بررسی اثرات اجتماعی احداث سد ایوشان بر مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استاد ترویج و توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای اجتماعی سد ایوشان بر روستاهای پیرامون بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و با توجه به هدف تحقیق، کاربردی، از لحاظ گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی است که به شیوه­ ی پیمایش انجام پذیرفته است. جامعه­ی آماری پژوهش، 128 خانوار ساکن در روستاهای پیرامون سد ایوشان و حجم نمونه 90 خانوار بر اساس جدول بارتلت و همکاران بود که پس از توزیع متناسب حجم نمونه در چهار روستای پیرامون سد به صورت تصادفی انتخاب شدند. دامنه سنی افراد پاسخگو بین 24 تا 83 سال بود. ابزار گردآوری داده ­ها پرسش­نامه­ ای محقق ­ساخته بود که روایی صوری آن توسط متخصصان موضوعی مورد بازنگری و تأیید قرار گرفت و پایایی آن با انجام مطالعه­ی راهنما در خارج از محدوده تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/623 تا0/879) به دست آمد. یافته ­ها نشان داد مؤلفه­ های بخش اجتماعی تحت تأثیر احداث سد قرار گرفته که میزان تأثیر پروژه از بین تمام مؤلفه­ های این بخش برای مؤلفه نزاع و درگیری محسوس­تر بوده و از دید پاسخگویان نسبت به گذشته نزاع و درگیری کمتر شده است (0/318-). مقایسه اثرات سد در روستاهای پیرامون حاکی از آن است که میزان تأثیر احداث سد بر هر یک از مؤلفه­ های اجتماعی در روستاهای پیرامون متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Social Impacts of the Construction of Eyvashan Dam on Surrounding Rural Areas

نویسندگان [English]

  • K Pirdadeh-Beyranvand 1
  • M Ahmadvand 2
  • A Karami 3
1 Ph. D. student of Agricultural Development, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Professor of Agricultural Extension and Development, Faculty of Agriculture, Department Rural Development Management, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Department Rural Development Management, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating the social impacts of the Eyvashan Dam on the surrounding rural
areas. The methodology was quantitative in nature with the type of applied research and was
approached in a descriptive-survey manner. The statistical population of the study was 128
households living in the villages around Eyvashan Dam. Totally, 90 households were estimated as
sample size according to Bartlett and colleagues’ sample size table and were selected by performing a
random proportional distribution of the samples in four villages of Eyvashan, Chakmeh Siyah,
Goldareh, and Chaghalvandrud Olya. The research instrument was a researcher-made questionnaire
within which the face validity was confirmed by a panel of experts. The reliability of the
questionnaire was also confirmed by conducting a pilot study and calculating the Cronbach's alpha
coefficients (0.621 - 0.879). Findings showed that the Dam affected all social components across local
communities in the way that conflict was more noticeable among them, with a decrease compared to
the past (-0.318). Results also revealed the variety of diverse impacts among the surrounding villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friedman's test
  • Social impacts
  • Eyvashan
  • Dam construction
  • Local communities
 
Tilt, B., and Gerkey, D. (2016). Dams and population displacement on China’s Upper Mekong River: Implications for social capital and social–ecological resilience. Global Environmental Change, 36, 153-162.