تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق و مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 کارشناس مرکز آموزش عالی خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

پارک­ های علم و فناوری از جمله ابزارهای مهم و اساسی دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان است و هدف اصلی آن، کمک به ایجاد شرکت ­ها و مؤسسات توسط افراد نوآور کارآفرین است، به نحوی که بتوانند با ریسک کمتر به موفقیت دست ‌یافته و در بازار آزاد ملی و بین‌المللی رقابت نمایند. کشاورزی یکی از بخش ­های مهم اقتصادی کشور است که نیازمند توسعه فناوری برای غلبه بر چالش‌های موجود است. با توجه به تعداد کم شرکت­ ها و واحدهای دانش ­بنیان کشاورزی ضروری است تا با ایجاد یک ساختار حمایتی به رشد و توسعه این واحدها کمک شود. پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی می ­تواند با بهره­ گیری از ظرفیت­ های موجود زمینه این کار را فراهم آورد. هدف این تحقیق تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی است. برای این منظور با بهره­ گیری از نقطه نظرات کارشناسان، نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ­ها و تهدیدهای بیرونی ایجاد این پارک شناسایی و راهبردهای توسعه آن معرفی شد. مقایسه فضای درونی و بیرونی پارک علم و فناوری کشاورزی نشان داد که فضای محیط درونی و بیرونی، به ترتیب با ضریب نهایی (0/14) و (0/31-) به ترتیب مثبت و منفی می‌باشد. به‌عبارتی در محیط درونی، نقاط قوت و در محیط بیرونی تهدیدها غالب هستند. نتایج اولویت‌بندی راهبردها بر اساس وزن عوامل تشکیل دهنده هر راهبرد نیز نشان داد که راهبردهای رقابتی یا تنوع (ST) با وزن 0/0754 در اولویت اول قرار دارد به‌عبارتی ضرورت دارد که فضا برای اجرای سیاست‌های رقابتی و تنوع در جهت احداث پارک علم و فناوری فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Creating a Specialized Agricultural Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • O Jamshidi 1
  • S. D Hajimirrahimi 2
  • A Mokhber Dezfoli 3
  • E Azimi 4
1 Researcher and Instructor at Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
3 Faculty Member of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
4 Expert of Imam Khomeini Higher Education Center, AREEO, Karaj, Iran
چکیده [English]

Science and technology parks are of the most important tools to achieve a knowledge-based economy, and its main purpose is to help innovative entrepreneurs to establish companies and businesses. So that they can succeed and compete in national and international free markets with minimum risk. Agriculture is one of the important economic sectors of the country that needs technology development to overcome the existing challenges. Due to the small number of companies and agricultural knowledge-based enterprises, it is imperative to help the growth and development of these units by creating a supportive structure. Agricultural science and technology park can pave the way for this purpose by taking the advantage of the existing capacities. The purpose of this research was to strategic analysis of establishing specialized agricultural science and technology parks. For this purpose, using the points of view of experts, internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats to create these parks were identified and some potential development strategies were introduced. Comparison of internal and external space of agricultural science and technology parks showed that with coefficients 0.14 and -0.31, internal and external spaces are positive and negative, respectively. In other words, strengths prevail in the internal environment and threats in the external environment. The results of prioritizing strategies based on the weight of the constituents of each strategy also illustrated that with a weight of 0.0754, competitive or diversity strategies (ST) ranked in first priority. In other words, it is necessary to provide space for the implementation of competitive or diversity strategies (ST) for the construction of an agricultural science and technology park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology park
  • Strategic analysis
  • Agriculture
اصغری، ح.، دانش فرد، ک.، و میرسپاسی، م. (1397). تحلیل عملکرد شرکت­های دانش‌بنیان مورد مطالعه شرکت‌های موجود در پارک‌های علم و فناوری تهران. مجله مدیریت بهره­وری، دوره 12، شماره 45، صص 30-7.
افتخاری، ع.، و مهدوی، د. (1385). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT:  دهستان لواسان کوچک. مجله مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 2، صص 30-1.
اکبریان، م.، و حسینیان، ف. س. (۱۳۹۸). راهبردهای طراحی داخلی در مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، زنجان، 12-10 اردیبهشت، 12-1. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://www.civilica.com/Paper-ARCHQUALITY01-ARCHQUALITY01_081.html>. 
سجادی، م.، ابراهیم نیا، ه.، و حسینی، ح. (۱۳۹۸). طراحی مدلی پویا با در نظر گرفتن نقش هم‌زمان شتاب‌دهنده‌ها پارک‌های علم و فناوری و مراکز کارآفرینی در رشد و بهبود اکوسیستم کسب ‌و کار، دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، تهران، 6-5 اردیبهشت، صص 15-1. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: < https://www.civilica.com/Paper-SYSTEMDYNAMIC02-SYSTEMDYNAMIC02_005.html> .
سلامی، ر.، به‌گزین، ا.، و شفیعی، م. (1390). شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، دوره 8، شماره 29، صص 72-63.
عسگری مالشیخ، ع. (1393). آسیب‌شناسی پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه کارشناسان.نمونه موردی پارک علم و فناوری فارس. پایان‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی.
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1395). بررسی وضعیت پارک­های علم و فناوری کشور. معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین، قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1009015>.
موتمنی، ع.، حسین­آبادی، م.، و همتی، ا. (1391). ارزیابی نرخ موفقیت واحدهای فناور مستقر در پارک­ها و مراکز رشد علم و فناوری. مجله رشد فناوری، دوره 8، شماره 22، صص 41-32.

میری­نژاد، م.، و آرامش، ح. (۱۳۹۸). تحلیل عوامل کلیدی موفقیت کسب و کارهای نوپا در شرکت‌های مستقر مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان، همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی، زاهدان، 2 اردیبهشت، صص 12-1. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: < https://www.civilica.com/Paper-EDME01-EDME01_103.html>.

نصر، ع.، حاجی حسینی، ح. (1390). نقش پارک­های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری. مجله رهیافت، شماره 65، صص 49-36.
نعمتی، م. ع. (1390). مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت موفق مراکز رشد علم و فناوری کشور. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال 5، شماره 1، صص 185-165.
 
Battelle, M. (2007). Characteristics and trends in north America research parks: 21st century directions, Executive Summary, Ohio, USA. Available at: <https://www.aurp.net/assets/documents/FinalBattelle.pdf>.