New Errands: The Undergraduate Journal of American Studies, 3(1), 45-49.