ترسیم و تحلیل نقشه ی علمی کارآفرینی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

نقشه، ارتباط استاتیک اجزای یک نظام را نشان می­ دهد و نقشه­ ی علمی قادر است تا منابع و مسیر جریان علم، محدودیت­ ها و کمبودهای آن را مشخص نماید. هدف از پژوهش حاضر، ترسیم و تحلیل نقشه ­ی علمی کارآفرینی روستایی بود تا روند جهانی پژوهش ­ها در این حوزه مشخص گردد. جامعه­ی آماری پژوهش شامل تمامی مقالات علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاه ScienceDirect در حوزه­ ی موضوعی کارآفرینی روستایی (شامل 1679 رکورد) در بازه­ی زمانی 2012 تا 2022 بود. داده ­ها با بهره­ گیری از نرم‌افزار VOS­­viewer ترسیم و تحلیل شدند. بیشترین و کمترین میزان انتشار مقاله­ی علمی پژوهشی در حوزه­ی مورد بررسی به ترتیب در سال­ های 2021 و 2012 اتفاق افتاده بود. در طی سال­ های مورد بررسی 690 کلیدواژه، 37 خوشه و 2468 پیوند در حوزه­ ی کارآفرینی روستایی شناسایی گردید. واژه پایداری با 54 رخداد و قدرت ارتباطی 167 به عنوان پربسامدترین کلیدواژه در حوزه­ ی کارآفرینی روستایی در بازه­ ی زمانی تحقیق شناسایی شد. پس از آن، واژگان کارآفرینی، توسعه، نوآوری و فقر به ترتیب با 49، 37، 25 و 20 رخداد و درجه ارتباط 136، 119، 82 و 69 در رتبه ­های دوم تا پنجم قرار گرفتند. مقوله­ های موضوعی اعتبارات خرد، پایداری، توسعه روستایی، تحول، کشور چین و تایلند پیوندهای بیشتری با سایر مقولات داشتند و چگالی­ ترین و داغ ­ترین موضوعات در حوزه­ ی مورد بررسی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing and Analyzing the Scientific Map of Rural Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • F Kazemiyeh 1
  • A Eidi 2
1 Associate professor, Deptartment of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Student of Agricultural Development, Department of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The maps show the static connection of the components of a system. Therefore, a scientific map is able to specify the sources and direction of the flow of science and its limitations and deficiencies. The aim of this research was to draw and analyze the scientific map of rural entrepreneurship in order to determine the global trend of research in this field. The statistical population of the study included all scientific research articles indexed in the ScienceDirect database in the field of rural entrepreneurship (including 1679 records) from 2012 to 2022. Data were plotted and analyzed using VOS viewer software. The highest and lowest amount of publication of scientific research articles in this investigated field published in 2021 and 2012, respectively. During the studied years, 690 keywords, 37 clusters, and 2468 links were identified in the field of rural entrepreneurship. With 54 and 167 occurrences, the terms sustainability and communication power were identified as the most frequent keywords in the field of rural entrepreneurship during the research period, respectively. With the occurrence indices of 49, 37, 25, and 20 and degrees of connection indices of 136, 119, 82, and 69, the terms “entrepreneurship development, innovation and poverty were ranked second to fifth, respectively. Thematic categories of microcredits, sustainability, rural development, transformation, China, and Thailand had more links with other categories and were the densest and hottest topics in the investigated area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-occurrence
  • Entrepreneurship
  • Knowledge map
  • Scientometric
اعظمی، م.، و پویا، م. (1398). نقشه دانش حکمرانی در حوزه آب: معرفی گزیداری نوین برای مدیریت پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 11، شماره 50، صص 126-106.
الوندپور، س. (1400). راهنمای آموزش منابع اطلاعات، معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات، استان فارس.
باب الحوائجی، ف.، زارعی، ع.، نشاط، ن.، و حریری، ن. (1393). نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله­بندی موضوعی اصلی و فرعی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، دوره 6، شماره 13، صص 24-1.  
بشیری، ج.، و گیلوری، ع. (1397). هم‎تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهش‏نامه علم‏سنجی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره 2، شماره 4، صص 86-73.
جمالی مهمونی، ح. ر. (1392). نگاشت نقشه علمی نظریه­های رفتار اطلاعاتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 28، شماره 4، صص 98-71.
جواهری، م.، وکیلی مفرد، ح.، امیری، م. ر.، و خاصه، ع.ا. (1400). ترسیم و تحلیل نقشه دانش حوزه پژوهش‌های زنان ‌و ‌زایمان با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، دوره 7، شماره 14، صص 156-137.
خادمی­زاده، ا.، نوشین­فرد، ف.، و اصنافی، ا. ر. (1400). ترسیم نقشه دانش مقالات مستخرج از پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:    < https://slis.scu.ac.ir/article_17022.html >
دانیالی، س.، و نقشینه، ن. (1397). مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه شده در وب آو ساینس از سال 2001-2012. پژوهش‏نامه علم‏سنجی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره 4، شماره 1، صص 142-119.
ذوالفقاری، ث.، توکلی­زاده راوی، م.، میرزایی، ا.،  سهیلی، ف.، و سجادیان، م. (1395). کاربرد نقشه­های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان پروانه­های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، سال 3، شماره 27، صص 159-147.
رضایی، ن.، اکبری، م.، و پاداش، ح. (1396). ترسیم نقشه‌ی دانش نوآوری ایران براساس مقالات علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های فارسی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال 10، شماره 3، صص 456-437.
سلجوقی، خ. (1389).  فرهنگ کارآفرینی،کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه، علوم اجتماعی. نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره 23، صص 75-58.
شریف‎مقدم، ه.، سلامی، م.، و جوادی، ز. (1397). بررسی وضعیت مقالات کشاورزی محققان ایرانی در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس شاخص هرش. مجله علم سنجی کاسپین، دوره 5، شماره 2، صص 47-37.  
عابد جعفری، ح.، و حسین­زاده، ا. (1391). ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران. روش­شناسی علوم انسانی، 18دوره 18، شماره 70، صص 77-59.  
علیپورحافظی، م.، رمضانی، ه.، و مومنی، ع. (1395). ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 2، شماره 33، صص 488-453.  
ناصری جزه، م.، طباطباییان، س. ح.، و فاتح راد، م. (1391). ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه. فصلنامه  سیاست علم و فناوری، دوره 5، شماره 1، صص 72-45.  
نجفی،ح.، اقدسی، م.، و تیمورپور، ب. (1396). تدوین نقشه دانش برای پژوهش­های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای. مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، صص 657-637.
نجفی­کانی، ع. ا.، حسام، م.، و آشور، ح. (1394). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان). فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 4، شماره 1، صص 37-5.
نیک­کار، م.، علیجانی، ر.، و کرمی، ن. (1395). ترسیم نقشه موضوعی تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از نرم­افزار VOS Viewer. نشریه جراحی ایران، سال 4، شماره 25، صص 55-47.
 
Aggarwal, A. K. (2019). Rural entrepreneurship development ecosystem–an emerging paradigm of rural socio-economic development. Available at: <https://ssrn.com/abstract=3184127 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3184127>.
Akinbami, C. A. O., Olawoye, J. E., Adesina, A., and Nelson, V. (2019). Exploring potential climate-related entrepreneurship opportunities and challenges for rural Nigerian women. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9, 1–28.
AlHakim, Sh., and Sensuse, D. (2018). Knowledge mapping system implementation in knowledge management, Systematic Literature, 10, 1-6.
Boyack, K., Klavans, R., and Borner, K. (2005). Mapping the backbone of science, Scientometrics, 64(3), 351- 379.
Carmenado, D., Ortuno, M., and Rivera. M. (2016). Private–public partnership as a tool to promote entrepreneurship for sustainable development: WWP torrearte experience. Sustainability, 8(3),199.
Cederholm Björklund, J. (2020). Value creation for sustainable rural development perspectives of entrepreneurship in agriculture. M.A. Thesis. University of Halmstad .
Cobo, M. J., Lopez- Herrera, A. G., Herrera Viedma, E., and Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.
Diaz, D., Gortaire, M., Diaz C., and Diaz Chong, E. (2019). Effect of rural entrepreneurship and innovation adoption in the reduction of inequalities. Journal of Science and Research, (4), 90-268.
Garfield, E., and Small, H. (1989). Identifying the changing frontiers of science. Innovation at the Crossroads between Science and Technology, Available at: <http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/362/362.html>.
Glanzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field, acourse on theory and application of bibliometric indicators course handouts.  Magyar Tudományos Akadémia, Kutatásszervezési Intézet.
Gogoi, G., and Barooah, P. (2021). Knowledge mapping, intellectual capital and organizational intelligence. Library Philosophy and Practice, (e-journal), 5910.
Greenbank P. (2001). Objective setting in the micro-business. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 7(3), 108 – 127.
Janssens, F. J., Leta, W., Glänzel, A., and De Moor, B. (2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management, 42 (6), 1614-1642.
Kautonen, T., Kibler, E., and Minniti, M. (2017). Late-career entrepreneurship, income and quality of life. Journal of Business Venturing, 3(32), 318-333.
Liu, B., Zhang, Lu., and Wang, X. (2017). Scientometric profile of global rice research during 1985-2014. Current Science, 112(5), 1003-1011.
Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research Policy, 41(7), 1219-1239.
Mishra, O. (2021). Principles of frugal innovation and its application by social entrepreneurs in times of adversity: An inductive single-case approach. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 13,74- 547.
Molina-Maturano, J., Stijn, S., and Hans, D. (2020). Constraint-based innovations in agriculture and sustainable development: A scoping review. Journal of Cleaner Production, 246, 119-156.
Nunez, A. (2014). Optimising CImago journal and country rank classification by community detection. Journal of jnformetrics, 8(2), 369-383.
Nwankwo, F. O., and Okeke, C. S. (2017). Rural entrepreneurship and rural development in Nigeria. Africa’s Public Service Delivery and Performance, 1(5), 1-7.
Saxena, S. (2012). Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve it. Journal of Business and Management, 1(3), 23-29.
Small, H. (1994). A SCI-MAP case study: Building a map of AIDS research. Scientometrics, 30(1), 229-241.
Soleymani, A., Yaghoubi Farani, A., Karimi, S., Azadi, A., Nadiri, H., and Scheffran, J. (2021). Identifying sustainable rural entrepreneurship indicators in the Iranian context. Journal of Cleaner Production, 290,125-186.
Stathopoulou, S., Psaltopoulos, D., and Skuras, D. (2004). Rural entrepreneurship in Europe. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 10(6), 404-425.
Sutter, C., Garry, B., and Juanyi, Ch. (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty: A review and future research directions. Journal of Business Venturing, 34, 197–214.
Tabares, A., Londoño-Pineda, A., Alejandro Cano, J., and Gómez-Montoya, R. (2022). Rural entrepreneurship: An analysis of current and emerging issues from the sustainable livelihood framework. Economies, 10(142), 2-24.
Wang, B., and Hong Peng, X. (2021). Knowledge mapping of port logistics in the recent 20 Years: A bibliometric analysis via CiteSpace maritime. Policy and Management, 9, 22-41.
Wang, L., Notton, A., and Surpatean, A. (2013). Interdisiplinarity of nano resea felds: A keyword mining approach. Scientometrics, 94, 877-892.