تحلیل ظرفیت‌های کشاورزی شهری از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و توسعه دانشکده کشاورزی، واحد علوم تحقیقات، تهران. ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

کشاورزی شهری شیوه ­ای برای کاهش آسیب­ پذیری جمعیت ­های شهری جهان در برابر تغییرات اکولوژیکی است. کارکردهای آن را می‌توان در مدیریت انرژی و کاهش نقل و انتقال محصول، مدیریت ضایعات شهری، بهبود کیفیت آب و خاک و هوای شهرها، ارتقای کیفیت غذا و امنیت غذایی، مدیریت حوادث غیر مترقبه و بحران ­گونه و در نهایت کمک کشاورزی شهری به بهبود وضعیت شهروندی و بروز رفتارهای مطلوب شهروندی دانست. این تحقیق با هدف تحلیل ظرفیت ­های کشاورزی شهری انجام شد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ­ها، از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به تعداد 845 نفر بودند. حجم نمونه دانشجویان با روش نمونه­ گیری تصادفی سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 148 نفر تعیین گردید. برای بررسی پایایی پرسشنامه پیش‌آزمون اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با نرم­افزار SPSS22 وSmart PLS انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد که بیشترین بار عاملی (0/898) و مقدار تی (39/411) مربوط به ظرفیت کشاورزی شهری در مدیریت آب‌های سطحی برای تغذیه سفره­ های زیرزمینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Agriculture Capacities Based on Tabriz University Agricultural Students’ Viewpoint

نویسندگان [English]

  • H Yadavar 1
  • S Latifi 2
  • Shahrir Kharazi 3
  • Mina Nami 4
1 Assistant professor, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension and Development, Research and Science Unit, Tehran, Iran.
4 Former M.Sc. Student of Agricultural Extension, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Urban agriculture is a method for reducing vulnerability of the world's urban population in the face of ecological changes. The most important functions of urban agriculture are including energy management and reduction of product transfer, urban waste management, improvement in the quality of soil and water and cities air, improvement in the quality of food and food security, managing unexpected situations and dilemmas, and finally improving the status of citizenship and appearing desirable behaviors of citizenship. The aim of this study was to determine the capacities of urban agriculture from the perspective of agricultural students of Tabriz University. This study was applied and descriptive research in terms of data collection. The population of the study consisted 845 students. The sample (n=148) was selected using systematic random sampling method by Cochran's formula. For examining the reliability of the questionnaire a pre-test was conducted. The values of Cronbach's alpha coefficient for different concepts of the questionnaire varied between 0.81 – 0.92. The data was analyzed using SPSS 22 and Smart PLS software. Results showed that the greatest loading factor (0.898) and T statistics (39.441) are related to the urban agriculture capacity in using surface water resources to feed underground water reservoir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture capacity
  • Analysis
  • Structural equation modeling
  • Urban agriculture
ابراهیم‌زاده، ع.، و مجیر اردکانی، ع. ر. (1385). ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس. فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 4، شماره 7، صص 68-43.
خوان­پایه، م.، و کرمی، ع. (1394). سازه‌های مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به ابعاد پایداری مزرعه در شرایط آبیاری با پساب شهری: مورد مطالعه شهرستان مرودشت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 11، شماره 1، صص 99-89.
داوری، ع.، و رضازاده، آ. (1395). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS . تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
سفیدی، م. ر.، و ضرغامی، م. (1394). تحلیل نارسایی‌های موجود و نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشSWOT . مجموعه مقالات  اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری دیروز، امروز، فردا. تبریز،12-11 شهریور، صص 189-171.
صالح، ا.، باستانی، م.، و عابدی، س. (1394). برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از رویکرد هزینه سفر(مورد مطالعه : بوستان فاتح). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 46 ، شماره 2، صص 393-385.
صفا، ل.، صلاحی‌مقدم، ن.، و گنج­خانلو، م. م. (1396). مدل­یابی رفتار حفاظت زیست‌محیطی روستائیان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه : شهرستان خدابنده). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 2، صص 108-91.
صحنه، ب.، میرزاعلی، م.، و احمدی زاده، ن. (1397). بررسی روانی تأثیرات کالبد و منظر شهری بر جرم خیزی. فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 51، صص 140-121.
قادری، ف.، اسدی، پ.، تمدنی، ا.، و عزیزی، م. (1397). بررسی پایداری توسعه در منطقۀ 22 تهران با روش جاپای اکولوژیکی. فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 50، صص 245-231.
مجردی، غ. ر.، گلباز، س. ش.، و عطایی، ح. (1393). تحلیل سازه‌های پیش­برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی زنجان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره10، شماره 2، صص 15-1.
ولی‌پور، س،. اکبری، م .ر.، و ذاکر حقیقی، ک. (1392). برنامه­ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش .SWOT فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 15، صص 57-45.
یادآور، ح.، و خرازی، ش. (1392). کارکردهای کشاورزی شهری در شهرسازی پایدار. مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط‌زیست پایدار، همدان، 28 شهریور، صص 19-1.
 
Angotti, T.(2015). Urban agriculture: long-term strategy or impossible dream? Lessons from Prospect Farm in Brooklyn. New York. Public Health, 129 (4), 336-341.
Bernd, P., Marcus, M., and Wolf, L. (2016). Professional urban agriculture and its characteristic business models in Metropolis Ruhr, Germany. Land Use Policy, 158, 366-379.
Byoung-Suk, K., Christopher, D. E., Junga, L., and Kim, J. (2017).The link between school environments and student academic performance. Urban Forestry & Urban Greening, 123, 35-43.
Giancarlo, M., Colin, A. C., Zack M, V. A., and Luscuere, P. G. (2017). Bringing nature to work: Preferences and perceptions of constructed indoor and natural outdoor workspaces. Urban Forestry & Urban Greening, 123, 1-12.
Gwan-Gyu, L., Hyun-Woo, L., and  Jung-Hwan, L. (2015).Greenhouse gas emission reduction effect in the transportation sector by urban agriculture in Seoul, Korea. Landscape and Urban Planning, 140, 1-7.
FAO. (2007). Profitability and sustainability of urban and peri-urban agriculture. Available at: <http://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1471e/a1471e00.pdf>.
Pourjavid, S., Sadighi, H., and Shabanali Fami, H. (2013). Analysis of constrains facing urban agriculture development in Tehran, Iran. International Journal of Agricultural Management & Development (IJAMAD), 3(1), 43-51.
Specht, K., and Sanyé-Mengual, E. (2017). Risks in urban rooftop agriculture: Assessing stakeholders’ perceptions to ensure efficient policymaking. Environmental Science & Policy, 169, 13-21.
Sutic, N. (2003). How green roofs can improve the urban environmental in uptown Waterloo. Environmental studies, Waterloo. Available at: <https://uwaterloo.ca/environment-resources.environment/Sutic_GR-Poster.pdf>.
United Nations. (2014). World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas. New York. Available at: <www.un.org/en/development/desa/.../population/world-urbanization-prospects-2014.html>.
United Nations. (2016). Urbanization and development: Emerging futures. World Cities Report 2016. United Nations Human Settlements program (UN-Habitat). 197-260. Available at: <www.unhabitat.org>.
United Nations. (2018). 2018 Revision of World Urbanization Prospects. Department of economic and social affairs. Available at: <www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html>.
Veenhuizen, R. V. (2006). Cities farming for the future: Urban agriculture for green and productive cities, Philippines: International Institute of Rural Reconstruction and ETC Urban Agriculture. Available at: .
 Zezza, A., and Tasciotti, L. (2010). Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries. Food Policy, 135(4), 265-273.